BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Grzegorz (Rzeszów University of Technology, Poland)
Tytuł
The Influence of a Purchasing Group on the Profitability of Commercial Companies
Wpływ grupy zakupowej na rentowność przedsiębiorstw handlowych
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 291-301, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność przedsiębiorstwa, Grupy zakupowo-sprzedażowe, Przedsiębiorstwo handlowe, Zysk, Koszty
Enterprise profitability, Group purchasing organizations (GPO), Commercial enterprises, Profit, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu było przedstawienie jaki wpływ na rentowność przedsiębiorstw handlowych ma funkcjonowanie w ramach branżowych grup zakupowych. W artykule zaprezentowano definicje i istotę grup zakupowych. Dokonano ich podziału oraz szczegółowo przedstawiono jakie korzyści daje przedsiębiorstwom handlowym funkcjonowanie w ramach branżowych grup zakupowych. W artykule przedstawiono rolę i funkcję jednostki centralnej powoływanej przez przedsiębiorstwa działające w grupie zakupowej. Zaprezentowano również bariery z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa, które chcą dołączyć do grup zakupowych. W dalszej części referatu omówiono kluczowe zagadnienia związane z rentownością. Wskazano podstawowe wskaźniki służące do pomiaru stopnia intensywności rentowności. Przedstawiono ich budowa oraz determinanty stopy zwrotu przychodów ze sprzedaży, aktywów i kapitałów własnych. Następnie na przykładzie przedsiębiorstw handlowych działających w branżowej grupie zakupowej przedstawiono jakie udogodnienia otrzymują przedsiębiorstwa handlowe działające w branżowej grupie zakupowej. Najważniejsze korzyści które firmy uzyskują to przede wszystkim niska cena zakupu towarów oraz atrakcyjny okres dla kredytu kupieckiego. Oba te elementy plus efekt skali w dużym stopniu pozwalają przedsiębiorstwom handlowym działającym w branżowych grupach zakupowych na obniżanie kosztów działalności operacyjnej i zwiększanie przychodów ze sprzedaży. Zwiększenie sprzedaży i optymalizacja poziomu kosztów w wyniku wspólnego działania pozytywnie wpływa na poziom rentowności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present what influence on the profitability of commercial companies has their functioning in branch purchasing groups. In the article the definitions and the essence of purchasing groups were presented. Their division was made and there were featured the benefits of traders operating in branch purchasing groups. The article presents the role and function of the central unit appointed by the companies in the purchasing group. There were also presented barriers faced by companies that want to join purchasing groups. The next parts of the article concern the key issues related to profitability. There were identified key indicators for measuring the intensity of profitability. There were also discussed their structures and determinants of the rate of return of revenue from sales of assets and equity. Then on the example of commercial companies operating in the branch purchasing group it was shown what facilities commercial companies operating in the industry purchasing group receive. The main benefits that companies gain are primarily a low purchase price of goods and attractive period for trade credit. Both of these elements plus the economies of scale allow traders operating in the branch purchasing group, to a large extent, reduce costs and increase operating revenues. Increased sales and optimization of cost levels as a result of joint action have a positive effect on the profitability of the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko, J. (ed.)., Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: WWZ, 2010
 2. Chłodnicka H., Zimon G., Wpływ kosztów upadłości na rentowność podmiotu gospodarczego, W: E. Nowak, M. Nieplowicz, (ed.) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.291, Rachunkowość a controlling, pp.66-81, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
 3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE , Warszawa 2014
 4. Karpuś P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw' UMCS Lublin, 2006
 5. Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Warszawa 2006
 6. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005, p.169
 7. Porter M., Porter o konkurencji, Warszawa: PWE, 2001
 8. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa, 2004
 9. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kluger, Kraków 2006
 10. Zimon, G., Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw, W: Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Rachunkowość, polityka makroekonomiczna, globalizacja pp.284-290, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2015
 11. Zimon, G., Kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe, W: I.D. Czechowskiej, R.Pastusiaka (red.). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oconomica 2(300) pp. 319-327, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź , 2014
 12. Zimon, G., Płynność finansowa w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe, W: Kopiński A., Kowalik P., (ed.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 321, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka (pp.68-81), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.78
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu