BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozdek Adam (Kancelaria Doradztwa Podatkowego, sp. p. Tax Leader, Glumińska-Pawlic, Szymik, Oleś)
Tytuł
Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym
Normative Analysis of Budgetary Incomes from Customs in the Polish Legal System
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 2, s. 29-43, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet państwa, Prawo celne, Cła, Dochody budżetowe, Regulacje prawne, Wydatki państwa
Public finance, State budget, Customs law, Customs, Budget revenue, Legal regulations, Government spending
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budżet państwa stanowi główną instytucję prawa budżetowego. Jest przedmiotem regulacji wielu przepisów prawnych, w tym przepisów konstytucyjnych i ustawy o finansach publicznych, z których wynikają jego rozmaite właściwości. Jest on uchwalany przez Sejm jako najwyższy plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społeczno-gospodarczej, uwzględniający planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy. Z punktu widzenia dochodów w budżecie państwa uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe. Cła, jako świadczenia o charakterze niepodatkowym pobierane przez polską administrację celną w handlu międzynarodowym, należą do szczególnych rodzajów dochodów budżetowych. Wykorzystując poszczególne elementy konstrukcyjne ceł, np. stawki, ulgi lub zwolnienia, ustawodawca może wpływać na wysokość uzyskiwanych dochodów. Poziom ten zależy także od wielkości importu, kursu walutowego, skali wykorzystania środków taryfowych i pozataryfowych polityki celnej. (abstrakt oryginalny)

The state budget constitutes a main institution of a budget law. It is subject to the regulation of many legal provisions, including constitutional provi-sions and provisions of the Act on Public Finances, which results in various prop-erties thereof. The state budget is established by the Sejm as the most important financial plan for the state policy and an instrument of social policy, taking into consideration planned incomes and expenses of the state for the following finan-cial year. From the point of view of incomes, the state budget includes, among others: incomes from indirect and direct taxes and non-tax incomes. Customs, as benefits of a non-tax character, which are charged by the Polish customs admini-stration in the international trade, belong to particular types of the budget in-comes. By using particular construction elements of customs, e.g. rates, reliefs or exemptions, the legislator can influence the amount of incomes it obtains. This level also depends on the amount of an import, an exchange rate as well as the scale of using tariff and non-tariff measures of customs policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drozdek A., Cło jako niepodatkowa należność budżetowa, część II, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2012, nr 1, s. 17-20.
 2. Drozdek A., Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, BW Jan Brodziński, Szczecin 2017.
 3. Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lexis Nexis 2014.
 4. Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2011.
 5. Kosikowski C., Problem suwerenności finansowej państwa członkowskiego Unii Europejskiej, [w:] L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Białystok 2012.
 6. Kucia-Guściora B., Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 7. Modzelewski W., Pyssa J., Zarys prawa celnego, [w:] Litwińczuk H. (red.), Prawo finansowe. Tom II, Prawo podatkowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012.
 8. Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 9. Ofiarski Z., Przepisy ogólne, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław 2010.
 10. Ruśkowski E., Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, [w:] Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, ODDK, Gdańsk 2010.
 11. Ruśkowski E., Zasady gospodarowania finansami publicznymi, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, ODDK, Gdańsk 2010.
 12. Salachna J.M., Konstrukcja legalnej definicji środków publicznych i jej konsekwencje, [w:] System prawa finansowego. T. II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, E. Ruśkowski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 13. Sawicka K., Prawo celne w zarysie, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 14. Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu