BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Sylwia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Szcześniak Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Satysfakcja z pracy a poczucie jakości życia na przykładzie osób z terenów wiejskich - doniesienia wstępne
Satisfaction with Work and Quality of Life on the Example of People from Rural Areas - Preliminary Reports
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 41-47, tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Praca, Badanie satysfakcji, Jakość życia, Obszary wiejskie
Labour, Satisfaction research, Quality of life, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest dyskusja nad problemem jakości życia osób z terenów wiejskich. Przedstawione analizy stanowią wycinek badań empirycznych i dotyczą jednego z wielu aspektów poruszanego tematu - satysfakcji z pracy. Badanie przeprowadzono wśród 68 osób aktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie w województwie zachodniopomorskim. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia autorstwa Straś-Romanowskiej, Anny Oleszkowicz, Tomasza Frąckowiaka i Skalę Satysfakcji z Pracy opracowaną przez Zalewską. Wykonano analizę regresji wielokrotnej za pomocą metody krokowej. Wyniki badań wskazują, że wyższy poziom jakości życia w sferze psychospołecznej i sferze podmiotowej zwiększają prawdopodobieństwo wyższego poziomu satysfakcji z pracy. Zadowolenie z pracy koreluje istotnie statystycznie i pozytywnie z ogólnym poczuciem jakości życia i pozostałymi jego wymiarami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to discuss the quality of life of people from rural areas. The presented analyzes are a part of empirical research and cover one of many aspects of the subject - job satisfaction. The study was conducted among 68 professionally active people living in rural areas in the voivodeship of Zachodniopomorskie. In the research the following questionnaires were used: Questionnaire of Life Quality by Straś-Romanowska, Anna Oleszkowicz, Tomasz Frąckowiak and Job Satisfaction Scale developed by Zalewska. Multiple regression analysis was performed, using the step method. Research shows that higher quality of life in the psychosocial and subjective sphere increases the likelihood of higher levels of job satisfaction. Satisfaction with work correlates statistically and positively with a general sense of quality of life and other dimensions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys, T. (2008). Propozycja siedmiu typologii jakości życia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko, 9(22), 125-126.
 2. Byrne, Z. S. (2015). Understanding employee engagement: Theory, research, and practice. New York: Routledge.
 3. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
 4. Frąckowiak, T. (2012). Poczucie jakości życia osób długowiecznych. Psychologia Rozwojowa, 17(1), 101-115.
 5. Gillet, N., Fouquereau, E., Forest, J., Brunault, P., Colombat, P. (2012). The impact of organizational factors on psychological needs and their relations with well-being. Journal of Business Psychology, 27, 437-450.
 6. Jurek, P. (2014). Hierarchia wartości zawodowych osób poszukujących pracy. W: A.M. Zawadzka, M. Niesiobędzka, D. Godlewska-Werner (red.). Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska (s. 139-158). Warszawa: LiberiLibri.
 7. Kędzior, Z. (2003). Metodologiczne aspekty badania jakości życia, W: Jakość życia w regionie (s.15-16), J. Karwowski (red.). US, PAN, Szczecin.
 8. Kryk, B. (2013). Jakość życia - odczuwać czy mierzyć W: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.) Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 9. Łaguna, M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań. Psychologia Jakości Życia, 11(2), 163-172.
 10. Mudyń, K., Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia 1(140), 5-25.
 11. Orpen, C. (1985). The effects of need for achievement and need for independence on the relationship between perceived job attributes and managerial satisfaction and performance. International Journal of Psychology, 20, 207-219.
 12. Ostasiewicz, W. (2004). Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, W: W. Ostasiewicz (red.) Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Paruzel-Czachura, M. (2013). Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego u aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn. Studia Psychologica 13(1), 5-24.
 14. Poskrobko, B. (2007). Ku ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 13.
 15. Roberts, B.W., Chapman, C. (2000). Change in dispositional well-being and its relation to role quality. Journal of Research in Personality, 34(1), 26-41.
 16. Scollon, C.N., Diener, E. (2006). Love, work, and changes in extraversion and neuroticism over time. Journal of Personality and Social Psychology, 91(6), 1152-1165.
 17. Shimazu, A., Schaufeli, W.B., Kamiyama, K., Kawakami, N. (2015). Workaholism vs. work engagement: The two different predictors of future well-being and performance. International Journal of Behavioral Medicine, 22(1), 18-23.
 18. Słaby, T. (2007). Nowe propozycje w badaniach jakości życia. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 108, 125-127.
 19. Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Jakość życia jako kategoria ekonomiczna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 301(71), 127-140.
 20. Skrzypek, E. (2001). Czynniki kształtujące jakość życia, w: Ergonomia niepełnosprawnym - jakość życia, red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 239.
 21. Straś-Romanowska, M. (2005). Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. Kolokwia Psychologiczne, 13, Wydawnictwo Instytut Psychologii PAN. Warszawa, 263-274.
 22. Straś-Romanowska M., Frąckowiak, T. (2007), Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna) W: J. Patkiewicz (red.), Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (s. 47-57). Wrocław: Wyd. TWK.
 23. Wudarzewski, G. (2013) Satysfakcja z pracy - konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych, Zeszyty Naukowe WSB, Wrocław 5(37), 327.
 24. Zalewska, A. (2003). "Skala Satysfakcji z Pracy" - pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 7, 49-61.
 25. Zalewska, A. (2006). Związki pomiędzy potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych. Roczniki Psychologiczne, 9 (2), 29-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu