BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowski Michał (Uniwersytet Warszawski; kancelaria Romanowski i Wspólnicy), Haiduk Piotr (kancelaria Romanowski i Wspólnicy)
Tytuł
Oddziaływanie Komisji Nadzoru Finansowego na kwestie korporacyjne w zakładach ubezpieczeń w świetle Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Influence on the Corporate Matters of Insurance Undertakings Exerted by the Polish Financial Supervision Authority Against the Background of Corporate Governance Rules for Supervised Institutions
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3, s. 143-167, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Prawo spółek, Spółki kapitałowe, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Nadzór
Corporate governance, Company law, Capital company, Insurance company, Supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstrakt
W 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Dokument ten dotyczy rekomendowanego przez Komisję ułożenia wewnętrznych stosunków korporacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Ocena większości postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego w części dotyczącej tzw. corporate governance powinna być bardzo krytyczna. Wiele z proponowanych przez Komisję zasad narusza podstawowe zasady (fundamenty) prawa spółek (normy-zasady) lub konkretne normy-reguły k.s.h. Ponadto źle rozumiany paternalizm twórców Zasad Ładu Korporacyjnego prowadzi do formułowania licznych zasad, które albo są oczywiste, albo mają nikłe znaczenie praktyczne. (abstrakt oryginalny)

In 2014, the Polish Financial Supervision Authority (PFSA, Komisja Nadzoru Finansowego) adopted the Corporate Governance Rules. The document sets out a framework of recommended rules guiding internal corporate affairs of entities supervised by the PFSA. The majority of the document's provisions on corporate governance must be assessed very critically. Many rules proposed by the PFSA infringe fundamental principles of company law and/or specific provisions (rules) of the Polish Code of Commercial Companies. Moreover, the inexplicably paternalistic approach of the drafters of the Corporate Governance Rules manifests itself in the introduction of many rules that are either obvious or of a limited practical importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berle A.A., Means G.C., The Modern Corporation and Private Property, The Macmillan Company, New York 1932.
 2. Bainbridge S.M., Corporate Governance After the Financial Crisis, Oxford University Press, Oxford 2012.
 3. Frąckowiak J. [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna, tom I, red. M. Safjan, CH Beck, Warszawa 2012.
 4. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010, H.R.4173 (Pub. L. 111-203).
 5. Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, (Dz. Urz. UE 2007 L 184/17).
 6. Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, (Dz. Urz. UE 2004 L 390/38).
 7. Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, "Państwo i Prawo" 1988, nr 3.
 8. Kirkpatrick G., The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, OECD 2009, http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/42229620.pdf
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów z 12 grudnia 2012 r., który zawiera Plan działania: Europejskie prawo spółek i ład korporacyjny - nowoczesne ramy prawne na rzecz bardziej zaangażowanych udziałowców i zrównoważonych przedsiębiorstw, COM(2012) 740 final (Plan Działania 2012).
 10. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2003 r. zatytułowany Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward, COM(2003) 284 final (Plan Działania 2003)
 11. Langendoen L., Long-Term or Short-Term Shareholdership: Does it Really Count?, [in:] Corporate Governance, Value Creation and Growth: The Bridge between Finance and Enterprise, OECD Publishing, Paris 2012.
 12. Michalski M., Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Zakamycze, Kraków 2004.
 13. Opalski A., O pojęciu interesu spółki handlowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 11.
 14. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, CH Beck, Warszawa 2010.
 15. Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 (Sarbanes-Oxley Act), H.R. 3763 (Pub. L. 107-204).
 16. RiskMetrics Group, raport, Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States, 2009. dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/studies/comply-or-explain-090923_en.pdf
 17. Romano R., The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporate Governance, "Yale Law Journal" 2005, vol. 114.
 18. Romanowski M., Czy spółka może być nadczłowiekiem lub przynajmniej dronem - czyli o skłonnościach do przypisywania interesowi spółki pozoru rzeczywistości, "Monitor Prawa Handlowego" 2014, nr 2.
 19. Romanowski M., [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo spółek osobowych, tom 16, red A. Szajkowski, CH Beck, Warszawa 2016.
 20. Romanowski M., Weber-Elżanowska A., Kilka refleksji na temat kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego do wydania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2016, nr 3.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173)
 22. Safjan M. [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, CH Beck, Warszawa 2007.
 23. Shareholder Bill of Rights Act of 2009, s. 1074 (111th) http://www.govtrack.us/congress/bills/111/ s1074/text
 24. Szajkowski A. [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo spółek osobowych, tom 16, red A. Szajkowski, CH Beck, Warszawa 2016.
 25. Szwaja J. [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, CH Beck, Warszawa 2010.
 26. Tarska M., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie, CH Beck, Warszawa 2003.
 27. Uchwała KNF z dnia 22 lipca 2014 r. o wydaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 28. Van der Elst C., Shareholder Rights and Shareholder Activism: The Role of the General Meeting of Shareholders, "ECGI - Law Working Paper" 2012, no 188.
 29. Vermeulen E.P.M., Entrepreneurship and Innovation in Listed Companies: What is the Role of Corporate Governance?, [in:] Corporate Governance, Value Creation and Growth: The Bridge between Finance and Enterprise, OECD Publishing, Paris 2012.
 30. Włodyka S., Prawo Spółek Handlowych, tom II, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 31. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars Boni et Aequi, Poznań 1997.
 32. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu