BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Doskonalenie procesów w organizacji non profit
Improvement of Processes in A Non-Profit Organisation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 46-55, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Pracownicy w organizacji, Strategiczna Karta Wyników, Tworzenie wartości
Non-profit organisations, Employees in the organization, Balanced Scorecard (BSC), Value creation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule postawione zostało pytanie o to, czy i w jakim stopniu organizacje non profit mogą korzystać z doświadczeń firm komercyjnych w obszarze doskonalenia procesów zarządzania. Przyjęto założenie, że w prezentowanych organizacjach następuje identyfikacja i opis procesów, określone zostają powiązania między nimi, buduje się mapy procesów, ale nie zarządza się nimi i nie doskonali. Artykuł ukazuje w sposób teoretyczny kierunki doskonalenia procesów zarządzania organizacjami non profit. Wskazano uwarunkowania doskonalenia procesów zarządzania omawianymi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i ograniczeń. Zwrócono także uwagę na zdolność organizacji non profit do ciągłego doskonalenia oraz podkreślono znaczenie roli i umiejętności pracowników. W artykule zaprezentowano również możliwość aplikacji koncepcji strategicznej karty wyników jako metody tworzenia wartości dla interesariuszy omawianych organizacji(abstrakt oryginalny)

The article asks the question whether and to what extent non-profit organisations can use the experience of commercial companies with regard to improvement of management processes. It has been assumed that in the presented organizations, processes are identified and described processes, linkages between them are defined, process maps are built, but the processes are not managed and not improved. It presents, on a theoretical basis, the improvement directions of management processes of non-profit organisations. It indicates the conditions of improving management processes of non-profit organisations, with particular focus on the capabilities and constraints. Attention has also been paid to the concerned organisations' ability to constantly improve and the meaning of the role and skills of employees have been emphasized. The article also presents a possibility of application of the strategic scorecard concept as a method for creating the value for stakeholders of the discussed organizations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyfert S., Krzakiewicz K., 2006, Koncepcja organizacji zorientowanej na procesy, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice.
  2. Domański J., 2010, Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Fudaliński J., 2010, Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 101, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  4. Fudaliński J., 2013, Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non-profit w Polsce, Difin, Warszawa.
  5. Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Karkula M., Kowal D., 2011, Balanced scorecard narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Marciszewska A., 2014, Profesjonalizacja zarządzania organizacjami non-profit - ujęcie teoretyczne, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (164).
  8. Nowosielski S., 2008a, Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34, Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu