BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juźwiak Sylwia (Wyższa Szkoła Bankowa), Klimowicz Iwona (Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
Tytuł
Formalnoprawne i organizacyjne aspekty zatrudniania kadr i zarządzania w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w ujęciu kontroli zarządczej
Formal, Legal and Organizational Aspects of Staff Employment and Management in Self-Government Social Assistance Organizational Units in Terms of Management Control
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 95-112, bibliogr. 24 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Social assistance, Human Resources Management (HRM), Public finance, Management control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej jako jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do kontroli zarządczej, rozumianej jako system procedur, zasad i narzędzi służących efektywnemu, oszczędnemu i terminowemu realizowaniu celów i zadań, w tym spełnianiu standardów prawidłowego doboru osób zarządzających i pracowników zarówno w zakresie formalnoprawnych kwalifikacji na danym stanowisku, jak i posiadanych przez nich wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W artykule omówiona została problematyka zatrudniania pracowników w tych jednostkach od strony wymogów kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa. Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, z uwagi na specyfikę realizowanych zadań, muszą spełniać nie tylko warunki przewidziane dla pracowników samorządowych, ale także te, których wymaga od nich ustawa o pomocy społecznej. Kadra zarządzająca również musi spełniać dodatkowe wymagania: mieć odpowiedni staż pracy w pomocy społecznej i specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Artykuł porusza także kwestie umiejętności prawidłowego i skutecznego zarządzania taką jednostką, zwłaszcza ośrodkiem pomocy społecznej, który realizuje najwięcej zadań z zakresu pomocy społecznej. (abstrakt oryginalny)

Self-government social assistance organizational units as units of the public finance sector are obliged to implement management control, which is defined as a set of procedures, rules, and instruments for efficient, cost-effective, and prompt task and goal implementation. It also includes compliance with standards such as an appropriate selection of managers and employees in terms of both legal and formal qualifications concerning a specific position, as well as, in the context of knowledge, skills, and experience presented by a potential employee. This paper describes the issue of staff employment in the abovementioned units, taking into consideration eligibility requirements that stem from the regulations of the law. The employees of social assistance organizational units, due to the character of their duties, are obliged to fulfil not only the requirements for the selfgovernment employees, but also those provided in the social assistance act. It is also essential for the management to fulfil additional requirements, such as the proper experience in social assistance and specialization in terms of social assistance organization. The article also raises the issues concerning the ability to manage such a unit in a proper and efficient manner, especially the social assistance centre, which implements the majority of goals in the field of social assistance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Frączkiewicz-Wronka A. (red.), 2009, Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 2. Golnau W. (red.), 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wyd. Fachowe.
 3. Grewiński M., Zasada-Chorab A., 2012, System pomocy społecznej w Polsce - wyzwania i kierunki, Toruń: ROPS w Toruniu.
 4. Hausner J. (red.), 2008, Zarządzanie publiczne, Warszawa: Scholar.
 5. Janowska Z., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 6. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 7. Kowalczyk B., Kowalczyk J., Karczewska A., 2014, Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany: wykorzystanie teorii zarządzania do rozwoju kompetencji pracownika socjalnego, Warszawa: CRZL.
 8. Krzyszkowski J., 2010, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Częstochowa: OKSPiS - Centrum AV.
 9. Pawluczuk A., 2008, Administracja publiczna jako organizacja ucząca się, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Przywojska J., 2014, Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej, Warszawa: CRZL.
 11. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. nr 189, poz.1598 z późn. zm.
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych, Dz.U. nr 27, poz. 158.
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Dz.U. nr 238, poz. 1586 z późn. zm.
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, Dz.U. poz. 1081.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.
 16. Sakowicz M., 2007, Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.
 19. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1045.
 22. www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sondaz-wsrod-polakow-pomoc-spoleczna-nie-trafia-dopotrzebujacych [dostęp: 20.04.2016].
 23. www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/ [dostęp: 14.04.2016].
 24. www.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835656,pomoc-spoleczna-w-polsce-jest-nieskuteczna-biedajest-dziedziczona.html [dostęp: 20.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu