BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrzygłocka-Chojnacka Jagoda (Politechnika Wrocławska), Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zaufanie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP
Trust as a Factor of Success of SME
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 97-101, tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zaufanie, Kluczowe czynniki sukcesu
Small business, Trust, Key success factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się wokół czynników sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP. Celem niniejszego artykuły była analiza znaczenia zaufania jako czynnika warunkującego sukces przedsiębiorstwa oraz ukazanie jego roli w odniesieniu do szerszej gamy czynników. Wychodząc od przeglądu dorobku literaturowego w zakresie koncepcji zaufania i czynników sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP zaprezentowano znaczenie zaufania jako czynnika sukcesu w kontekście innych czynników wpływających, zdaniem badanych podmiotów (przedstawicieli 100 przedsiębiorstw sektora MŚP działających na terenie województwa dolnośląskiego), na kondycję ekonomiczną ich przedsiębiorstw. Przedstawiono znaczenie i istotę zaufania. Opisano czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP. Poprzez przeprowadzone badania udowodniono, iż zaufanie może być jednym z czynników sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

The issue of this article is centered around the success factors of the SME sector. The purpose of this article was to analyze the importance of trust as a determinant of business success and to show its role in relation to a wider range of factors. Starting from the literature review on the concept of trust and the success factors of SMEs, the importance of trust as a factor of success in the context of other factors influencing, in the opinion of the surveyed entities (representatives of 100 SMEs operating in the Lower Silesian Voivodeship), on the economic condition of their enterprises was presented. The importance and the essence of trust have been presented. Described success factors SME sector. Through research, it has been proven that trust can be one of the success factors of the SME sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C., (1964) Integrating the Individual and the Organization, New York: Wiley.
 2. Dirks K.T., Ferrin D.L., (2002) Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice, "Journal of Applied Psychology" nr 87.
 3. Arrow K., (1974) The Limits of Organization, Nowy Jork: Oxford University Press.
 4. Bachmann R., Zaheer A., (2006) Handbook of Trust Reserach, Cheltenham UK, Northampton MA: Edward Elgar Publishing Limited.
 5. Baruk J., (2006) Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. Brussa A., Tarnawa A., (2011) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: PARP.
 7. Bugdol M., (2010) Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Chmieliński P., (2006) Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Strużycki M., (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 9. Covey St.R., Merrill R., (2009) Szybkość zaufania, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 10. Dyer J.H., Chu W.C., (2003) The role of trustworthiness In reducing trans action costs and improving performance: empirical evidence from the United States, Japan, and Korea, "Organizational Science" no 14(1).
 11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2007) Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 12. Handy C., (1999) Understanding Organizations, London: Penguin Books.
 13. Janiuk I., (2004) Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 14. Kuc B.R., (2008) Strategiczne wymiary doskonałości w zarzadzaniu [w:] Kowalczewski W., (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 15. Lachiewicz S., (2013) Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie, "Zarządzanie i Finanse" nr 4 cz. 1.
 16. Laszczak M., (2004) Kierowanie małą firmą, Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
 17. Lewicka- Strzałecka A., (2003) Zaufanie w relacji konsument-biznes, "Prakseologia" nr 143.
 18. Matejun M., (2008) Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska- Bielawska A., (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 19. McEvily B., Perrone V., Zaheer A., (2003) Trust as a Organizing Principle, "Organization Science" nr 14(1).
 20. Mrzygłocka-Chojnacka J., (2014) Rola i czynniki zaufania w działalności organizacji zorientowanych społecznie [w:] Pawlak M., Srokowski Ł., (red.), Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, Warszawa: Wydawnictwo IPSiIR UW.
 21. Nehring A., (2011) Stan i rozwój sektora MŚP w Polsce [w:] Matejun M., (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 22. Nelson K., Cooprider J., (1996) The Contribution of Shared Knowledge to IS Group Performance, "MIS Quarterly" tom 20 nr 4.
 23. Noronha Vaz T., Nicolas F., (2001) State of art in instruments for local development SMEs and VSEs, Faro, Portugal: University of Algarve.
 24. Nowak D., (2011) Przedsiębiorczość małych przedsiębiorstw w procesie kooperacji [w:] Mizgajska H., (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firm, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 25. Pakulska T., (2000) Przedsiębiorstwo... [za:] Niemczyk R., Wycena wartości niematerialnych i prawnych, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 26. Marcinkowska M., (2000) Kształtowanie Wartości firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Prahalad C.K., Ramaswamy V., (2005) Przyszłość konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Ruszała J., (2011) Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw [w:] Perenc J., Hałub-Iwan J., (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 29. Safin K., (2003) Zarządzanie małą firmą, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 30. Sitek M., (2013) Współczesne problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Seroka-Stolka O., (red.), Współczesne problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Częstochowa: Sekcja Wydawnictw WZ PCz.
 31. Strużycki M., (2008) Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle strategii Lizbońskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 32. Szopik K., (2008) Klasyfikacje uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwa w procesie przemian otoczenia, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, nr 1, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 31.
 33. Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa: PARP.
 34. Wędzina M., Parkitna A., (2016) Przegląd instrumentów finansowania innowacji w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce [w:] Malary Z., (red.), Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 35. Zaheer A., McEvily B., Perrone V., (1998) Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance, "Organization Science" nr 9(2).
 36. Zawadka M., Hoffman U., (2012) Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu