BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziedzic Sylwia (Politechnika Rzeszowska), Chruściel Joanna (KTK Konstrukcje Sp. z o.o.)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie województwa podkarpackiego
Strategic Management in Microenterprises on The Example of Podkarpackie Voivodeship
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 21-35, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Mikroprzedsiębiorstwo, Analiza strategiczna, Wizja przedsiębiorstwa, Misja przedsiębiorstwa
Strategic management, Micro-enterprise, Strategic analysis, Company vision, Enterprise mission
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Wzrastająca turbulentność otoczenia, a w szczególności coraz nowsze zmiany i szczególne wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, wymagają od nich sięgania po różne metody i rozwiązania. Podstawowym celem zarządzania strategicznego jest zapewnienie długoterminowego istnienia organizacji, rozwój, zminimalizowanie zagrożeń i niepewności otoczenia. Na podstawie wielu badań dowiedziono, iż główną przyczyną niepowodzeń i upadków małych przedsiębiorstw są błędy i braki w zarządzaniu, także strategicznym. Małe przedsiębiorstwa często ignorują konieczność poznania otoczenia, klientów, możliwych stanów przyszłości, zmian czy tworzenia planów działalności. Brak podejścia planistycznego w zarządzaniu własną działalnością jest często przyczyną problemów i porażek. Podejmowanie decyzji i wytyczanie kierunków działania "na oślep", na bieżąco, może zakończyć się tylko chwilowym sukcesem. Działania takie nie mają znaczenia w perspektywie strategicznej. Pomimo ogromnych korzyści i niezwykle uniwersalnego charakteru zarządzania strategicznego, kojarzone jest ono głównie z dużymi jednostkami gospodarczymi o rozbudowanej strukturze i ugruntowanej pozycji na rynku. Wydaje się jednak, iż ze względu na ukierunkowanie poszczególnych narzędzi zarządzania strategicznego na przetrwanie i rozwój, powinno być ono wykorzystywane również w jednostkach mniejszych, w tym również w mikroprzedsiębiorstwach. Badania ilościowe przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety na grupie 32 przedsiębiorców pozwoliły na przedstawienie specyfiki zarządzania strategicznego w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie tych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)

Increased turbulence of environment, particularly new changes and challenges faced by entrepreneurs, demand using a variety of techniques and methods. The primary purposes of strategic management is to provide long-term existence, development, minimization of threats and environment uncertainty. According to many results of studies it is well-known that the main reasons of small businesses are failures and the lack or faulty management, including strategic type of management. Small enterprises often ignore the necessity of having proper knowledge of environment, clients, future, changes or preparing any plans. The lack of strategic planning often causes problems and failures. Decision making or laying out courses of action blindly may cause a successful result, but completely insignificant in the future. Despite many interests and very universal character of strategic management this concept is associated with large entities that have a large organizational structure and established market position. It seems that because of purposes of strategic management like existence and development, it can also be used in smaller businesses, especially in microenterprises. Quantitative research was conducted using a survey questionnaire on a group of 32 entrepreneurs. This method allowed to present specificity of strategic management is microenterprises on the example of Podkarpackie Voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dołharz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje - strategie - zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 2. Dudzik-Lewicka I., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem w czasie dynamicznych przemian, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 4.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Ignacy J., Horyzont czasowy w strategii polskich firm w świetle badań empirycznych, Marketing i Rynek" 2014, nr 5.
 5. Jakubów L., Znaczenie wizji i misji w zarządzaniu strategicznym polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 260, Wrocław 2012.
 6. Jaworski J., Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2011, t. 9.
 7. Matyjas Z., Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, nr 261.
 8. Nogalski B., Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Wałbrzych 2008.
 9. Łobos K., Sus-Januchowska A.. Zarządzanie strategiczne: małe versus duże przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2008, 20.
 10. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 11. Sołoducho-Pelc L., Planowanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach - historyczna czy nowoczesna koncepcja zarządzania?, "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 4.
 12. Sołoducho-Pelc L.,. Koncepcja i wdrażanie strategii w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 366.
 13. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 14. Szarucki M., Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2012, z. 26.
 15. Żuk A.. Potrzeba posiadania strategii w małych firmach [w:] Poradnik przedsiębiorczości akademickiej, Lubelska Szkoła Biznesu, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu