BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jażdżewska Małgorzata (Uniwersytet Zielonogórski, doktorantka)
Tytuł
Aktywność społeczna Polaków
Social Activity of Poles
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 146-158, bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Integracja społeczna, Aktywizacja bezrobotnych, Bezrobocie
Social exclusion, Social integration, Unemployed activation, Unemployment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D02, D63, D71, E22
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Centrum Integracji Społecznej
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Istnieje wyraźny związek pomiędzy niską aktywnością obywatelską mieszkańców województwa lubuskiego a ich niskim kapitałem społecznym i znacznym wykluczeniem, głównie z powodu bezrobocia i powiązanego z nim ubóstwa. Istotnym źródłem finansowania zadań związanych z pomocą społeczną w zakresie działań na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych, zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy a także poprawy integracji na rynku pracy są środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania wpływu EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji społecznej w Województwie Lubuskim pokazują duże znaczenie społecznych form wsparcia. W artykule wymienia się dwie z nich a mianowicie aktywizację przez Centra Integracji Społecznej oraz mobilności ponadnarodowe, które cechują się wysokim wskaźnikiem usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego. Minusem tych obu form jest wysoki koszt aktywizacji przypadający na jedną osobę. Rodzi się pytanie czy przy tak dużych nakładach finansowych strategia aktywizacji społecznej przyniesie pożądane zmiany, czy wyznacza społeczeństwo obywatelskie, czy raczej jest pozytywistycznym mitem lub ograniczeniem indywidualizmu? Celem artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy aktywnością mieszkańców województwa lubuskiego a kapitałem społecznym oraz zagadnień związanych z wykluczeniem społecznym. Ponadto zaprezentowanie działań podejmowanych w ramach systemu integracji społecznej.(abstrakt oryginalny)

There is a clear link between the low level of active citizenship of Lubuskie Voivodship inhabitants and their low social capital and considerable exclusion, mainly due to unemployment and related poverty. The main sources of funding from the European Union Structural Funds are dedicated for increasing employment rates, improving the quality of jobs and improving labor market integration. The research conducted on the impact of the ESF on the effectiveness of activities undertaken within the social inclusion system in the Lubuskie voivodship show the importance of social support forms. The article mentions two of them, namely activation by Centers for Social Inclusion and transnational mobility, which are characterized by a high index of economic and social emancipation. The disadvantage of these two forms is the high cost of activation per person. The question arises whether, with such a large financial investment, the strategy of social activation will bring about the desired change, does it designate civil society, or rather is a positivist myth or a restriction of individualism? The aim of the article is to show the relationship between the activity of inhabitants of lubuskie voivodship and social capital and issues related to social exclusion. In addition, presenting the activities undertaken under the social inclusion system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak P. (2014), Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Warszawa.
 2. Bazuń D., Kwiatkowski M. (2015), Lubuskie sieci inkluzji, Warszawa.
 3. Diagnoza społeczna województwa lubuskiego, w: Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, http://lsps.org.pl/wpcontent/ uploads/2014/04/Strategia-Polityki-Spo%C5%82ecznej-Wojew%C3%B3dztwa- Lubuskiego.pdf, (dostęp: 26.01.2016).
 4. http://www.bip.lubuskie.pl/system/obj/14608_SRWL_2020_z_zalacznikami_1.pdf, (dostęp: 26.01.2016).
 5. https:// pl.wikipedia.org/wiki/Społeczeństwo_obywatelskie, (dostęp: 26.01.2016).
 6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytywizm, (dostęp: 26.01.2016).
 7. Koral J. (2008), Centra integracji społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa.
 8. Kotowska I. (red.) (2014), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa.
 9. Kwiatkowski M. (2005), Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii, Suplement, Warszawa.
 10. MPiPS (2014), Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, file:///C:/Users/User/Downloads/KPPUiWS_1707_na_RM_.pdf, (dostęp: 26.01.2016).
 11. OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: a Strategic Approach to Skills Policies, Paris, http://www.oecd-ilibrary.org/education/better-skills-better-jobs-betterlives_ 9789264177338-en, (dostęp: 26.01.2016).
 12. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (2013), Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim na lata 2013-2020.
 13. Strategia rozwoju województwa lubuskiego 2020 (2012), http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego_202 0.pdf, (dostęp: 26.01.2016).
 14. Trzecieski A. (2015), Dorobek instytucji reintegracji społecznej i zawodowej w Polsce w latach 2005-2015, Zielona Góra.
 15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2016, poz. 1828.
 16. Wpływ EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji społecznej w województwie lubuskim (2013), Departament EFS, Zielona Góra.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu