BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sprawozdanie z wpływu jednostki samorządu terytorialnego na środowisko naturalne w świetle rachunkowości odpowiedzialności społecznej
Social Responsibility Accounting and Report on the Impact of Its Activities on the Environment
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 217-228, tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Samorząd terytorialny, Środowisko przyrodnicze, Sprawozdawczość zintegrowana, Społeczna odpowiedzialność
Sustainable development, Local government, Natural environment, Integrated reporting, Social Responsibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia wpływu gmin na środowisko w ramach koncepcji zintegrowanego sprawozdania. Podmiotem niniejszego opracowania są jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, natomiast przedmiotem jest sprawozdanie z wpływu jednostki samorządu terytorialnego na środowisko naturalne. Artykuł składa się z trzech części, w pierwszej omówiono środowiskowy wymiar koncepcji zrównoważonego rozwoju. Druga część przedstawia istotę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Natomiast ostatnia część zawiera koncepcję sprawozdania o wpływie działalności gminy na środowisko naturalne. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy, badania dokumentów oraz krytyki piśmiennictwa. (fragment tekstu)

The theory of sustainable development implies a balance between the environment, economy and society. Presently it becomes very important to report on activities undertaken within these three areas. The objective of a report is to present not only the financial picture of a business entity or municipalities within financial statements, but also the actions taken by them and the intangible resources. The next step in the direction of sustainable development in municipalities is changing the Act on maintaining cleanliness and order, the growing importance of reporting on the impact of its activities on the environment. The aim of this paper is to present a report on the impact of municipalities on the environment within the framework of the concept of integrated report. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszkiewicz A., Makowska E. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście aspektów kulturowych XXI stulecia, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Toruń.
  2. Burzyńska D. (2012), Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Gabrusewicz T. (2012), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - próba zdefiniowania, w: W. Gabrusewicz, J. Samelak, Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A. (2013), Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa.
  5. Möller L. (2013), Zrównoważony rozwój w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, w: A. Kryński, M. Kramer, A.F. Caekelbergh (red.), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  6. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  7. Szczepankiewicz E.I. (2013), Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 3.
  8. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011, Nr 152, poz. 897.
  9. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, www.globalreporting. org [dostęp z 27.12.2013 r.]
  10. Zegar S.J. (2007), Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu