BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarz Anna (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Idee wychowania i edukacji dla zrównoważonego rozwoju w systemie pieczy zastępczej
The Idea of Upbringing and Education for Sustainable Development in the Foster Care System
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 383-396, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Rozwój zrównoważony, Edukacja
Social work, Sustainable development, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały kwestie związane z potrzebą uwzględniania w pracy z dziećmi, objętymi pieczą zastępczą, idei wychowania i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wskazano, że idee zrównoważonego rozwoju bardzo silnie wpisują się w procesy edukacji nieformalnej wychowanków instytucji opiekuńczych oraz podopiecznych rodzin zastępczych. Ukazane zostały różne bariery efektywnej edukacji i wychowania wychowanków pieczy zastępczej w Polsce. Wskazane zostały także możliwości wspierania wychowanków objętych pomocą społeczną. W sposób szczególny podkreślono potrzebę interdyscyplinarnej współpracy na rzecz dziecka i rodziny, co koresponduje z ideą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article shows the need to consider working with children in foster care the ideas of upbringing and education for sustainable development. It was pointed out that the ideas of sustainable development are important in non-formal educational system in institutional foster care and foster families. In article are shown various problems that arise when conducting the education and upbringing of children in orphanages in Poland. Also indicated possibilities of supporting pupils covered by social assistance. Strongly emphasized the need for interdisciplinary cooperation for the child and the family, which corresponds to the idea of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M.: Domy na piasku: domy dziecka: od opieki nad dzieckiem do wspierania. Media Rodzina, Poznań 2007.
 2. Aronson E., Wilson T., Akert. R.: Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Zysk i S-ka. Poznań 1997.
 3. Białek E.: Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.
 4. Chlewiński Z.: Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
 5. ESD in the UK in 2008: A Survey of Action. The UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014, Report by Education for sustainable Development Indicators Advisory Group, published by the UK National Commission for UNESCO, May 2008, [za:] UNESCO - 2006, Framework for the UN DESD International Implementation Scheme, UNESCO.
 6. Kuzior A.: Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 72. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 7. Milerski B., Śliwerski B. (red.): Leksykon PWN: Pedagogika. PWN, Warszawa 2000.
 8. Piasecka B.: Przetrwać w placówce. Kultura organizacyjna, stres w pracy i reforma w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 9. Piekacz A.: Personalne poczucie bezpieczeństwa w relacji psycholog - wychowanek instytucjonalnej pieczy zastępczej, [w:] Dębowska N. (red.): Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014.
 10. Polkowski T.: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 3, 2002.
 11. Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska. Drukarnia NLIBERN, Warszawa 2001.
 12. Racław-Markowska M., Legat S. (red.): Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 13. Stratega Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarcza ONZ - 2008. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 14. Strużycki M., Bojewska B.: Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, [w:] Perenc J., Hołub-Iwan J. (red.): Innowacje w rozwijaniu konkuren-cyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 15. Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004.
 16. http://fim.org.pl/projekt/swiat/, 22.04.2016.
 17. http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=23&contener=132, 22.04.2016.
 18. http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=23&contener=132, 22.06.2016.
 19. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/co-jest-piecza-zast%C4%99pcza, 05.08.2016.
 20. http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/, 06.08.2016.
 21. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887).
 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 292, poz. 1720).
 23. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991.120.526).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu