BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczecińska Beata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rynek pracy na obszarach wiejskich w Polsce w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej
Labour Market in Rural Areas in Poland Against EU Countries
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2017, nr 86, s. 79-90, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Obszary wiejskie, Mierniki taksonomiczne
Labour market, Rural areas, Taxonomic indicators
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ważnym elementem wpływającym na współczesny obraz wsi jest materialna sytuacja jej mieszkańców, wynikająca głównie ze zmian, które zachodzą na rynku pracy. Dlatego głównym celem niniejszego opracowania jest próba oceny tych zmian w Polsce w latach 2004-2015. Dokonano również porównania badanego zjawiska z sytuacją w krajach Unii Europejskiej w roku 2014. Ponadto przeprowadzono liniowe porządkowanie za pomocą taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga. Wykorzystanie metod taksonomicznych pozwoliło na podział krajów Unii Europejskiej na grupy typologiczne podobne pod względem badanego zjawiska. W niniejszym opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane źródłowe pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.(fragment tekstu)

The aim of the article was to evaluate changes in the labour market in rural areas in Poland in the years 2004-2015. By using of Hellwig's taxonomic measure of development it was shown the position of Poland, in terms of the examined phenomenon, in comparison with other EU countries. The study is based on figures from the Central Statistical Office and Eurostat. Analyzing ten years of Polish participation in the EU it can be observed that the employment rate in the country increased by more than 10%, and the unemployment rate fell down by almost half. Comparison of the situation on the labour market in rural areas in Poland with other EU countries is not optimistic, because our country has one of the highest unemployment rates and relatively low employment rate.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2003. Warszawa, GUS, 18.
 2. Baza danych Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urt_lfp3pop&lang=en, dostęp: 10.01.2017.
 3. Grabiński T. 1992. Metody aksonometrii. Kraków, AE, 25.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M. 2011. Studium sytuacyjne polskiego rynku pracy (lata 2000-2007), w: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Red. M. Noga, M.K. Stawicka. Warszawa, CeDeWu Sp. z o.o., 40.
 5. Kotowska I.E., Matysiak A., Strzelecki P. 2014. Rynek pracy, w: Statystyka społeczna. Red. T. Panek. Warszawa, PWE, 240, 245.
 6. Kowalka E., Klimanek T. 2015. Obszary wiejskie województwa wielkopolskiego i ich mieszkańcy. Poznań, Urząd Statystyczny, file:///C:/Users/IB/Downloads/kowalka_klimanek%202015%2001%2028%20(1).pdf, dostęp: 17.05.2016, 14-20.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski w latach 2005-2015. 2015. Warszawa, GUS.
 8. Nagaj R. 2011. Rynek pracy w Polsce a integracja europejska, w: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Red. M. Noga, M.K. Stawicka. Warszawa, CeDeWu Sp. z o.o., 24.
 9. Nowak E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa, PWE, 88-89.
 10. Obszary wiejskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. 2015. Warszawa, GUS, 34.
 11. Panek T. 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa, Oficyna Wydaw. SGGW, 58.
 12. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. 1988. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa, PWN, 71.
 13. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 roku. 2015. Warszawa, GUS, 11, 31.
 14. Prognoza ludności na lata 2014-2050. Studia i analizy statystyczne. 2014. Warszawa, GUS, 111.
 15. Rocznik Demograficzny 2016. 2016. Warszawa, GUS, 34-37.
 16. Szaban J.M. 2013. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa, Difin, 15.
 17. Wójcik M. 2009. Wybrane koncepcje wsi we współczesnych badaniach geografii społecznej. Acta ULodz., Folia Geograph. Soc.-Oecon. 10, 21.
 18. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń. 2008. Warszawa, GUS, 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2017.86.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu