BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olko Sławomir (Politechnika Śląska)
Tytuł
Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa - zakres merytoryczny wybranych podejść praktycznych
Enterprise Innovation Audit - the Scope of Selected Practical Approaches
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 38-44, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie innowacyjne, Audyt innowacyjności, Przegląd literatury
Innovative management, Innovation audit, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę zakresów merytorycznych wybranych narzędzi audytu innowacyjności przedsiębiorstwa. Do analiz wybrano trzy usługi audytu świadczone przez polskie instytucje otoczenia biznesu: (1) Audyt Potrzeb Marketingowych (APM), (2) audyt kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie, (3) audyt technologiczny. Ponieważ zakres merytoryczny audytu innowacyjności wynika z przyjętej koncepcji (modelu) zarządzania innowacjami, dokonano przeglądu najnowszych koncepcji teoretycznych zarządzania innowacjami, które mają zastosowanie w wysoko innowacyjnych organizacjach. Zestawienie zakresów merytorycznych pokazało zróżnicowanie poszczególnych narzędzi audytowych, przy czym żaden z analizowanych instrumentów nie obejmował wszystkich najnowszych wyzwań dla zarządzania innowacjami, takich jak: zarządzanie talentami, otwarta innowacja, innowacje napędzane projektowaniem (design driven innovation). Stanowi to istotną przesłankę dla rozwoju tego typu narzędzi, biorąc pod uwagę zarówno zainteresowanie przedsiębiorstw działalnością innowacyjną, jak i wzrastający poziom nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of the scope of innovation audits. Three innovation audits offered by Polish business supporting institutions have been selected for the analysis: (1) audit of company's marketing needs, (2) audit of creativity and innovation absorption, (3) technology audit. Due to the strong dependence between audit scope and the adopted concept (model) of innovation management, the review of contemporary concepts of innovation management have been done. The review of the concepts included the most important issues that are implemented in most innovative organizations. The comparative analysis of the audits' scope shows the diversification of particular tools, however, none of the analysed audits includes all the presented modern challenges like: talent management, open innovation, design driven innovation. This is an important prerequisite for the development of such a kind of innovation management instruments, considering the high level of interest of business in innovation activity as well as an increasing level of expenditures on innovations in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burgelman R., Christensen С., Wheelwright S. (2009), Strategic Management of Technology and Innovation, Fifth Edition, McGraw-Hill International Edition, New York.
 2. Brzóska J. (2014), Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 3. Cempel C. (2013), Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Poznań.
 4. Chesbrough H" Vanhaveberke W., West J. (2006), Open Innovation. Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York.
 5. Ciechan-Kujawa M. (2006), Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. Dryl W. (2010), Audyt marketingowy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 7. Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York.
 8. GUS (2015a), Nauka i Technika w 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 9. GUS (2015b), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Hafkesbrink J., Stark A., Schmuckers M. (2010), Controlled Opening in Pro-active SME Innovation - A Case Study on an 'Open Innovation Audit' in the Digital Economy, http://www.innowise.de, access date: 29.04.2016.
 11. Hallgren E.W. (2009), How to Use an Innovation Audit as a Learning Tool: A Case Study of Enhancing High-Involvement Innovation, "Creativity and Innovation Management" Vol. 18, No. 1, pp. 48-58.
 12. Jabłoński A., Jabłoński M. (2005), Audyt innowacyjności jako narzędzie oceny realizowanych działań innowacyjnych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 3, s. 32-35.
 13. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Wyd. Difin, Warszawa.
 14. Lawson В., Samson D. (2001), Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach, "International Journal of Innovation Management, Vol. 5, No. 3, pp. 377-400.
 15. Matusiak K. (red.), (2005), Innowacje і transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 16. Norek T. (2011), Platforma audytu innowacji jako przykład informatycznego narzędzia wspomagającego budowanie potencjału innowacyjnego regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Nr 22, s. 141-151.
 17. Olko S. (2014), Creativity in the Creative Networks and Clusters - Business Perspective, [in:] K. Szczepańska-Woszczyna, V. Hiadlovsky, K. Zamasz (eds.), Innovation, Entrepreneur- ship and Creative Process - The Micro - and Macroeconomic Perspective, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, pp. 101-108.
 18. Osiadacz J. (2011), Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 19. Puszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek M. (2010), Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej, Wyd. Onepress, Gliwice.
 20. Szmal A. (2010), Audyt technologiczny i audyt innowacyjny jako narzędzie zarządzania technologiami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 53, s. 437-447.
 21. Trott P. (2008), Innovation Management and New Product Development, 4th Edition, Prentice Hall.
 22. Ujwary-Gil A. (2011), Audyt wiedzy przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 11-14.
 23. Verganti R. (2009), Design Driven Innovation, Harvard Business Press.
 24. von Hippel E. (2005), Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu