BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Rentowność produkcji pszenicy zwyczajnej w UE
Profitability of Common Wheat Production in the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 29-40, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Rentowność produkcji, Produkcja zboża
Profitability of production, Corn productions
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem artykułu była wielowymiarowa analiza rentowności produkcji pszenicy zwyczajnej w gospodarstwach rolnych krajów UE. Badania przeprowadzono w układzie krajów Unii Europejskiej za lata 2007-2013 na podstawie danych publikowanych przez Komisję Europejską w raportach EU Cereal Farms Report. Rentowność produkcji pszenicy analizowano na podstawie rachunku przychodów i kosztów, który umożliwia wielowymiarową ocenę zdolności gospodarstw do generowania zysków z produkcji pszenicy mierzoną rentownością brutto i netto. Ponadto, w celu identyfikacji siły i kierunku wpływu wybranych charakterystyk techniczno-ekonomicznych, cenowych oraz kosztowych na rentowność produkcji pszenicy zastosowano metody regresji panelowej. W świetle parametrów regresji panelowej na zmienność rentowność produkcji pszenicy najsilniej wpływały ceny i plony pszenicy oraz koszty nawożenia i koszty energii. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present multidimensional analysis of profitability of common wheat production in EU farms. The research focused on EU member states in years 2007- 2013 and was based on statistical data published by the European Commission in EU Cereal Farms Reports. The profitability of common wheat production was analysed on the basis of income and expenditure accounts, which allowed to conduct multileveled evaluation of farms' ability to generate income from wheat production measured with gross and net margins. Furthermore, the panel regression model was used in order to identify strenght and direction of influence of chosen technical and economic price and cost characteristics on profitability of wheat production. In the light of panel model parameters, price and yield of wheat and both energy and fertilisation costs should be considered as most influential factors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data (3rd ed.). John Wiley & Sons Ltd, London.
 2. Cacak-Pietrzak, G. (2008). Wykorzystanie pszenicy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego - wymagania technologiczne. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 11(52).
 3. Czyżewski, A., Staniszewski, J. (2016). Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3(103).
 4. Economic accounts for agriculture - values at current prices. (2017). Pobrane 29 kwietnia 2017 z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do.
 5. EU Cereal farms report based on 2013 FADN data. (2016). European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Pobrane 25 kwietnia 2017 z http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Cereal_farms_report_2013.pdf.
 6. Franc-Dąbrowska, J. (2009). Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 31-40.
 7. Geise, A. (2013). Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, Przegląd Statystyczny, 2, 269-282.
 8. Gruszczyński, M. (2002). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Greene, W. H. (2003). Econometric analysis (5th ed.). Macmillan Publishing Company, New Jersey.
 10. Kufel, T. (2007). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. (2017). GUS, Warszawa.
 12. Podolska, G. (2014). Czynniki siedliskowe i agrotechniczne wpływające na wartość technologiczną pszenicy ozimej, Studia i Raporty IUNG-PIB, 41(15), 99-116.
 13. Sułek, A. (2014). Wybrane elementy technologii pszenicy jarej uprawianej na cele młynarskie i piekarskie. Studia i Raporty IUNG-PIB, 41(15), 117-128.
 14. Sułek, A., Jaśkiewicz, B. (2016). Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenicy w Polsce. RN Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), 308-313.
 15. Wooldridge, J. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. The MIT Press, London.
 16. Wysocki, F., Lira, J. (2003). Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu