BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młynarczyk Alicja (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Unijne instrumenty stymulujące rozwój lokalny w obecnej Perspektywie Finansowej
The European Union Instruments Stimulating the Local Development in the Current Financial Perspective
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 2, s. 9-28, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy, Społeczności lokalne, Fundusze unijne
Local development, District development strategy, Local community, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawodawca unijny wprowadził nowy instrument wspierający rozwój lokalny i adresowany głównie do gmin i powiatów. Powinien on koncentrować się na obszarach poniżej szczebla regionalnego. Jego opracowaniem i wdrażaniem powinni zajmować się przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Realizowanie celów tego rozwoju musi opierać się na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii. Dochody uzyskane przez terytorialne związki publicznoprawne i inne grupy reprezentujące interesy lokalnych społeczności na realizację programów wspieranych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych mogą spełniać rolę stymulującą rozwój niektórych dziedzin i celów określonych przez wspomniane podmioty. O wydatkowaniu tych środków mają decydować społeczności lokalne w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku innych instrumentów. Polskie regulacje prawne odnoszące się do strategii rozwoju lokalnego zostały zharmonizowane z zasadami i procedurami wspólnotowymi. Zwiększają one możliwości gmin, powiatów w zakresie przyspieszenia restrukturyzacji gospodarki lokalnej, zwiększenia innowacyjności miejscowych technologii, wzmocnienia konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The European Union legislator introduced a new instrument to support the local development which is addressed mostly at communes (gminy) and dis-tricts (powiaty). That development should focus on areas below the regional lev-el. It shall be developed and implemented by representatives of public authorities, local social and business partners as well as residents. The implementation of this development objectives shall be based on an integrated and multi-sectoral local strategies. The incomes received by territorial public-law unions and other groups (which represent the interests of local communities, to implement the pro-grammes supported by the European Structural and Investment Funds) may stim-ulate the development of certain areas and goals set out by those entities. Local communities are to decide on expending those measures to a much wider extent than in case of other instruments. Polish legal regulations related to local devel-opment strategies have been harmonized with the Communities' rules and proce-dures. They increase the chances of communes and districts to accelerate the restructuring of the local economy, to enhance the innovativeness of local tech-nologies, to strengthen the competitiveness of local government units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk P., Strategia rozwoju województwa, [w:] A. Borodo (red.), Słownik finansów samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2015.
  2. Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, TNOiK, Toruń 2011.
  3. Cieślak R., Rozdział 13. Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie, [w:] E. Kornberger-Sokołowska, J. Zdanukiewicz, R. Cieślak, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  4. Filipek A., Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.
  5. Frączak P., Udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym, czyli nowa ustawa w oczach społecznika, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/ html (dostęp: 8.05.2017).
  6. Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu