BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polsko-niemiecka wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi
Polish-German Trade in Agricultural Food Products
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 106-115, tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Import, Eksport, Handel zagraniczny
Agri-food industry, Agricultural and food processing, Import, Export, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zmian wielkości i struktury wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi Polski z Niemcami w latach 2003 - 2015. W analizie wykorzystano dane Ministerstwa Finansów publikowane przez IERiGŻ-PIB oraz dane z internetowych baz danych Eurostat oraz WITS - Comtrade. Wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi z Niemcami sukcesywnie się zwiększa, zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Wraz z tendencją wzrostową w wymianie handlowej z Niemcami w latach 2003-2015 zmieniła się jej struktura asortymentowa. Wskaźnik TC pokazuje nadwyżkę eksportu nad importem większości grup produktów. Także analiza wskaźnika SI, potwierdziła specjalizację polskich produktów rolno-spożywczych na rynek niemiecki w przypadku 14 z 23 grup asortymentowych, a wysokie wartości wskaźnika GL w większości grup produktów rolno-spożywczych, potwierdzają umacniającą się pozycję producentów w tych grupach produktowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of an article was to analyse changes in the size and structure of trade in agri-food products with Germany in the years 2003-2015. There were used data of the Polish Ministry of Finance published by IRIGZ-PIB as well as information from Eurostat and WITS-Comtrade databases. Trade in agri-food products with Germany is gradually increasing, both on the export and import side. Despite the upward trend in trade with Germany in the years 2003-2015, its assortment structure has changed. Calculated TC index indicates export surplus over import of most product groups. The analysis of the SI indicator also confirmed the specialization of Polish agri-food products targeted at the German market for 14 out of 23 assortment groups. The high values of the GL indicator for most agri-food product groups confirm the growing position of their producers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 5 years of Poland in the European Union, Office of the Committee for European Integration (2009). M. Kałużyńska, K. Smyk, J. Wiśniewski (red.), Kra-Box, Warsaw, 417-421.
 2. Czarny, E., Śledziewska, K. (2009). Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa, 174-182.
 3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2005-2016). IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, Warszawa.
 4. Kacperska, E. (2012). Wpływ handlu zagranicznego z Rosją na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego 12(4), 55-65.
 5. Kawecka-Wyrzykowska, E. (1997). Effects of the Europe Agreement on Polish Economy and Pre-Accession Challenges, Yearbook of Polish European Studies, 1, 119-137.
 6. Kawecka-Wyrzykowska, E. (2004). Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE W: Polska w Unii Europejskiej, E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej (red.), IKCHZ, Warszawa, 88-91.
 7. Kowalska, A., Tarnowska, A., Kovárník, J. (2017). Polish - Czech Trade in Agri-Food Products Before and after Accession to the European Union, in: Hradec Economic Days Vol. 7(1). Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2017, University of Hradec Králové, 449-459.
 8. Kraciuk, J. (2008). Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 5(20), 33-41.
 9. Molendowski, E. (2012). Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa, 176-178.
 10. Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna, seria Program Wieloletni (2013). I. Szczepaniak (red.), IERIGŻ-PIB, Warszawa, (74).
 11. Nakonieczna-Kisiel, H. (2010). Nowe zjawiska w polsko-niemieckiej w wymianie handlowej. Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (18), 99-120.
 12. Olszańska, A. (2016). Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996-2014 - ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego 16(2), 232-241.
 13. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (2005-2016). GUS, Warszawa.
 14. Sapa, A. (2013). Intensywność handlu rolno-żywnościowego wybranych regionalnych ugrupowań handlowych relacji Południe-Południe. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 222-231.
 15. Szczepaniak, I., Ambroziak, Ł. (2009). Ocena wskaźnikowa konkurencyjności handlu produktami rolnospożywczymi. Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza). I. Szczepaniak (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 150, 41-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu