BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Izabela (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), Dziechciaż Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu), Oleśniewicz Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Wróblewska Zuzanna (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), Talarska Dorota (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Zagórski Jerzy (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
The Incidence of Diabetes Complications in Elderly Patients under the Community Nursing Care
Częstotliwość powikłań występujących u osób w podeszłym wieku chorujących na cukrzycę, objętych opieką pielęgniarki środowiskowej
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 1, s. 87-92, tab., bibliogr. 20 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Choroby, Choroby cywilizacyjne, Ludzie starsi, Opieka zdrowotna, Wyniki badań, Test Mann-Whitney
Illness, Civilization diseases, Elderly people, Health care, Research results, Mann-Whitney test
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Jarosław
Abstrakt
Analizie statystycznej poddano dokumentację 4680 pacjentów Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej w Jarosławiu. Kryterium doboru był wiek ≥60 r.ż. oraz rozpoznana przez lekarza cukrzyca typu II. Materiał badawczy uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz analizy dokumentacji medycznej. Do badań zakwalifikowano 170 pacjentów. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności x2 oraz testu Manna-Whitneya. Wśród badanych przeważały kobiety (61.1%), w przedziale wiekowym 71-80 lat (57.6%). Niezależnie od płci cukrzyca najczęściej była rozpoznawana u osób we wczesnej starości, w wieku 60-70 lat (62.9%). Największa część ankietowanych była leczona lekami doustnymi (59.4%), u większości obwód tali był zbyt duży (92.9%), podobnie jak wynik BMI (95.3%). U większości seniorów nie występowała hipoglikemia (83.0%) i hiperglikemia (77.6%). Natomiast stwierdzono liczne powikłania w postaci dyslipidemii (85.9%), podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (81.8%), makro- (90.0%) i mikroangiopatii (71.2%) oraz chorób oczu (25.9%). Większość osób chorujących na cukrzycę cierpi na nadwagę i otyłość oraz ma późne powikłania cukrzycy. Analiza częstotliwości zachorowań na cukrzycę i jej powikłań powinna pomóc w wyznaczeniu dalszych działań w kierunku rozpoznawania, zapobiegania i wczesnego wykrywania tego schorzenia, co pozwoli chorym zwiększyć szanse na dłuższe życie i podnieść jego jakość. (abstrakt oryginalny)

Medical documentation of 4680 patients of an individual nursing practice in Jarosław, Poland, was analyzed statistically. The inclusion criteria of the conducted research were patients age ≥60 years with type 2 diabetes diagnosed by a physician. The study patients were selected with the use of a diagnostic survey method, the authors' own questionnaire, and medical documentation analysis. As a result, the study involved 170 patients. The chi-square test of independence and the Mann-Whitney test were applied to verify the differences between the variables. The majority of the studied patients were women (61.1%), in the 71-80 age group (57.6%). Irrespective of gender, diabetes was most often diagnosed in people in early senility, aged 60-70 years (62.9%). Most of the respondents received oral medications (59.4%); had a large waist circumference (92.9%), as well as high body mass index (95.3%). In the majority of the elderly, no hypoglycaemia (83.0%) or hyperglycaemia (77.6%) were recognized. However, numerous complications were diagnosed, namely dyslipidaemia (85.9%), hypertension (81.8%), macroangiopathy (90.0%), microangiopathy (71.2%), and ophthalmological diseases (25.9%). Most diabetics suffer from overweight or obesity, and long-term diabetes complications. Analyzing the incidence of diabetes and its complications should help to outline further actions that need to be taken to diagnose and prevent the disease in order to detect its complications early and prolong the patients' survival as well as raise their quality of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barlow C.E., Kohl H.W., Gibbons L.W., Blair S.N. (2008), Physical fitness, mortality and obesity . Int J Obes, 19, p. S41-S44.
 2. Czech A. (2013), Diabetologia kliniczna . Via Medica, Gdańsk, p. 2-14.
 3. Czech A., Tatoń J. (2011), Zwyciężyć cukrzycę: podręcznik aktywnej samoopieki i samokontroli cukrzycy dla pacjentów i ich rodzin . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 4. Fabian W. (ed.), Czech A. (2011), Zasady postępowania w cukrzycy . AKTIS, Łódź.
 5. Grzeszczak W. (2010), Farmakoterapia w cukrzycy . Via Medica, Gdańsk.
 6. Imbeault P., Prins J.B., Stolic M., Russem A.W., O'Moore-Sulivan T., Despres J.P. (2003), Aging per se does not influence glucose homeostasis: in vivo and in vitro evidence . Diabetes, 26, p. 480-484.
 7. Karnafel W., Mrozikiewicz-Rakowska B. (2010), Zespół stopy cukrzycowej. Termedia, Poznań.
 8. Koziarska-Rościszewska M. (2005), Cukrzyca u osób starszych. Diagnostyka, leczenie, prewencja powikłań . Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź.
 9. Małecki M. (ed.) (2014), Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego . Diabetologia Kliniczna, 3, p. A3-A67.
 10. Moczulski D. (2010), Diabetologia. Wielka Interna . Medical Tribune Polska, Warszawa.
 11. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (2009), Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 12. Sieradzki J. (2006), Cukrzyca . Via Medica, Gdańsk.
 13. Sieradzki J. (2015), Cukrzyca . Via Medica, Gdańsk.
 14. Sieradzki J. (2008), Cukrzyca - kompendium. Choroby układu krążenia w cukrzycy . Via Medica, Gdańsk.
 15. Strojek K. (2008), Cukrzyca . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 16. Strojek K., Fabian W., Koziarska-Rościszewska M., Szymczyk I. (2008), Cukrzyca . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 17. Szewczyk A. (2013), Pielęgniarstwo diabetologiczne . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 18. Tatoń J., Czech A. (2001), Diabetologia . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 19. Uchmanowicz I., Kubera-Jaroszewicz K. (2012), Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę . "Continuo", Wrocław.
 20. Ziemba A. (2005), Czynniki kształtujące tolerancję glukozy i jej ciepłotwórcze działanie . Wydawnictwo Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu