BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majka Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - wybrane problemy orzecznicze
Remission of Social Security Contributions in the Light of the Jurisprudence of Administrative Courts
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 1, s. 27-46, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Składki ubezpieczeniowe, Zobowiązania podatkowe, Spółki kapitałowe, Orzecznictwo sądu, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Social insurance, Insurance premium, Tax liabilities, Capital company, Judicial decision, Supreme Court jurisdiction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza orzeczeń sądowych dotyczących odpowiedzialności osób trzecich odpowiadających za zobowiązania płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązania podatkowe, która ma zmierzać do ustalenia, czy i w których obszarach występują rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych oraz ocena poszczególnych linii orzeczniczych. Analiza orzeczeń sądów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich prowadzi do wniosku, że w związku ze stosowaniem przepisów przewidujących tę odpowiedzialność powstają liczne problemy, co skutkuje powstaniem rozbieżności w orzecznictwie. Z analizy poszczególnych linii orzeczniczych wynikają różnice w rozstrzygnięciach sądów powszechnych i wyrokach sądów administracyjnych, a także różnice w ramach orzecznictwa poszczególnych sądów. Sytuacja ta stwarza stan niepewności po stronie podmiotów zobowiązanych oraz skutkuje wydawaniem odmiennych wyroków w tych samych stanach faktycznych. Podkreślić przy tym należy, że w świetle przesłanek odpowiedzialności stabilniej prezentuje się orzecznictwo SN, a rozbieżność linii orzeczniczych w przeważającej części dotyczy orzecznictwa sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyse judicial decisions concerning the liability of third parties who are responsible for the liability of the payer of social security contributions and tax liabilities. The aim is to determine whether and in which areas there are discrepancies in the decisions of common courts and administra-tive courts and the assessment of individual lines jurisprudence. The author re-viewed judicial decisions in this area and he attempted to determine the distinct lines of interpretation. Analysis of court decisions leads to the conclusion that rules requiring that responsibility are applied in a divergent way. In the author's opinion this situation creates a state of uncertainty for entities that are required. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., Zobowiązanie podatkowe w świetle orzecznictwa sądów, TNOiK, Toruń 1993.
 2. Gintowt-Jankowicz M., Odpowiedzialność podatkowa w obowiązującym prawie polskim, "Studia Prawnicze" 1973, nr 35, s. 114-125.
 3. Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawo" 1968, t. VIII, nr 31, s. 10-32.
 4. Lang W., Rozdział 18. Pojęcia prawne i prawnicze, [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986.
 5. Mariański A., Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 6. Mariański A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania. Podstawy i wyłączenia, ODDK, Gdańsk 2004.
 7. Mariański A., Glosa do wyroku NSA z 11.2.2003 r., I SA/Łd 1006/01, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2004, nr 5, s. 292-295.
 8. Morawski W., Komentarz do art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), M. Bartoszewska, T. Brzezicki, J. Lachowski, A. Laskowska-Hulisz, M. Łabanowski, W. Morawski, A. Radzi-sław, L. Ramlo, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
 9. Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich w Ordynacji podatkowej, [w:] B. Brzeziński, C. Kosikowski (red. ), Ordynacja podatkowa. Studia, Łódź-Toruń 1999.
 10. Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2000.
 11. Olszowy W., Niektóre zagadnienia prawne odpowiedzialności podatkowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 1992, nr 54, s. 84-92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu