BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Work-Life Activities as a Way of Building the Image of the Employer
Działania Work-Life Balance jako sposób budowania wizerunku pracodawcy
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 265-277, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Równowaga praca-życie, Wizerunek pracodawcy
Human Resources Management (HRM), Work-Life Balance (WLB), Employer branding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sukces każdej organizacji zależy w dużej mierze od zatrudnionych osób, w tym szczególnie od poziomu ich zaangażowania w wykonywane zadania, który z kolei coraz częściej zależy od poziomu ich satysfakcji nie tylko z pracy, ale i również życia. W dobie kryzysu demograficznego oraz ekonomicznego przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanych pracowników staje się sposobem na przetrwanie organizacji. W tym celu przedsiębiorstwo podejmuje wysiłki, aby ukształtować na rynku pracy swój określony wizerunek. Stosowane są różnorodne narzędzia - także te pierwotnie dedykowane innym celom. Celem niniejszego opracowania jest określenie związku pomiędzy działaniami praca-życie (WLB) a kreowaniem wizerunku pracodawcy. Kolejnym celem jest prezentacja praktycznych rozwiązań z zakresu WLB, które mogą służyć do budowy wizerunku pracodawcy. Cele zostały zrealizowane na podstawie analizy źródeł wtórnych (publikacji zwartych, raportów z badań prowadzonych w omawianej problematyce), a także analizy dokumentacji konkursowych w zakresie WLB oraz analizy materiału internetowego udostępnianego przez wybrane organizacje. W opracowaniu przedstawiono cele, narzędzia i spodziewane korzyści płynące dla organizacji z działań wizerunkowych zmierzających w kierunku zbudowania pożądanego wizerunku pracodawcy (w aspekcie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym). Kolejny punkt poświęcono tematyce WLB. Następnie przedstawiono inicjatywy i programy WLB w kontekście budowania wizerunku pracodawcy i zaprezentowano wybrane rozwiązania z praktyki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The success of any organization depends largely on employees, particularly the level of their involvement in the tasks performed, which, in turn, are increasingly dependent on their level of satisfaction not only from work, but also of life. In the era of this demographic and economic crisis, attracting and retaining talented employees becomes a way of survival for an organisation. For this purpose, a company makes great efforts to shape its specific image on the labour market. A variety of tools are used - including those originally dedicated to other purposes. The aim of this study is to determine the relationship between work-life activities (WLB) and creating an employer's brand. Another goal is to present practical solutions for WLB which can serve employer branding. The objectives have been achieved based on the analysis of secondary sources (compact publications, reports of research into these issues), as well as analysis of award schemes documentation concerning WLB and analysis of the web material provided by the selected organisations. The paper presents the objectives, tools and the expected benefits for an organisation from its image-building activities aimed at building the desired employer brand (in both their internal and external aspect). The next point was devoted to Work-Life Balance (WLB). This is followed by WLB initiatives and programs in the context of employer branding, and by the presentation of selected solutions from economic practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Ocena kierunków zamian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [in:] Równowaga praca-życie-dom, C. Sadowska-Snarska (Eds.), Białystok 2008, pp. 15-35.
 2. Baruk A., Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", no. 6, 2009, pp. 11-26.
 3. Borkowska S., O równowagę między pracą i życiem, Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.
 4. Borkowska S., Ile pracy ile życia poza nią?, [in:] Programy praca-życie z teorii i praktyki, S. Borkowska (Eds.), Wyd. IPiSS, Warszawa 2011, pp. 16-48.
 5. Bukowska U., Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy, [in:] T. Sikora, M. Giemza (Eds.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Wydawnictwa Naukowe PTTŻ, Kraków 2012.
 6. Cascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 7. Clutterbuck D., Równowaga między pracą a życiem osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 8. Dąbrowska K., Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", no. 2, 2014, pp. 41-53.
 9. Dewalska-Opitek A., Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", no. 6, 2009, pp. 25-41.
 10. Employer Branding w Polsce 2015, http://www. HRMInstitute/raport-employerbranding-w-polsce-2015-56827542 (accessed: 16 March 2016).
 11. Gilley A., Waddell K., Hall A., et al., Manager Behavior, Generation, and Influence on Work-Life Balance: An Empirical Investigation, "The Journal of Applied Management and Entrepreneurship", vol. 20, no. 1, 2015, pp. 3-24.
 12. Heckerson E., Laser C., Just breathe! The critical importance of maintaining a work-life balance, "Nurse Leader", no 4(6), 2006, pp. 26-28.
 13. Kantonowicz-Gdańska M., Employer branding - kwestie definicji i modelu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", no. 6, 2009, pp. 55-65.
 14. Karasiewicz K., Lewandowska-Walter A., Godlewska-Werner D., Piotrowski A.: Równowaga praca-dom według Polaków - prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, [in:] Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, T. Rostowska, W. Budziński (Eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 38-63.
 15. Kopeć J., Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy, "Edukacja ekonomistów i menedżerów", no. 4, 2013, pp. 41-53.
 16. Kopertyńska M., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 17. Kozłowski M., Employer branding: Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012.
 18. Macnar A., Bojanowska J., Narzędzia budowania polityki employer brandingowej, http://blog.goldenline.pl/2015/03/30/narzedzia-budowania-polityki-employerbrandingowej, (accessed: 21 March 2016).
 19. Martin G., Beaumont P., Doig R., Pate J., Branding: A new performance discourse for HR?, "European Management Journal", vol. 23, no. 1., pp. 76-78
 20. Motywacje Młodych 2015, http://markapracodawcy.pl/wp.content/uploads/2015/04/mm2015.pdf, (accessed 24 January 2016).
 21. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, GUS, fle:///C:/Users/Downloads/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf (accessed 20 December 2015).
 22. Gender Index, Firma Równych Szans http://www.wup.gdansk.pl/g2/2010_11/9b246e5a15f884b119ebf5c5f9e5e5e9.pdf, (accessed 20 December 2015).
 23. http://firmaprzyjaznamamie.pl/FirmaPrzyjaznaMamie/0,0.html (accessed 20 December 2015).
 24. http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/aktualnosci.html (accessed 20 December 2015).
 25. http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,6553,konkurs-firma-przyjazna-rodzicom.html (accessed 20 December 2015).
 26. http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/dla-rodziny/o-konkursie/(accessed 20 December 2015).
 27. Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf (accessed 20 December 2015).
 28. Raport IBE, 2016, http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/raport-ibe-stopa-bezrobocia-wsrod-absolwentow-w-polsce-jest-nizsza-niz-srednia-dla-ue, (accessed 18 March 2016).
 29. Rękas M., Równowaga praca-życie wyzwaniem wobec problemów demograficznych krajów UE, "Studia Ekonomiczne", no. 145, 2013, pp. 77-87.
 30. Rocznik Demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 31. Równowaga praca-życie w biznesie, "AS Biznesu", no. 4, 2015, http://asbiznesu.pl/36-aspoleca/wywiady/1070-work-life-balance-w-biznesie (accessed 9 March 2016).
 32. Sepioło M., Być najlepszym pracodawcą 2015, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,18914352,byc-najlepszym-pracodawca.html, (accessed 9 March 2016).
 33. Stangret, M.: Mamy więcej dzieci ale to jeszcze nie baby-boom, http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,17321462,Mamy_wiecej_dzieci__ale_to_jeszcze_nie_baby_boom.html (accessed 5 January 016).
 34. Tulgan B., Not everyone gets a trophy: How to manage generation Y California, Jossey-Bass 2009.
 35. Wiśniewski T., Zawadzki K., Jakość pracy a sfera pozazawodowa, [in:] Pocztowski (Eds.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa 2007.
 36. Wojtaszczyk K., Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, "E-mentor", nr 3 (25), 2008, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/547 (accessed 18 March 2016).
 37. Wojtaszczyk K., Employer Branding czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 38. Woodward T., Using brand awareness and brand image in tourism chains of distribution, "Journal of Vacation Marketing", April, vol. 6, no 2, pp. 119-130.
 39. Pracodawca z wyboru - budowanie wizerunku firmy z programem Work Life-Balance, "Kadry w Polsce", March 2008, pp. 76-85, http://z.nf.pl/serwisy/kompendium/kompendium_kadry_2008/files/kadry_2008.pdf, (accessed 25 January 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.76
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu