BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowski Jerzy (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Holka Małgorzata (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu), Jankowiak Janusz (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu)
Tytuł
Ocena emisji GHG za pomocą śladu węglowego w intensywnej produkcji rolniczej, na przykładzie rzepaku ozimego
Assessing the Greenhouse Gas Emissions by Carbon Footprint in Intensive Agricultural Production Based on the Examples of Winter Oilseed Rape
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 18-28, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Produkcja roślinna, Rzepak, Rolnictwo
Gas emissions, Crop production, Rape (plant), Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualnie ważnym wyzwaniem dla sektora rolniczego jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych. Istnieje potrzeba dokładnej identyfikacji źródeł emisji oraz upowszechnienia praktyk rolniczych, które przyczyniałyby się do zmniejszenia emisji we wszystkich ogniwach produkcji roślinnej. Do przeprowadzenia obiektywnych porównań i wyboru najlepszych rozwiązań technologicznych według kryterium emisyjności potrzebna jest szczegółowa ocena ilościowa emisji GHG. W opracowaniu przedstawiono ocenę emisji GHG w produkcji roślinnej za pomocą śladu węglowego (CF). Udział operacji technologicznych w powstawaniu CF scharakteryzowano na przykładzie rzepaku ozimego. Wyniki badań wskazują, że największe znaczenie w kształtowaniu CF ma proces nawożenia mineralnego. Wpływ pozostałych procesów na CF jest wielokrotnie mniejszy. Miejscem głównych emisji GHG w nawożeniu mineralnym rzepaku są emisje bezpośrednie i pośrednie GHG z pól. Po emisjach GHG z pól, produkcja nawozów stanowi drugie źródło emisji z nawożenia. Zmiany praktyk rolniczych polegających na zwiększeniu efektywności nawożenia azotowego oraz stosowaniu nawozów o niskich współczynnikach emisji stwarzają obecnie możliwość redukcji emisji GHG i przez to, tym samym mogą przyczynić się do zmniejszenia CF produktów roślinnych. (abstrakt oryginalny)

Currently, a major challenge for the agriculture sector is the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions in order to mitigate the effects of climate change. There is a need to accurately identify the sources of emissions and to promote agricultural practices that would contribute to the reduction of emissions in all chains of crop production. To carry out objective comparisons and choose the best technological solutions according to an emissivity criterion there is a need for the detail quantitative assessment of GHG emissions. The study shows an assessment of GHG emissions in crop production using the carbon footprint (CF). The share of technological operations in CF formation was characterized based on the example of winter oilseed rape. The results indicate that the process of fertilization is of the greatest importance in the CF development. The impact of other remaining processes on the CF is several times smaller. The main hot-spots in GHG emissions due to mineral fertilization are associated with direct and indirect GHG emissions from the fields. Emissions from the production of fertilizers are the second source of emissions from the fertilization process, following GHG emissions from the fields. Changes in agricultural practices by increasing the efficiency of nitrogen fertilization and the use of fertilizers with low emission factors make it possible to reduce GHG emissions at present, and thereby contribute to the CF reduction of crop products. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audsley, E., Stacey, K., Parsons, D.J., Williams, A.G. (2009). Estimation of the greenhouse gas emissions from agricultural pesticide manufacture and use. Cranfield University, Cranfield, Bedford UK.
 2. Bieńkowski, J., Jankowiak, J., Dąbrowicz, R., Holka, M. (2016). Poziom i przestrzenne zróżnicowanie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1(83), 50-61.
 3. Borzęcka-Walker, M., Faber, A., Jarosz, Z., Syp, A., Pudełko, R. (2013). Greenhouse gas emission from rape seed cultivation for FAME production in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment 11, 1064-1068.
 4. Borzęcka-Walker, M., Faber, A., Pudełko, R., Kozyra, J., Syp, A., Borek, R. (2011). Life cycle assessment (LCA) of crops for energy production. Journal of Food, Agriculture & Environment 9, 698-700.
 5. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 2007. Renewable energy road map, renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future. COM (2006) 848 final, Brussels.
 6. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 003/30/WE. 2009: Official J. European Union L 140, 16-62.
 7. Elsgaard, L., Olesen, J., Hermansen, J., Kristensen, I., Børgesen, C. (2013). Regional greenhouse gas emissions from cultivation of winter wheat and winter rapeseed for biofuels in Denmark. Acta Agriculturae Scandinavica, section B - Soil & Plant Science 63, 219-230.
 8. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook (2013). Technical guidance to prepare national emission inventories. EEA Technical Report No 12/2013, European Environment Agency, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 9. European Council Conclusions (2014). 2030 Climate and energy policy framework. EUCO 169/14. Pobrano grudzień 2015 z: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ 145397.pdf.
 10. FAO (2009). Global agriculture towards 2050. High Level Expert Forum - how to feed the world in 2050. Agricultural Development, Agricultural Development Economics Division, 12-13 October Rome.
 11. Felten, D., Fröba, N., Fries, J., Emmerling, C. (2013). Energy balances and greenhouse gas-mitigation potentials of bioenergy cropping systems (Miscanthus, rapeseed, and maize) based on farming conditions in Western Germany. Renewable Energy 55, 160-174.
 12. Gan, Y., Huang, G., Gan, Y., Liang, C., Malhi, S.S., Brandt, S.A., Katepa-Mupondwa, F. (2012). Carbon footprint of canola and mustard is a function of the rate of N fertilizer. Int. J. Life Cycle Assess. 17, 58-68.
 13. Gan, Y., Liang, C., Wang, X., McConkey, B. (2011). Lowering carbon footprint of durum wheat by diversifying systems. Field Crops Research 122, 199-206.
 14. GHGenius (2010). GHGenius model 3.17. Natural Resources Canada, Ottawa.
 15. Golub, A., Henderson, B., Hertel, T., Gerber, P., Rose, S., Sohngen, B. (2013). Global climate policy impacts on livestock, land use, livelihoods, and food security. PNAS 110, 20894-20899.
 16. Harasim, A. (2002). Kompleksowa ocena płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych, Monografie i Rozprawy Naukowe 1, Wyd. IUNG Puławy.
 17. Herridge, D., Peoples, M., Boddey, R. (2008). Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. Plant Soil 311, 1 -18.
 18. IPCC 2006a: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. Pobrane z: http://www.ipcc-nggip. iges.or.jp /public/2006gl/vol4.htm.
 19. IPCC 2006b: 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories. Volume 2 Energy. IGES Hayama, Japan.
 20. Iriarte, A., Rieradevall, J., Gabarrell, X. (2010). Life cycle assessment of sunflower and rapeseed as energy crops under Chilean conditions. Journal of Cleaner Production 18, 336-345.
 21. Kirkegaard, J., Christen, O., Krupinsky, J., Layzell, D. (2008). Break crop benefits in temperature wheat production. Field Crops Res. 54, 185-195.
 22. Matthews, H.S.; Weber, C., Hendrickson, C. (2008). Estimating Carbon Footprints with Input-Output Models. International Input-Output Meeting on Managing the Environment, Seville, July 9-11, 1-10.
 23. Milà i Canals, L., Sim, S., García-Suárez, T., Neuer, G., Herstein, K., Kerr, C. Rigarlsford, G., King, H. (2011). Estimating the greenhouse gas footprint of Knorr. Int. J. Life Cycle Assess. 16, 50-58.
 24. Peng, S., Buresh, R., Huang, J., Zhong, X., Zou, Y., Yang, J., Wang, G., Liu, Y., Hu, R., Tang, Q., Cui, K., Zhang, F., Dobermann, A. (2010). Improving nitrogen fertilization in rice by site-specific N management- a Review, Agron. Sustain. Dev. 30, 649 - 656.
 25. Poland's National Inventory Report 2016 (2016). Greenhouse Gas Inventory for 1988-2014. IOŚ-PIB, KOBIZE, Warszawa.
 26. Queirós, J., Malça, J., Freire, F. (2015). Environmental life-cycle assessment of rapeseed produced in Central Europe: addressing alternative fertilization and management practices. Journal of Cleaner Production 99, 266-274.
 27. Saarinen, M., Virtanen, Y., Hyvärinen, H. (2012). LCAs for a large repertoire of Finnish outdoor plant products. Proceedings 8th International Conference on Life Cycle Assessment on the Agri-Food Sector, October 1-4 2012 Saint-Malo, France, 811-812.
 28. Snyder, C., Bruulsema, T., Jensen, T., Fixen, P. (2009). Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agriculture, Ecosystems and Environment 133, 247-266.
 29. Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K, Tignor, M., Miller, H. (2007). Climate change 2007- the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu