BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Planowanie zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w perspektywie 30 lat
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, 2017, s. 92-104, rys., tab.,bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Urbanistyka, Sytuacja gospodarcza
Spatial development, Urban studies, Economic situation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
W art. 10 znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajduje się zapis o konieczności przygotowania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. To konsekwencja obowiązku uwzględnienia w dokumencie studium uwarunkowań, wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy. W bilansie ustala się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę1, które określa się w oparciu o przeprowadzone analizy ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe, uwzględniając prognozy demograficzne, a także biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy. Ponadto szacuje się chłonność położonych na terenie gminy obszarów2: o w pełni wykształconej oraz o nie w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Następnie należy dokonać porównania zapotrzebowania z chłonnością obszarów wymienionych powyżej, a wynik pozwala na ewentualną lokalizację nowej zabudowy, poza wymienionymi powyżej obszarami.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Allwinkle S., Cruickshank P. (2011), Creating Smart-er Cities: An Overview, "Journal of Urban Technology", z. 18, No. 2
 2. Azkuna I. (red.) (2012), Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities, The Committee of Digital and Knowledge- based, Cities of UCLG, Bilbao
 3. Boschma R. (2014), Towards an Evolutionary Perspective on Regional Resilience, "Papers in Evolutionary Economic Geography", marzec, s. 1-27, http://econ.geo.uu.nl/ peeg/peeg.html (dostęp: 15.11.2016).
 4. Drobniak A. (2015), Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXXVII, z. 1
 5. Florida R. (2005), Cities and the Creative Class, Routledge, New York-London
 6. Florida R. (2010), Narodziny ki asy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 7. Komninos N. (2002), Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, London
 8. Komninos N. (2015), The Age of Intelligent Cities. Smart Environments and Innovation- For-All Strategies, Routledge, London-New York
 9. Landry Ch. (2013), Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 10. Martin R. (2012), Regional Economic Resilience, Hysteresis and Recessionary Shocks, "Journal of Economic Geography", nr 12
 11. Pluta J. (2016), Mieszkańcy na temat bieżącej oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta. Prezentacja wyników badań nad założeniami Strategii Wrocław 2030, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, http://www.wroclaw. pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/strategia-wroclaw-2030-wyniki-badan-miesz kancow (dostęp: 25.11.2016).
 12. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2001 (2001), t. 2, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2002 (2002), t. 2, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław
 14. Simmie J., Martin R. (2010), The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", No. 3
 15. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (2016), Biuro Rozwoju Wrocławia, http://www.wroclaw.pl/studium-uwarunkowan- i-kierunkow-zagospodarowanie-przestrzennego-wroclawia (dostęp: 31.08.2016).
 16. Uchwała Nr LXI/1553/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
 17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 18. Wrocław w liczbach 2015 (2015), Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Założenia Strategii rozwoju Wrocławia 2030 (2016), wersja wstępna, przygotowana pod kierunkiem S. Korenika, Wrocław.
 20. [www 1] https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 17.09.2016). [www 2] http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce (dostęp: 29.06.2016).
 21. [www 3] http://bip.um.wroc.pl/artykul/203/3066/biuro-rozwoju-wroclawia (dostęp: 1.08.2017)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu