BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurewicz Daniel (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
Tytuł
W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego : analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002-2015
Looking for New Measures of Local Government Debt : Case Study of an Example of Repayment Period of Communes of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the Years 2002-2015
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2017, vol. 5, nr 1, s. 47-60, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Zadłużenie, Dług publiczny, Gmina
Local government, Local government finance, Indebtedness, Public debt, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Dług jednostek samorządu terytorialnego w przeważającej części stanowi sumę zobowiązań zwrotnych zaciągniętych w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Nie dziwi więc, że w literaturze przedmiotu zadłużenie samorządowe przedstawiane jest głównie jako dobre, opłacalne czy też konstruktywne. Zaciąganie zobowiązań zwrotnych zawsze wiąże się z możliwością wystąpienia efektów negatywnych, niemniej wydaje się, że często bywają one bagatelizowane. W licznych publikacjach zarówno naukowych, jak i publicystycznych zadłużenie polskich samorządów oceniane jest przede wszystkim przez pryzmat jego stosunku do osiąganych dochodów. Konieczne jest jednak poszukiwanie mierników oraz źródeł danych pozwalających na spojrzenie na ten dług z nowych perspektyw. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego z zastosowaniem nowych mierników ich zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The debt of local government units is, to a large extent, the sum of repayment of commitments contracted to carry out investment projects. It is not surprising that in the literature of the subject local government debt is presented mainly as good, profitable or constructive. Commitment to repayment obligations is always associated with the possibility of an occurrence of negative effects which often appear to be underestimated. In numerous scientific and public publi-cations, the indebtedness of the Polish self-governments is assessed first of all by the prism of its relation to earned incomes. However, it is imperative to look for metrics and data sources to look at this debt from new perspectives. The purpose of this study is to present the results of research conducted in the communes of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship using new measures of their debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M., Spółki prawa handlowego - przeniesienie zadłużenia poza JST, [w:] P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 235-260.
 2. Borodo A., Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jedno-stek samorządu terytorialnego [w:] A. Borodo (red.), Samorząd terytorialny a banki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002, s. 7-37.
 3. Borodo A., Głos w sprawie zakresu długu i deficytu jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2012, nr 1-2, s. 52-57.
 4. Cichocki K.S., Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Naukowych, Warszawa 2013.
 5. Czempas J., Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 6. Filipiak B., Samorządowy dług publiczny w Polsce w perspektywie zmian ustrojowych, [w:] L. Patrzałek (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 525-535.
 7. Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełniania przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, "Finanse Komunalne" 2009, nr 4, s. 13-30.
 8. Jurewicz D., Dług samorządu - bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich?, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, nr 2, s. 231-249.
 9. Jurewicz D., Refinansowanie długu polskich gmin, tekst w druku, planowany do opublikowania w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017, nr 2.
 10. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 11. Poniatowicz M., Dobry dług versus zły dług, czyli o specyfice zadłużenia sektora samorządowego, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 488-500.
 12. Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 13. Salachna J.M., Nowe formy prawne ograniczania deficytu oraz zadłużenia samo-rządu terytorialnego - próba oceny, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 521-530.
 14. Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samo-rządu terytorialnego, Taxpress, Warszawa 2010.
 15. Uryszek T., Ryzyko refinansowania długu Skarbu Państwa w Polsce, "Finanse i Prawo Finansowe" 2014, nr 2, s. 55-57.
 16. Wiśniewski M., Dług samorządowy i jego limity w świetle wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Finanse Komunalne" 2014, nr 4, s. 20-29.
 17. Zioło M., Zadłużenie gmin - przesłanka czy ograniczenie w procesie kreowania ich rozwoju? Analiza przypadku na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 473-487.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu