BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozub-Skalska Sonia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz odpowiedzialność karna na gruncie optymalizacji podatkowej
Tax Risk Management and Criminal Liability vis-à-vis Tax Planning
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 155-169, tab., rys., bibliogr. 47 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Optymalizacja podatkowa, Ryzyko podatkowe, Odpowiedzialność, Polityka podatkowa, Odpowiedzialność karna
Financial markets, Tax optimization, Tax risk, Responsibility, Tax policy, Criminal liability
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Bałkany
Balkan
Abstrakt
Głównym celem osób zarządzających polityką podatkową przedsiębiorstwa powinna być optymalizacja podatkowa. Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niższe podatki, wykorzystując możliwości, jakie dają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, co prowadzi do poprawy wyniku finansowego. Kluczowe jest w tym przypadku wdrożenie odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Procedury te powinny uwzględniać zarówno zagrożenie sankcjami finansowymi (klauzula obejścia prawa), jak również zagrożenia wynikające z odpowiedzialności karnoskarbowej osób zarządzających przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń wynikających z optymalizacji podatkowej w aspekcie zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwach oraz klauzuli obejścia prawa podatkowego, a następnie wskazanie idących zagrożeń wynikających z odpowiedzialności karnoskarbowej na przykładzie spółek kapitałowych. Dla przedstawienia zamierzonych celów zastosowano metody badań literaturowych oparte na analizie krajowych publikacji zwartych i artykułowych oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego i karnoskarbowego.(abstrakt oryginalny)

Those in charge of corporate tax policies should be primarily concerned with tax optimization. It is common knowledge that entrepreneurs can legally pay less tax if only they take advantage of the options available in tax regulations. The use of tax planning and optimization allows companies to reduce their tax burdens and hence leads to improvements in financial results. What needs to be done is to conduct a relevant analysis and, based on its findings, develop a tax strategy that will help minimize fiscal liabilities, and do so in a lawful fashion. It is therefore advisable to mitigate the risk associated with the use of certain approaches by consulting interpretations of existing laws with tax authorities, administrative court (both WSA [regional level] and NSA [supreme court - central level]) decisions, and Constitutional Court rulings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/ 161556/161557/dokument72713.pdf [dostęp: 8.01.2016].
 2. Błaszczyk M., Zbrojewska M., 2015, Prawo karne skarbowe, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.
 3. Brzeziński B., 1996, Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 4. Brzeziński B., 2002, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 5. Brzeziński B., 2013, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 6. Brzeziński B., Olesińska A., 2009, Klauzula normatywna zapobiegania unikania opodatkowania w: B. Bryeyi}ski (red.), Prawo podatkowe - teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 287-284.
 7. Cieśla M., 2012, Podatnik w pętli zawieszeń, czyli Kodeks karny skarbowy w służbie organów skarbowych, w: J. Glumińska-Pawlic (red.), Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka, Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 25-37.
 8. Cieślak M., 1994, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Ehrlich S., 1979, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa: PWN.
 10. Gintowt-Jankowicz M., 1973, Odpowiedzialność podatkowa w obowiązującym prawie polskim, Studia Prawnicze, nr 35: 114-125.
 11. Gos W., 2015, Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, https://sip.lex.pl/#/publikacja/469835184 [dostęp:8.01.2016].
 12. Gostyński Z., 1998, Nowe instytucje prawa karnego nawiązujące do praca karnego skarbowego, Prokuratura i Prawo, nr 10, http://sip.lex.pl/#/publikacja/469835184 [dostęp: 8.01.2016].
 13. Jamroży M., Kudert S., 2013, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Warszawa: Lex.
 14. Jankowiak D., 2003, Podatnik kontra urząd skarbowy. Poznaj swoje prawa i z nich korzystaj, Wrocław: Unimex.
 15. Kalinowski M., 2001, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 16. Karwat P., 2002, Obejście prawa podatkowego, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 17. Konarska-Wrzosek V., 2000, Prawnokarne instrumenty walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo, nr 4: 59-69.
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., t.j. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 19. Kozub-Skalska S., 2015a, Klauzula obejścia prawa, Debiuty Naukowe WSB Poznań, nr 15: 27-45.
 20. Kozub-Skalska S., 2015b, Metody agresywnej optymalizacji podatkowej w dobie rozwijającej się konkurencji w sieci na przykładzie wyceny i amortyzacji znaku towarowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu, nr 17: 43-61.
 21. Lang W., 1968, Struktura odpowiedzialności prawnej, Zeszyty Naukowe UMK. Nauki Humanistyczne. Prawo, nr 8(31): 4-40.
 22. Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J., Jędruszek O., 2013, Zarządzanie ryzykiem podatkowym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 23. Maciąg Z., 2015, Jak nie wpaść w pułapkę podatkową, Gazeta Prawna, 12 stycznia, nr 6(3899): 10.
 24. Majkowski W., Mrozik M., 2015, Odpowiedzialność likwidatorów spółek prawa handlowego za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, Przegląd Podatkowy, nr 12: 42-51.
 25. Mastalski R., 2008, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 26. Melezini A. (red.), 2015, Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 27. Olesińska A., 2000, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze.
 28. Olesińska A., 2013, Klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 29. Rädler A.J., 1994, Do National Anti-Abuse Clauses Distort the Internal Market?, European Taxation, Vol. 34(9): 311-313.
 30. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., 2012, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa: C.H. Beck.
 31. Stępień M., 2015, Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 864, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, nr 76, t. 1: 35-44.
 32. Szatensztejn W.J., 1927, Obejście ustaw podatkowych, Przegląd Prawa Handlowego, z. 7.
 33. Szlęzak-Matusiewicz J., 2008, Zarządzanie podatkami, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 34. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 marca 2009 r., I FPS 4/08. LEX 486211.
 35. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137, poz. 749 z późn. zm.
 36. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 2013, poz. 186.
 37. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2014, poz. 121.
 38. Wilk L., 1990, Z problematyki tzw. norm intertemporalnych w prawie karnym. Wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego, t. 16.
 39. Wilk L., 2000, Zaległości podatkowe w świetle prawa karnego skarbowego, Palestra, nr 11-12.
 40. Wójtowicz W., 1972, Zagadnienia procesowe ustawy karnej skarbowej, Nowe Prawo, nr 3: 357-358.
 41. Wyrok NSA z dnia 27 marca 2012 r., II FSK 1847/10, LEX nr 1135401.
 42. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, LEX 1049.
 43. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03), http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/5422-postepowanie-podatkowe [dostęp: 8.01.2016].
 44. Zalewski Ł., 2015, Podatnicy będą musieli ujawnić swój majątek, Dziennik Gazeta Prawna, nr 8: 5.
 45. Założenia do Ordynacji podatkowej, 2014, Doradca Podatkowy, nr 142: 12-14.
 46. Zgoliński I., 2011, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 47. Żabska M., 2013, Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61, t. 2: 259-268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu