BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Rynek warzyw w Polsce i jego powiązania międzynarodowe
Vegetable Market in Poland and its International Links
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 93-105, tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Warzywa, Rynek przetworów owocowo-warzywnych, Produkcja
Vegetables, Fruit and vegetable products market, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było scharakteryzowanie: miejsca i roli roślin warzywnych w rolnictwie, zmian w ich produkcji (powierzchnia uprawy, plony, zbiory), kierunków zagospodarowania warzyw, produkcji przetworów warzywnych, obrotów handlowych z zagranicą warzywami i ich przetworami. W opracowaniu wykorzystano takie źródła informacji jak: literaturę przedmiotu badań, analizy rynkowe Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, publikacje Głównego Urzędu Statystycznego - roczniki. Zgromadzone informacje zostały opracowane i zinterpretowane przy pomocy zespołu metod, a wśród nich: statystycznej i porównawczej w formie wertykalnej. Ocenę samowystarczalności dokonano wskaźnikami technicznymi i ekonomicznymi. Stwierdzono zmniejszanie powierzchni uprawy warzyw, wzrost plonów i duże wahania w wielkości zbiorów. Bilans handlowy warzywami świeżymi i przetworami jest ogólnie dodatni; w latach 2010 i 2011 ujemny. Występuje dodatnie saldo obrotów z krajami UE-12 oraz z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, chociaż od 2013 roku załamał się eksport do Rosji; wzrasta natomiast z tego kierunku import warzyw. Trwale ujemne saldo jest z krajami UE-15 i pozostałymi krajami. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show: the place and role of vegetable crops in agriculture, changes in their production (area of crops, yields, crops), directions of vegetable development, production of vegetable products, trade with foreign countries and their products. The paper uses such sources of information as: research literature, market analysis of the Institute of Agricultural Economics and Food Economy, publications of the Central Statistical Office - yearbooks. The collected information has been developed and interpreted using a set of methods, including statistical and comparative in vertical form. The assessment of self-sufficiency was done by technical and economic indicators. There was a decrease in the area of vegetable cultivation, the increase in yield and large fluctuations in the size of the crop. The trade balance of fresh and processed vegetables is generally positive. In years 2010 and 2011 it was negative. There is a steady positive balance of trade with the EU-12 and CIS countries, although exports from these countries have fallen since 2013 - especially Russia. On the other hand, the import of vegetables increases. The permanently negative balance is with the EU-15 and other countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajewski, M. (2005). Przechowalnictwo warzyw, Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. GUS (2012). Powszechny Spis Rolny 2010. Uprawy ogrodnicze, GUS, Warszawa.
 3. GUS (2006). Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006, GUS, Warszawa.
 4. GUS (2009). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, GUS, Warszawa.
 5. GUS (2011). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, GUS, Warszawa.
 6. GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, GUS, Warszawa.
 7. GUS (2013). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, GUS, Warszawa.
 8. GUS (2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, GUS, Warszawa.
 9. GUS (2016). Rocznik statystyczny rolnictwa 2016, GUS, Warszawa.
 10. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2003). Rynek Owoców i Warzyw, nr 23, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 11. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2008). Rynek Owoców i Warzyw, nr 33, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 12. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2009). Rynek Owoców i Warzyw, nr 35, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 13. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2010). Rynek Owoców i Warzyw, nr 36, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 14. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2010). Rynek Owoców i Warzyw,nr 37, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 15. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2013). Rynek Owoców i Warzyw,nr 42, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 16. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2015). Rynek Owoców i Warzyw, nr 47, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 17. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2016). Rynek Owoców i Warzyw, nr 49, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 18. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW (2016). Rynek Owoców i Warzyw, nr 48, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 19. Kapusta, F. (1976). Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa.
 20. Kapusta, F. (2012). Agrobiznes, Difin, Warszawa.
 21. Kołota, S., Orłowski, M., Biesiada, A. (2007). Warzywnictwo, WUP, Wrocław.
 22. Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 23. Stachak, S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 24. Zdziennicka, D., Krugła, E., Maczyńska, D. (1999). Przetwory owocowo-warzywne specjalnego przeznaczenia, Przemysł Spożywczy, 4, 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu