BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowski Michał (Uniwersytet Warszawski; kancelaria Romanowski i Wspólnicy), Weber-Elżanowska Anne-Marie (kancelaria Romanowski i Wspólnicy)
Tytuł
Kilka refleksji na temat kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego do wydania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Remarks on the Authorization of the Polish Financial Supervision Commission to Issue "Corporate Governance Rules for the Supervised Entites"
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3, s. 131-141, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Nadzór, Prawo administracyjne
Corporate governance, Supervision, Administrative law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstrakt
W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Dokument ten dotyczy rekomendowanego przez Komisję ułożenia wewnętrznych stosunków korporacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Mimo iż pozornie Zasady Ładu Korporacyjnego mają charakter tzw. miękkiego prawa (soft law), to z uwagi na faktyczne uprawnienia Komisji, ich nieprzestrzeganie wiąże się z ryzykiem dotkliwych sankcji o charakterze faktycznym (np. niższa ocena BiON). Z systemowego punktu widzenia oznacza to niedopuszczalne poszerzenie kompetencji organu administracji publicznej o kreowanie norm prawnych o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, co narusza zasadę legalizmu oraz praworządności. (abstrakt oryginalny)

In 2014 Polish Financial Supervision Commission (Komisja Nadzoru Finansowego) adopted the "Corporate Governance Rules". The document sets out the rules of internal corporate affairs in the supervised entities which are recommended by the Commission. Despite the fact that the "Corporate Governance Rules" seem to be a soft-law mechanism it has to be indicated that - because of the factual powers of the Commission - if the rules are not obeyed, it can implicate severe factual sanctions for a supervised entity (e.g. low so-called BiON scoring). Such situation has to be considered as an inacceptable widening of public authority powers to create legal rules which have abstract and general nature and therefore infringes the rule of legalism and the rule of law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chłopecki A., Zakres, sposób i skutki stosowania "miękkiego prawa" jako alternatywy dla regulacji ustawowych - na przykładzie rynku finansowego, [w:] Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2013, nr 3 (numer specjalny).
 2. Długosz T [w:] Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, CH Beck, Warszawa 2013.
 3. Gronkiewicz-Waltz H., Ewolucja pozycji banku centralnego w świetle zmian w prawie bankowym, "Państwo i Prawo" 1990, nr 6.
 4. Jaroszyński K., [w:] Banasiński C., Glibowski K., Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K., Kaszubski
 5. R., Wierzbowski M., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 6. Nieborak T., Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant stabilności polskiego systemu finansowego, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, tom 5, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
 7. Pismo Przewodniczącego KNF z dnia 19 maja 2014 r. odpowiadające na prośbę Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2014 r. (SPRM-4813-206-(1)/14) o ustosunkowanie się do wniosków Senatora Grzegorza Biereckiego złożonych podczas 52 posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r.: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/bierecki/5201o.pdf [dostęp: 21.12.2016].
 8. Snyder D.V., Private Lawmaking, "Ohio State Law Journal" 2003, vol 64. Teichmann Ch., Corporate Governance - między prawem a rynkiem, [w:] Europejskie prawo spółek, tom 3, red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 9. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 10. Postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2005 r., sygn. akt WK 22/04. Opublikowane w: OSNKW 2005/3/29, Biul. SN 2005/3/23.
 11. Uchwała KNF z dnia 22 lipca 2014 r. o wydaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji Nadzorowanych
 12. Wyrok TK z dnia 15 czerwca 2011 r., K 2/09, OTK-A 2011, Nr 5, poz. 42.
 13. Wyrok NSA z 10 czerwca 1983 r., I SA 217/83, Legalis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu