BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmuda-Matan Kamila (Radca prawny)
Tytuł
Formalne gwarancje dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
Formal Guarantees for a Special-Purpose Grant from the State Budget for Commissioned Tasks
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 19-28
Słowa kluczowe
Dotacje, Fundusze celowe, Samorząd terytorialny, Zadania zlecone gminy, Regulacje prawne
Subsidies, Target funds, Local government, Task assigned to municipalities, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza prawna obowiązujących regulacji w zakresie gwarancji prawnych związanych z zabezpieczeniem właściwej wysokości środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, otrzymywanych w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz analiza dotychczasowych doświadczeń samorządu w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń. Ochrona sądowa uprawnień do uzyskania dotacji celowych na realizację zadań zleconych pozostaje w ścisłym związku z charakterem prawnym tej formy zasilania finansowego. Prawo to nie ma charakteru tak oczywistego w zakresie wysokości i terminu wypłaty, jak np. w odniesieniu do subwencji ogólnej. Należna kwota dotacji celowej - jak podkreśla autorka - jest zdeterminowana obliczeniem kosztów niezbędnych dla zrealizowania zadania, które zawsze może być uznane za względne i generować spór. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to conduct a legal analysis of the applicable regulations on legal guarantees related to securing an appropriate amount of funding for territorial self-government units received in the form of special-purpose grants for commissioned government administration tasks as well as to analyse the experience to date of self-government authorities in asserting claims in court. The judicial protection of the right to receive special-purpose grants for fulfilling commissioned tasks is strictly related to the legal nature of this form of financial support. This right is not as obvious with respect to the amount and timing of payment as, for instance, with respect to a general subsidy. The amount of the special-purpose grant that is due - as the authoress emphasizes - is determined by the calculation of the costs that are necessary for fulfilling the tasks, which can always be considered relative and create a dispute. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Borodo, Roszczenia gmin o subwencje ogólne i dotacje celowe (wybrane zagadnienia), "Państwo i Prawo" 1992/6, s. 65-68.
 2. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa 1997, s. 105 i n.
 3. A. Borodo, Subwencje i dotacje jako formy dochodów samorządu terytorialnego w Polsce - wybrane zagadnienia prawne [w:] Konstytucja. Ustrój. System finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, s. 328.
 4. A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2011, s. 141.
 5. A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970, s. 158.
 6. D. Wyszkowska, Zastosowanie zasady adekwatności dochodów do zadań jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2014/7-8, s. 20-21.
 7. E. Kornberger-Sokołowska, Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2001/3, s. 12.
 8. E. Kornberger-Sokołowska, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 2, Finanse i budżety samorządów, red. S. Dolata, Opole 2000, s. 80-82.
 9. E. Kornberger-Sokołowska, System dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ich samodzielność finansowa [w:] IUS SUMM QUIQUE. Studia prawno-finansowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, red. W. Konieczny, Warszawa 2005, s. 79.
 10. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 304.
 11. E. Ruśkowski, Przemiany finansów samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów zachodnich, "Samorząd Terytorialny" 1994/4, s. 7.
 12. J. Glumińska-Pawlic, Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu, Katowice 2013, s. 60.
 13. J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowo prawne, Katowice 2003, s. 274.
 14. S. Kańduła, J. Kotlińska, Źródła, formy i przyczyny zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2007, s. 392.
 15. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010, s. 238.
 16. T. Dębowska-Romanowska, Zagadnienia prawne obiektywizacji subwencji i dotacji dla budżetów samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2, s. 58 i n.
 17. T. Dębowska-Romanowska, Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993, s. 65.
 18. T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 43.
 19. W. Miemiec, Kryteria obiektywizacji subwencji w Polsce [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. 2, red. S. Dolata, Opole 1998, s. 98.
 20. W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005, s. 187 i n. oraz cytowane tam orzecznictwo.
 21. W. Miemiec, Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego - wybrane aspekty finansowo prawne, "Finanse Komunalne" 2010/1-2, s. 71.
 22. W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1997, s. 954.
 23. Z. Ofiarski, M. Ofiarska, Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2014/1-2, s. 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu