BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy
Regional and Traditional Products as an Element of Building a Competitive Food Product Offer in Poland and Other European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 65-80, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Konkurencyjność, Produkty żywnościowe, Marketing produktów żywnościowych, Oferta turystyczna, Oferta handlowa
Regional product, Competitiveness, Food products, Marketing of food products, Touring offer, Trade offer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było ukazanie współczesnego miejsca produktów regionalnych i tradycyjnych na współczesnym jednolitym rynku europejskim. Przybliżono zmiany zachodzące na tym rynku w ilości zarejestrowanych produktów regionalnych zarówno w Polsce jaki i innych krajach europejskich. Ponadto podkreślono projakościową i prozdrowotną rolę jaką przypisuje się tego typu żywności, na zróżnicowanym i zdominowanym przez masowe produkty rynku. Uwypuklono także marketingowy wymiar funkcjonowania tego rynku, zwracając uwagę na współczesne sposoby promowania tego typu produktów, jak również pokazano główne sposoby sprzedaży tej żywności. Ponadto zwrócono uwagę na główne czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu jak również identyfikacji żywności tradycyjnej i regionalnej przez nabywców. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniami ankietowymi na grupie 360 przypadkowo dobranych osób za pośrednictwem internetu. (abstrakt oryginalny)

The aim was to show the place of regional and traditional products in the contemporary European single market. The changes taking place in this market were reflected in the number of registered regional products in both Poland and other European countries. In addition, the proquality and health-promoting role of such foods is now emphasized, nowadays so diverse and dominated by mass market products. The marketing dimension of this market has also been emphasized, paying attention to contemporary ways of promoting this type of product, as well as showing the main ways of distributing the food. In addition, attention was paid to the main factors taken into account in the purchase process as well as the identification of traditional and regional food by purchasers. Theoretical considerations were backed up by a survey of 360 randomly selected individuals via the Internet. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowska, A. (2008). Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145-159.
 2. Borowska, A. (2009). Tendencje zmian na rynku tytoniowym w Polsce w latach 1990-2006. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73, 145-150.
 3. Czarnecki, K. (2012). Produkcja i podaż produktów regionalnych, Roczniki Naukowe SERiA, 14(1), 99-102.
 4. Czyż, T. (2009). Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, Biuletyn nr 9, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 77-95.
 5. Faulkner, D., Bosman, C. (1996). Strategie konkurencji, Gebethner i s-ka, Warszawa.
 6. Golejewska, A., Gajda, D. (2012). Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 05/2012 (015).
 7. Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 22-31.
 8. Grębowiec, M. (2013). Produkty regionalne i tradycyjne ora ich rola w budowaniu konkurencyjnej oferty regionów. Roczniki Naukowe SERiA, 15(2), 81-85
 9. http://coie.armsa.pl/Mazovian,regional,products,130.html. Pobrano w dniu 23.01.2017.
 10. Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Laskowski, W. (2009). Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, SGGW, Warszawa.
 11. Konkurencyjność produktów tradycyjnych i regionalnych (2014). Pobrano 25 kwietnia 2014 z: www.ankietka.pl.
 12. Krajewski, K., Tul-Krzyszczuk, A., Kondraciuk, P., Świątkowska, M. (2009). Doświadczenia i znaczenie produktów tradycyjnych w promocji regionów turystycznych. W: Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.) Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki Częstochowa i Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.
 13. Krajewski, K., Zabrocki, R. (2008). Rynek produktów tradycyjnych - szanse, potrzeby, możliwości. W: Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, pod red. Z. Dolatowski, J. Kołożyn-Krajewska, Wyd. Naukowe PTTŻ Kraków.
 14. Minta, S., Tańska-Hus, B., Kapała, A. (2014). Consumer awareness of regional products - selected research results. Roczniki Naukowe SERiA, 16(4), 195-200.
 15. Mynarski, S. (2001). Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 16. Paluch, A, Stoma, M. (2014). Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim. Acta Scientarum Polonorum Technica Agraria 13(3-4), 37-47.
 17. Przybylak, K. (2013). Jak sprzedawać aby odnieść sukces? W: Włoszczowski T. (red.) Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja - przykłady dobrych praktyk" realizowanym w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich lata 2012-2013, Warszawa.
 18. Richter-Kaźmierska, A. (2007). Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna. W: T. Biernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Russak, G. (2005). Idea produktów regionalnych lokalnych w Unii Europejskiej. W: Gąsiorowski M. (red.) O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości, a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 20. Rzytki, M., Jasiński, J. (2005). Produkty regionalne, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 21. Sieczko, A. (2008). Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 4(19), 397-407.
 22. Sieczko, A. (2014). Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2, 79-89.
 23. Stasiak, A. (2015). Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce. W: Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Kowalczyk A, Stasiak A, 119-149.
 24. Sylvander, B. (2002). WP3 Final Report - Link between Origin Labeled Products and rural development. Concerned Action DOLPHINS (Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability), INRA-UREQUA, Le Mans, France, 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu