BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozar Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
Production of Electricity from Renewable Sources in Countries of the European Union and Poland in the Context of the Concept of Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 126-135, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Odnawialne źródła energii, Energia elektryczna, Produkcja energii
Sustainable development, Renewable energy sources, Electric power, Energy production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany jakie nastąpiły w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w krajach UE-28 oraz w Polsce w latach 2010-2015. Analizę zmian przeprowadzono na podstawie danych z Eurostatu oraz Banku Danych Lokalnych. W oparciu o wskaźnik określający udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto wykazano, iż Polska charakteryzowała się w omawianym okresie jedną z najwyższych dynamik zmian spośród wszystkich państw UE. Ponadto w artykule zanalizowano sytuację dotyczącą produkcji energii elektrycznej w Polsce w przekroju regionalnym. Z podjętych w tym zakresie analiz wynika, iż we wszystkich województwach oprócz małopolskiego w 2015 r. produkowano więcej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w porównaniu do 2010 r. W omawianym okresie również o 99% wzrósł w Polsce udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes that occurred in the production of electricity from renewable energy sources in the EU-28 and in Poland in the years of 2010-2015. The analysis of the changes was based on the data from Eurostat and the Local Data Bank. Based on the indicator of the share of electricity generated from renewable sources in gross electricity consumption, Poland in the period under discussion, was characterized as one of the highest dynamics of change among all EU countries. In addition, the article analyzes the situation concerning the production of electricity in Poland in the regional aspect. From the taken analyzes, it is clear that in all voivodeships, apart from Małopolskie voivodeship, in 2015, more electricity was produced from renewable sources compared to 2010. In the period under discussion, the share of electricity production from renewable sources in total electricity production also increased by 99% in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang, B. W., Choong, W. L., Ng, T. S. (2015). Energy security: Definitions, dimensions and indexes. Renewableand Sustainable Energy Reviews, 42, 1077-1093.
 2. Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, Dane pobrano 30 kwietnia 2017.
 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 final, Pobrane 25 kwietnia 2017 z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
 4. Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat, Dane pobrano 30 kwietnia 2017.
 5. https://www.iea.org/, (dostęp: 14.04.2017 r.,)
 6. Kozar, Ł. (2015). "Zielone" miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 3, 5-11.
 7. Lior, N. (2008). Energy resources and use: the present situation and possible paths to the future. Energy, 33(6), 842-857.
 8. Malko, J., Wilczyński, A., Wojciechowski, H. (2015). Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia unii energetycznej. Rynek Energii, 2(117), 10-17.
 9. OECD/IEA (2013). Energy Policies of IEA Countries - Sweden 2013 Review. International Energy Agency, Paris.
 10. Poskrobko, B. (2009). Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 108-126.
 11. Qureshi, M. I., Rasli, A. M., Zaman, K. (2016). Energy crisis, greenhouse gas emissions and sectoral growth reforms: Repairing the fabricated mosaic. Journal of Cleaner Production, 112, 3657-3666.
 12. Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Suppes, G. J., Storvick, T. S. (2016). Energy and Civilization. W: Sustainable Power Technologies and Infrastructure: Energy Sustainability and Prosperity in a Time of Climate Change, G. J. Suppes (red.), T. S. Storvick (red.). Academic Press, 1-28.
 14. Szałata, Ł., Siedlecka, A., Lejkowski, C. (2016). Instalacje fotowoltaiczne jako przykład uzasadnionej ekonomicznie działalności prosumenckiej. Ekonomia i Środowisko, 2(57), 190-205.
 15. Twidell, J., Weir, T. (2015). Renewable energy resources. Routledge Taylor & Francis Group, London, 14-17.
 16. Zaman, K., Abd-el Moemen, M. (2017). Energy consumption, carbon dioxide emissions and economic development: Evaluating alternative and plausible environmental hypothesis for sustainable growth. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 74, 1119-1130.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu