BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy i projekty w zarządzaniu zmianą organizacyjną
Processes and Projects in The Management of Organizational Change
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 67-86, rys., bibliogr. 42 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Organizacja, Zarządzanie procesami, Kwalifikacje menedżera
Project management, Organisation, Process management, Managerial qualifications
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany w organizacji są odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz jej wnętrzu. Dotyczą procesów gospodarczych, oraz produktów jako efektów tych procesów, ale także struktur, zasobów, w tym ludzi i relacji. Zmianom podlegają też same projekty, które służą przede wszystkim jako narzędzie wprowadzania tych zmian. Dlatego wiedza o zarządzaniu projektami, w połączeniu z wiedzą o zarządzaniu procesami i zarządzaniu zmianami należy do współczesnych kompetencji kluczowych menedżera. Celem artykułu jest wskazanie wspólnych płaszczyzn koncepcji zarządzania projektami i procesami oraz elementów różnicujących, a także przedstawienie możliwych sposobów ich integratywnego ujmowania, m.in. poprzez różne sposoby koordynowania decyzji i działań, we wprowadzaniu zmian organizacyjnych. Skupiono się przy tym na procesach gospodarczych jako przedmiocie zmian. W przygotowaniu artykułu, który ma charakter przeglądowy, wykorzystano metody krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz obserwacji biernej. Z rozważań prowadzonych w artykule wynika, że w praktyce, bardziej aniżeli w teorii, podejmuje się próby całościowego ujmowania zarządzania projektami i procesami we wprowadzaniu zmian organizacyjnych(abstrakt oryginalny)

Changes in the organization are the response to changes in the environment and its interior. They are related to business processes, and products, as the effects of these processes, but also the structures, resources, including people and relationships. These changes are subject to the projects, which serve mainly as a tool for making these changes. Therefore, the knowledge of project management, combined with knowledge of process management and change management is one of the key competences of a modern manager. The aim of the article is not only to identify common denominators of the project management and processes concept and elements of differentiation, but also to present possible ways of the integrative recognition, including variety of ways of decisions and actions coordination in the implementation of organizational changes. The focus here is on economic processes as the subject of change. In preparing this article, which is a review, we used the method of critical analysis of literature and passive observation. From the considerations in the article it is apparent that, more in practice than in theory, attempts are made to the overall project management and accounting processes in the implementation of the organizational changes(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrierefrei und grenzenlos: Integriertes Qualitäts-, Projekt- und Prozess- management, Expertenwissen für DGQ-/GPM-Mitglieder, https://www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Know How/Fachgruppen/20150623_Barrierefrei_und_grenzenlos.pdf.
 2. Becker T., 2008, Prozesse in Produktion und Supply Chain optimieren, Springer eBooks.
 3. British Standards Institution. PAS 99:2006. Specification of common management system requirements as a framework for integration, London, UK, 2006.
 4. Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., 2010, Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Mfiles.pl, Kraków.
 5. Dietrich B., 2010, Prozessmanagement und Projektmanagement im Dialog, http://www.leanmagazin.de/lean-praxis/lean-project/172-prozessmanagement-und-projektmanagement-im-dialog.html(12.08.2016).
 6. Feddern U., 2014, Projektmanagement und Prozessmanagement - Wie passt das zusammen?,http://bpmo-blog.de/656/projektmanagement-und-prozessmanagement-wie-passt-das-zusammen(10.08.2016).
 7. Frame J.D.,2001, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG PRESS, Warszawa.
 8. Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 9. Hab G., Wagner R., 2006, Projektmanagement in der Automobilindustrie. Effizientes Management von
 10. Fahrzeugprojekten entlang der Wertschopfungskette, 2.Auflage, Gabler, Wiesbaden.
 11. Habr J., Veprek J., 1976, Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa.
 12. Hagen S., 2008, Prozess - Projekt - Produkt. Integratives Prozess-, Projekt- und Produktmanagement, Stefan Hagen © startup euregio Management GmbH, http://pm-blog.com/wp-content/uploads/2008/04/prozess_projekt_produkt.pdf (10.08.2016).
 13. Hagen S., 2009, Projektprozesse bringen Ordnung ins Projektmanagement - Wenn man's richtig angeht..., http://pm-blog.com/2009/05/10/projektprozesse-bringen-ordnung-ins-projektmanagement-wennmans-richtig-angeht/ (10.08.2016).
 14. Heintel P., Krainz E., 2000, Projektmanagement. Eine Antwort auf die Hierarchiekrise?, Gabler, Wiesbaden.
 15. Horvath & Partner (Hrsg.), 2005, Prozessmanagement umsetzen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 16. https://www.projektmagazin.de/glossarterm/prozess (15.08.2016).
 17. Juchniewicz M., 2012, Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojtrzałości projektowej organizacji w Polsce, [w:] Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, red. P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 18. Kolpak M., Procesy i projekty w branży IT, http://nf.pl/manager/procesy-i-projekty-w-branzy-it,,15328,282 (10.08.2016).
 19. Lichtarski J.M., 2005, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania - wspólne płaszczyzny i elementy różnicujące, [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania, red. E. Tabaszewska, B. Rodawski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Lichtarski J., 2015, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 21. Lisiecka K., Jarłaczyńska D., 2010, Layered Processs Audit (LPA) wewnętrznym auditem procesów w firmach branży motoryzacyjnej, [w:] Menedżer jakości. Podejście procesowe, red. K. Lisiecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Malorny Ch., 1999, TQM umsetzen, 2.Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 23. Marciszewska A., Nowosielski S., 2011, Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania projektami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 169, UE, Wrocław.
 24. Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Patzak G., Rattay G., 2008, Projektmanagement: Leitfaden zum Management von Projekten, Projektportfolios, und projektorientierten Unternehmen, 5. Aufl., Hardcover.
 26. Piwowar-Sulej K., 2016, Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty, Difin, Warszawa.
 27. Pojasek R.B., 2006, Is your integrated management system really integrated?, Environmental Quality Management, vol. 16(2), s. 89-97.
 28. Projekte im Change Management, http://www.business-wissen.de/artikel/projekte-im-change-management/.
 29. Schmutte A.M., 2007, Six Sigma im Business Excellence Prozess - Wertorientierte Unternehmensführung mit Balanced Scorecard, EFQM und Six Sigma bei Siemens, [in:] Six Sigma Konzeption und Erfolgsbeispiele für praktizierte Null-Fehler-Qualität, Hrsg A. Töpfer, Springer, Berlin-Heidelberg.
 30. Sońta-Drączkowska E., 2012, Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
 31. Spałek S., 2004, Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 32. Stabryła A., 2012, Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 880, Kraków.
 33. Stawicki J., 2014, Projekty w praktyce. Zarządzanie zmianą - czyżby partnerka dla zarządzania projektem, http://www.jsproject.pl/blog/projekty/382-zarzadzanie-zmiana-2 (12.08.2016).
 34. Steinmann H., Schreyögg G., 1995, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 35. Strikker F., Bongart K., 2006, Erfolgsfaktoren für Change-Prozesse, [in:] PersonalEntwickeln 106. Erg.-Lfg.
 36. Tabaszewska E., 2005, Rola zarządzania wiedzą w integracji koncepcji zarządzania, [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania, red. E. Tabaszewska, B. Rodawski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 37. Tochman R., 2009, Zintegrowane systemy zarządzania (ZSZ), http://www.jakosc.biz/zintegrowane-systemy-zarzadzania-zsz/ (10.09.2016).
 38. Trocki M. (red.), 2011, Metodyki zarządzania projektami, Biblioteka Project Managera, Bizarre, Warszawa.
 39. Trocki M. (red.), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 40. Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), 2009, Strategiczne zarzadzanie projektami, Bizarre, Warszawa.
 41. Wagner K., Zehrer G., 2008, Projekte als Geschäftsprozesse: Zwei Welten miteinander verbinden, https://www.projektmagazin.de/artikel/projekte-als-geschaeftsprozesse-zwei-welten-miteinanderverbinden_7139Fachbeitrag Ausgabe 20 (10.08.2016).
 42. Zarządzanie zmianami w projektach rozwojowych, 2009, Redakcja 4PM.pl, 6 sierpnia, http://4pm.pl/artykuly/zarzadzanie-zmianami-w-projektach-rozwojowych (12.08.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu