BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zasoby kapitału ludzkiego osób starszych na obszarach wiejskich Polski południowo-wschodniej
Human Capital Resources of the Elderly in Rural Areas of South-Eastern Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 116-125, tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Obszary wiejskie, Ludzie starsi, Proces starzenia się ludności
Human capital, Rural areas, Elderly people, Process of people ageing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba określenia poziomu kapitału ludzkiego osób z najstarszych grup wieku zamieszkujących na obszarach wiejskich Polski południowo - wschodniej. Wybór tematu badań miał związek z przemianami demograficznymi, dokonującymi się zarówno w kraju jak i w całej Europie. Pociągają one za sobą szereg zmian dotykających niemal wszystkich dziedzin życia współczesnych społeczeństw. Badania zostały przeprowadzone w 2015 roku na próbie 150 osób w wieku 60+ na terenie powiatów nowotarskiego i myślenickiego położonych w województwie małopolskim. Poziom kapitału ludzkiego badanych seniorów można określić jako stosunkowo niski. Świadczą o tym na przykład: struktura wykształcenia, aktywność zawodowa oraz edukacyjna (w zakresie poszerzania wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności), a także samoocena swojego stanu zdrowia i podejmowanie działań mających na celu jego poprawę np. poprzez aktywność fizyczną. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the scientific article is the attempt of determining the level of human capital of persons from the oldest age groups who live in rural areas of Southeastern Poland. The selection of research topic has a relationship with the demographic changes which take place both in Poland and in the whole Europe. They bring about a number of changes which affect almost all areas of life of modern societies. The research was conducted in 2015 on a sample of 150 people over the age of 60 in the counties of Nowy Targ and Myślenice located in the Małopolska Voivodeship. The level of human capital of the surveyed seniors can be described as relatively low. The structure of education, occupational and educational activity (in the field of increasing knowledge and acquiring new skills), moreover self-assessment of their health status and taking actions aimed at improving it, for example through physical activity, confirm it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogusz, M., Ostrowska, S. (2016). Wybrane problemy polityki społecznej i zdrowotnej wobec osób starszych na poziomie lokalnym - sztuka partycypacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
 2. Chabior, A. (2014). Zdrowie jako wyznacznik jakości życia w starości. W: A. Chabior, A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak (red.) Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa.
 3. Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa.
 4. Dziura, M. (2015). Starość w kulturze współczesnej. W: M. Synowiec - Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.) Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wrocław.
 5. Fedyszak-Radziejowska, B. (2016). Społeczności wiejskie - stabilizacja procesu przemian. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska, Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.
 6. Frątczak, E., Sobieszak, A. (1999). Sytuacja demograficzno-społeczna osób starszych. W: Seniorzy w społeczeństwie polskim. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Warszawa.
 8. Goldin, C (2016). Human Capital. In: C. Diebolt, M. Haupert (eds.), Handbook of Cliometrics. Heidelberg, Germany: Springer Verlag.
 9. Kapralska, Ł. (2015). Aktywizacja seniorów jako problem społeczny. W: M. Synowiec - Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.) Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wrocław.
 10. Komunikat z badań CBOS. (2009). Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie - plany z rzeczywistość. BS/160/2009. Warszawa.
 11. Kowalska, M. (2011). Zasoby ludzkie i kapitał kulturowy obszarów wiejskich województwa małopolskiego. W: W. Knapik. M. Kowalska. (red.) Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Kraków.
 12. Kunasz, M. (2004). Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. W: A. Manikowski, A. Psyk (red.) Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia (s. 433-442). Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
 13. Kuś, M., Szwed, M. (2012). Realizacja potrzeb ludzi starszych a zadania samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Seria Res Politicae. Wydanie specjalne. Częstochowa.
 14. Levy, B.R., Banaji, M.R. (2002). Implicit Ageism. In: T.D.Nelson (ed.), Ageism: Stereotyping and Prejudice aaainst Older Persons.Cambridae. MA: The MIT Press.
 15. Mamak-Zdanecka, M. (2015). "Pomyślne starzenie się" w wymiarze demograficznym, społecznym, gerontologicznym. W: M. Synowiec - Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.) Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wrocław.
 16. Prus, P., Sadowski, A. (2012). Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 14(2), 126-130.
 17. Rutkowska, A. (2012). Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru. Zarządzanie i Finanse, 10.1(3), 339-348.
 18. Satoła, Ł. (2009). Kapitał ludzki źródłem przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego. Roczniki Naukowe SERiA, 11(4), 293-298.
 19. Strzelecki, Z., Potrykowska, A. (2012). Polska w Europie - Przyszłość demograficzna. Tom 1. Warszawa.
 20. Szukalski, P. (2012). Srebrna gospodarka. Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny, 7.
 21. Szymańczak, J. (2012). Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne. W: G. Ciura, W. Zgliczyński (red.) Starzenie się społeczeństwa polskiego. Studia BAS Nr 2(30) 2012. Warszawa.
 22. Urbaniak, B. (2013). Sytuacja zawodowa kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+. W: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak. J. Wiktorowicz (red.) Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Łódź.
 23. Wassel, J. I. (2011). Business and ageing: boomer effect on consumers and marketing, W: R.A. Settersten jr, (ed.), Handbook of sociology of aging, J.L. Angel, New York.
 24. Zdrojewski, E. (2009). Tworzenie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. 13, 51-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu