BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce - ujęcie ekonomiczne
State and Prospects for the Development of the Biogas Market in the EU and Poland - Economic Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 48-64, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Biogaz, Energia odnawialna
Biogas, Renewable energy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek biogazu rolniczego różni się w poszczególnych krajach europejskich. Zarówno w Europie jak i w Polsce podstawową formą jest wykorzystanie biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W dziewięciu krajach unijnych wytworzony biogaz wykorzystywany jest również w lokalnych sieciach gazowych oraz w transporcie, szczególnie komunalnym. W wytwarzaniu biogazu można opierać się na surowcach rolniczych (Niemcy) lub wykorzystaniu i przetworzeniu wszelkich odpadów rolniczych, przemysłowych i komunalnych (Dania, Szwecja). Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki i struktury rozwoju rynku biogazu, wykorzystywanych surowców oraz opłacalności w różnych modelach prawno-finansowych. Przedstawione analizy pozwoliły wnioskować, że w przyszłości biogazownie mogą być ważnym elementem rynku energii, szczególnie na poziomie lokalnym oraz istotna częścią zrównoważonej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The agricultural biogas market differs in different European countries. Both in Europe and in Poland, the basic form is the use of biogas to generate electricity and heat. In nine EU countries, the biogas produced is also used in local gas networks and in transport, especially communal. Biogas production can be based on agricultural raw materials (Germany) or the use and processing of all agricultural, industrial and municipal waste (Denmark, Sweden). The aim of this article is to present dynamics and structure of biogas market development, raw materials used and profitability in various legal and financial models. The presented analyzes have concluded that biogas plants could be an important part of the energy market in the future, particularly at the local level and an important part of a sustainable economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biogas Barometr (2015).
 2. Biogas landscape and specificities in the 3 targeted regions, ISABEL Consortium (2016).
 3. Curkowski, A. (2016). Rynek i perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych, Czysta Energia 2/2016.
 4. Ćwik M. (2016). Biogazownie rolnicze - rynek obecny i perspektywy rozwoju, Polska Izba Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Warszawa 19.04.2016.
 5. Informator Urzędu Regulacji Energetyki (stan na 31.12.2016 r.)
 6. EBA Biogas Report, Madryt 2014.
 7. EurObserv'ER (2015).The state of renewable energies In Europe, Paris 2015.
 8. Gis W., Krupiński, M., Waśkiewicz, J., Żółtowski, A. (2014). Upgraging biogazu dla potrzeb stosowania w silnikach spalinowych Tychy, Baltic Biogas Bus, 4 czerwca 2014 r.
 9. Jasiulewicz, M., Gostomczyk W., Zarębski, P. (2015). Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku, 47-162.
 10. Kovacs, A. (2015). The prezent status and future prospects of the European biogas/biomethane industry, European Biogas Association, Madrit 14 April 2015.
 11. Krajowy Plan Działania w zakresie energii odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki 2010.
 12. Lorenc, K. (2014). Biometan z odpadów w Szwecji - produkcja i zastosowanie, Gdańsk 11.09.2014 Gdańsk, Swedish Biogas International.
 13. Magazyn Biomasa, maj 2016.
 14. Projekt rozporządzenia dotyczącym cen referencyjnych na 2017 r., Ministerstwo Energii.
 15. Raport Biogaz (2016). Bio Alians, październik 2016 r.
 16. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925 z dnia 28.06.2016 r.)
 17. Żmuda, K. (2009). Energetyka odnawialna w polityce Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bydgoszcz, 24 czerwca 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu