BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszewski Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich - źródła zagrożeń dla instytucji finansowych
Money Laundering and Terrorism Financing in the Balkan States: Sources of Threats for Financial Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 91-108, tab., bibliogr. 61 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Finanse, Pranie brudnych pieniędzy, Raport FATF
Financial markets, Finance, Money laundering, Financial Action Task Force (FATF) report
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Bałkany
Balkan
Abstrakt
W artykule przedstawiono obserwowane w państwach bałkańskich źródła zagrożeń powodujących możliwość wykorzystania instytucji finansowych w celu legalizacji środków pozyskanych z przestępstwa oraz w celu finansowania terroryzmu. Zaprezentowano stan zgodności systemów państw bałkańskich z podstawowymi rekomendacjami FATF, opierając się na raportach ewaluacyjnych FATF i Moneyval, oraz główne źródła nielegalnych środków na Bałkanach. Podsumowano również dostępne wiadomości o zagrożeniu terrorystycznym rejestrowanym w regionie. Takie ujęcie pozwala ocenić skalę zagrożenia w poszczególnych jurysdykcjach przy jednoczesnym ustaleniu czynników wpływających na stopień zagrożenia.(abstrakt oryginalny)

The paper explores the threats to the financial sector that might arise as a result of abuse of financial institutions to launder proceeds from criminal activities and to finance terrorism in the Balkan region. Further, the author overviews the extent to which the Balkan countries' systems comply with the core FATF recommendations (based on evaluations published in FATF and MONEYVAL reports) and indicates the major sources of illicit funds in the region. In addition, available information about terrorist threats in the region is summarized. This approach makes it possible to assess threats in specific jurisdictions while at the same time identifying the factors behind these threats.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AMLO, 2011, Money Laundering Typologies, Zagreb.
 2. Antigone, 2015, Waves of Citizenship, Waves of Legality. Research Paper about Organized Crime and Juvenile Crime in Greek society: A Depiction of the Reality, www.antigone. gr/files/projects/waves/Waves_Research%20paper_ANTIGONE_FINAL_20_11_2015.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 3. Bilgen A., 2012, Trafficking of Women in the Balkans: A Modern-Day Slavery, The European Strategist, www.eurstrat.eu/trafficking-of-women-in-the-balkans-a-modern-day-slavery/#fnref-1090-9 [dostęp: 20.11.2016].
 4. Chodnicka P., 2015, Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. CSD, 2010, Examining the Links Between Organised Crime and Corruption.
 6. Dyrektywa Rady 91/308/EWG z 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, Dz. Urz. UE L 166 z 28.06.1991.
 7. Dyrektywa 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/308/EWG w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, Dz. Urz. UE L 182 z 5.07.2001.
 8. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, Dz. Urz. UE L 141/73 z 5.06.2015.
 10. EMCDDA, 2016, European Drug Report. Trends and Developments, Luxembourg.
 11. European Union Restrictive Measures (Sanctions) in Force (Updated 7.7.2016), 2016, Strasburg: Council of Europe.
 12. FATF, 2007, Summary of the Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Greece, www.fatf-gafi.org/countries/#Greece [dostęp: 20.11.2016].
 13. FATF, 2011, Mutual Evaluation Tenth Follow-Up Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Greece, www.fatf-gafi.org/countries/#Greece [dostęp: 20.11.2016].
 14. FATF, 2012, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, updated October 2015, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf [dostęp: 20.09.2015].
 15. FATF, 2013, Guidance, Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22), Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf [dostęp: 20.09.2015].
 16. FATF, 2015, Emerging Terrorist Financing Risks, Paris, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 17. Forte R. (red.), 2013, Organised Crime and the Fight Against Crime in the Western Balkans: a Comparison with the Italian Models and Practices. General Overview and Perspectives for the Future, SAPUCCA, www.tecla.org/files/1123.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 18. Foster K., 2012, Croatia: Corruption, Organized Crime and the Balkan Route, http://adriaticinstitute.org/?action=article&id=32 [dostęp: 20.11.2016].
 19. Gil F., Miller, J.R., 2015, Current Money Laundering Typologies in 10 Selected Jurisdictions, Miami: Florida International University.
 20. Gruszczyński Z., 2014, Zjawisko prania brudnych pieniędzy w świetle polskich uregulowań prawnych, Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.
 21. Ham P. van, 2014, Gridlock, Corruption and Crime in the Western Balkans, Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
 22. Hartmann A.-R., 2012, New Trends in the Expansion of Western Balkans Organized Crime, Brussels: European Parliament. http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf [dostęp: 16.11.2016].
 23. International Crisis Group, 2013, Bosnia's Dangerous Tango: Islam and Nationalism, Sarajevo - Brussels.
 24. Jovanovic I., 2012, Balkan Countries Join Effort in Battle against Human Trafficking, SETimes.com, za: Ham P. van, 2014, Gridlock, Corruption and Crime in the Western Balkans, Hague:Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
 25. Krasniqi K., 2016, Organized Crime in The Balkans, European Scientific Journal, Vol. 12, No. 19: 204-220.
 26. Kursani S., 2015, Report Iinquiring into the Causes and Consequences of Kosovo Citizens' Involvement as Foreign Fighters in Syria and Iraq, Kosovo: Kosovar Center for Security Studies.
 27. Makarenko T. (red.), 2012, Europe's Crime-Terror Nexus: Links between Terrorist and Organised Crime Groups in the European Union, Brussels: Policy Department C, Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament.
 28. Mazur M., 2014, Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 29. Michelatos I., 2014, Balkan Mafias Broaden Their Reach through Greece, http://serbianna.com/analysis/archives/2553 [dostęp: 20.11.2016].
 30. Moneyval, 2010, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Slovenia, Strasburg: Council of Europe.
 31. Moneyval, 2011, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Albania, Strasburg: Council of Europe.
 32. Moneyval, 2013a, 2nd Regular Follow-up Progress Report, 4th Round Mutual Evaluation of Slovenia.
 33. Moneyval, 2013b, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Bulgaria, Strasburg: Council of Europe.
 34. Moneyval, 2013c, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Croatia, Strasburg: Council of Europe.
 35. Moneyval, 2014a, Kosovo. Follow-up Report on Compliance with International Standards in the Area of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), Strasburg: Council of Europe.
 36. Moneyval, 2014b, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism "The Former Yugoslav Republic of Macedonia", Strasburg: Council of Europe.
 37. Moneyval, 2014c, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Romania, Strasburg: Council of Europe.
 38. Moneyval, 2014d, Report on Fourth Assessment Visit Anti-Money Laundering and Combating The Financing Of Terrorism "The Former Yugoslav Republic of Macedonia", Strasburg: Council of Europe.
 39. Moneyval, 2015a, 6th Regular Follow-Up Progress Report 4th Round Mutual Evaluation of Albania, Strasburg: Council of Europe.
 40. Moneyval, 2015b, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Bosnia and Herzegovina 17 September 2015, Strasburg: Council of Europe.
 41. Moneyval, 2015c, Report on Fourth Assessment Visit Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Bosnia and Herzegovina, Strasburg: Council of Europe.
 42. Moneyval, 2015d, Report on Fourth Assessment Visit Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Montenegro, Strasburg: Council of Europe.
 43. Moneyval, 2015e, Report on Fourth Assessment Visit - Executive Summary Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Montenegro, Strasburg: Council of Europe.
 44. Moneyval, 2016, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Serbia. Fifth Round Mutual Evaluation Report, Strasburg: Council of Europe.
 45. OFAC, BD, Blocking Property of Persons who Threaten International Stabilization Efforts in the Western Balkans, www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13219.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 46. Pantelić J. (red.), 2015, Money Laundering Typologies. Money Laundering Case Studies, Belgrade: OSCE Mission to Serbia.
 47. Pływaczewski E.W., Guzik-Makaruk E.M., Filipkowski W., 2015, Zakres kryminalizacji procederu prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, w: M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (red.), Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji, kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 48-60.
 48. Shelley L., 2014, Human Smuggling and Traffiking into Europe. A Comparative Perspective, Washington: Migration Policy Institute.
 49. SIPA, 2015, Statistical Data and Emerging Types of Money Laundering and Financing of Terrorist Activities, http://sipa.gov.ba/assets/files/foo-docs/foostatisticreport.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 50. Transparency International, 2015, Corruption Perception Index 2015, www.transparency.org/ cpi2015 [dostęp: 20.11.2016].
 51. UNDOC, 2015, Drug Money: the illicit proceeds of opiates trafficked on the Balkan route 2015, Vienna.
 52. UNHCR, 2015, Greece Data Snapshot - 31 Dec 2015, http://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=356 [dostęp: 1.01.2016].
 53. UNHCR, 2016a, Greece Data Snapshot - 20 Mar 2016, http://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=922 [dostęp: 21.03.2016].
 54. UNHCR, 2016b, Greece Data Snapshot - 10 Nov 2016, http://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=2156 [dostęp: 11.11.2016].
 55. USDS, 2016a, Country Reports on Terrorism 2015, www.state.gov/documents/organization/258249.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 56. USDS, 2016b, International Narcotics Control Strategy Report, Vol. II, www.state.gov/documents/organization/253983.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 57. www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Countries/Country_profiles_en.asp [dostęp: 20.11.2016].
 58. www.fatf-gafi.org/recommendations.html [dostęp: 20.11.2016].
 59. www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/#d.en.3147 [dostęp: 20.11.2016].
 60. www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/balkans.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 61. ΕΠΙΨΥ, 2016, Η Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, Αθήνα 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu