BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotko Ewelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kozłowski Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
CSR a marketing
CSR and Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 387-392, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing społecznie zaangażowany, Rozwój zrównoważony
Corporate Social Responsibility (CSR), Cause Related Marketing (CRM), Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W obliczu kryzysów światowych w sferze życia społecznego, nieetycznej polityki, problemów ekonomicznych oraz środowiskowych, społeczeństwa wymuszają na przedsiębiorstwach zachowania społecznie odpowiedzialne. Jednocześnie marketing kojarzony jest z manipulacją służącą zwiększaniu dochodowości firm poprzez odwoływanie się do ideologii konsumpcjonizmu. W artykule podjęto próbę teoretycznych rozważań nad koncepcją CSR, jako odpowiedź na potrzebę odbudowania zaufania konsumenta względem marketingu. Stanie się to możliwe, gdy jego celem będzie nie tylko zaspokajanie egoistycznych potrzeb przedsiębiorstwa, lecz również potrzeb społecznych klientów. Dlatego też, środowiskowe i konsumpcjonistyczne wyzwania, w obliczu których staje CSR, wymuszają na podmiotach gospodarczych zmianę podejścia do działalności marketingowej. (abstrakt oryginalny)

In the era of global crises in the sphere of social life, unethical policy, economic and environment problems, the societies forcing companies socially responsible behavior. At the same time marketing is associated with the manipulation to increase the profitability of companies by referring to the ideology of consumerism. The article attempts to theoretical considerations on the concept of CSR, as a response to the need to rebuild consumer trust in marketing. This becomes possible when the objective of marketing is not just to satisfy egoistic needs of the enterprise, but also the social needs of customers. Therefore, environmental and consumerism challenges faced by CSR, forcing business entities to change the approach to marketing activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Drapińska, A. (2015). Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu - sprzeczne idee? Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41, 277-288.
 2. Eteokleous, P., Leonidou, L.C. i Katsikeas, C.S. (2016). Corporate social responsibility in international marketing: review, assessment, and future research. International Marketing Review, 33 (4), 580-624.
 3. Janeczek, U. (2014). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji. W: M. Mitręga (red.), Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania, 1872, 31. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Kotler, P. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kotler, P. i Zaltman, G. (1971). Social marketing: An approach to planned social change. Journal of Marketing, 3, 3-12.
 6. Kozłowski, W. (2009). Rozwój marketingu w świetle społecznych postaw konsumentów. W: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 558. Ekonomiczne Problemy Usług, 41, 450-457.
 7. Kozłowski, W. i Rutkowska, A. (2016). Konsumpcjonizm a marketing społecznie zaangażowany. W: J. Ejdys (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu (235-251). Toruń: TNOiK Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 8. Lavack, A.M. i Kropp, F. (2003). Consumer Values and Attitude Toward Cause-Related Marketing: a Cross-Cultural Comparison. Social Marketing Quarterly, 9 (2), 3-16.
 9. Ministerstwo Gospodarki (2015). Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 10. Seliga, R. (2012). Rola marketingu społecznego w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 260, 424.
 11. Słownik języka polskiego (2013). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dostępny w Internecie: http://sjp.pl/hedonizm (15.06.2016).
 12. Stecko, J. (2012). CSR 1.0 a CSR 2.0 Porównanie i analiza pojęć. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, 19 (3), 119-125.
 13. Sznajder, M. (2013). Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy). Economics and Management, 2, 200.
 14. Vaidyanathan, R., Aggarwal, P. i Kozłowski, W. (2013). Interdependent self-construal in collectivist cultures: Effects on Compliance in a cause-related marketing context. Journal od Marketing Communications, 19 (1), 44-57.
 15. Vanhamme, J., Lindgreen, A., Reast, J. i Popering, N. (2012). To do well by doing good: improving corporate image through cause-related marketing. Journal of Business Ethics, 109 (3), 259-274.
 16. Visser, M. (2010). CSR.2.0. The Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibility. W: M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully. London: Wiley.
 17. Witek-Crabb, A. (2006). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, 1137, 168-176.
 18. Żychlewicz, M. (2014). Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie globalizacji. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, 88-100.
 19. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html (22.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu