BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jadczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wielokryterialny wybór wykonawców w zamówieniach publicznych
Multicriteria Selection of Contractors in Public Procurement
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 203-215, tab., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Analiza wielokryterialna, Metoda unitaryzacji zerowej
Public procurement, Multicriteria analysis, Zero unitarization method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie i analiza najczęściej stosowanej metody oceny wielokryterialnej wykonawców, opartej na tzw. systemie oceny ważonej, uwzględniającej wszystkie zastosowane przez zmawiającego kryteria oceny. Ze względu na fakt, że kryteria mogą mieć różny charakter co do wielkości, a także mian, istotnym elementem tej metody jest zastosowany proces normowania ocen. W związku z tym w artykule przedstawione zostaną najczęściej stosowane metody normowania i ich analiza w kontekście ich wykorzystania do ocen wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności uwaga zostanie zwrócona na możliwość wykorzystania metody unitaryzacji zerowanej. Część pierwsza niniejszego artykułu poświęcona została prezentacji specyfiki zamówień publicznych, a w szczególności procesowi selekcji wykonawców i omówieniu kryteriów ich wyboru. W dalszej części przedstawiona zostanie metoda oceny ważonej, wraz z przeglądem metod normowania cech diagnostycznych. Następnie wybrane metody normowania poddane zostaną analizie i dokonana zostanie ocena ich przydatności na przykładzie przeprowadzonego eksperymentu symulacyjnego. (fragment tekstu)

One of the most important decision problem in public procurement is multicriteria selection of contractors. It can apply to both themselves as well as offers submitted by them. Number of public tenders where more than one evaluation criterion is used is still too low. This may be due to insufficient knowledge of contracting institutions on the possible use of quantitative methods. In this paper selected quantitative methods of multicriteria evaluation are presented and analysed from the point of view of their usefulness in the effective choice of contractors applying for the public contracts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czajkowski T., Baehr J., Dzierżanowski W., Kwieciński T., Łysakowski W. (2007), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydanie III, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
  2. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2004), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.
  3. Kowalik P. (2011), Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych, w: Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej W Kielcach, Kielce, ss. 204-210.
  4. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
  5. Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, w: B. Borkowski, K. Kukuła (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Warszawa, ss. 5-16.
  6. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku, Warszawa 2013.
  7. Starzyńska W. (2013), Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta a rachunek kosztów cyklu życia produktu w systemie zamówień publicznych i w opinii podmiotów zamawiających, w: T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Wrocław-Warszawa, ss. 319-334.
  8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu