BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holko Maciej (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Postkeynesowska krytyka decentralizacji polityki społecznej i urynkowienia usług publicznych
Post-Keynesian Critique of Decentralization in Social Policy and Privatization of Public Services
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 1, s. 17-26, tab., bibliogr. 74 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Polityka społeczno-gospodarcza, Prywatyzacja, Usługi publiczne, Postkeynesizm
Economic growth, Socio-economic policy, Privatisation, Public services, Post-Keynesian economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę procesów prywatyzacji sektora publicznego oraz decentralizacji i fragmentacji odpowiedzialności w zakresie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Decentralizacja osłabia potencjał oddziaływania tej polityki, zaś urynkowienie utrudnia zaspokojenie potrzeb społecznych. Rozwój społeczny może być skutkiem takich polityk regionalnych i lokalnych, które będą przedłużeniem (kontynuacją) poprawnej rządowej polityki przemysłowej oraz edukacyjno-naukowej. Zrzekanie się tych kompetencji na rzecz samorządu prowadzi do negatywnych skutków. (abstrakt oryginalny)

Two joined political processes are maintained in Poland: 1) privatization of public services, such as health care, public transport bus services, waste utilization, heat and water supply, education. The reason is the belief that the market forces will bring improvements (lower prices and higher quality), but the real results are rather weak and disappointing; 2) reducing the scale of central government and increasing the role of self-government. In the post-keynesian perspective decentralization of economic policy is deficient, because only the national state and its institutions can improve the structure of national industry and develop the regional labor market, while local authorities may perform an auxiliary function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amsden A. (2001), The Rise of "The Rest": Challenges to the West from Late-Industrializing Economies, Oxford University Press.
 2. Asatryan Z., Feld L. (2015), Revisiting the link between growth and federalism: A Bayesian model averaging approach, "Journal of Comparative Economics", nr 3, s. 772-781.
 3. Barbosa-Filho N.H. (2006), Exchange rates, growth and inflation. Annual Conference on Development and Change, Campos Do Jordão, Brazil, 18-20 November.
 4. Bhaduri A. (1994), Makroekonomiczna teoria dynamiki produkcji towarowej, PWN, Warszawa.
 5. Björnberg A. (2016), Euro Health Consumer Index 2015, http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2015/EHCI_2015_report.pdf.
 6. Blecker R.A. (1999), Kaleckian Macro Models for Open Economies, w: J. Deprez, J.T. Harvey (red.), Foundations of International Economics: Post Keynesian Perspectives, Routledge, London and New York.
 7. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B. i in. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 8. Boruc R. (2005), Prywatne jest piękne, "Menedżer Zdrowia", nr 3.
 9. Breton A. (2002), An Introduction to Decentralization Failure, w: V. Tanzi, E. Ahmad (red.), Managing Fiscal Decentralization, Routledge.
 10. Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 11. Chang Ha-J. (2002), Kicking Away the Ladder: An Unofficial History of Capitalism, Especially in Britain and the United States, "Challenge", nr 5, s. 63-97.
 12. Chang Ha-J. (2006), Industrial policy in East Asia - lessons for Europe, "EIB Papers", nr 2.
 13. Cheshire P., Gordon I. (1998), Territorial competition: some lessons for policy, "Annals of Regional Science", nr 3, s. 321-346.
 14. Cichocka E. (2011), Głupi Polak przed szkodą, http://wyborcza.pl/1,75968,9274884,Glupi_Polak_przed_szkoda.html [dostęp 1.10.2016].
 15. Dall'erba S., Gallo J. (2008), Regional convergence and the impact of European structural funds over 1989-1999: A spatial econometric analysis, "Papers in Regional Science", Vol. 87(2).
 16. Davidson P. (2014), Rozwiązanie Keynesa, PTE, Warszawa.
 17. Frenkel R., Taylor L. (2006), Real exchange rate, monetary policy and employment, "DESA Working Paper" nr 19, New York.
 18. Golinowska S. (2006), Decentralizacja władzy a funkcje socjalne państwa i rozwiązywanie problemów społecznych, w: S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Raporty CASE nr 65, Warszawa.
 19. Golinowska S. (2015), Decentralizacja i polityka społeczna. siła, słabość czy niedostosowanie? Próba oceny, "Polityka Społeczna", nr tematyczny 1.
 20. GUS (2000), Rocznik Statystyczny RP, Warszawa.
 21. GUS (2011a), Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa.
 22. GUS (2011b), Transport drogowy w Polsce, Warszawa.
 23. GUS (2013), Transport drogowy w Polsce, Warszawa.
 24. GUS (2015), Transport drogowy w Polsce, Warszawa.
 25. GUS (2014), Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 r., http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5513/4/5/1/z_narodowy_rachunek_zdrowia_2012.pdf.
 26. Hausner J. (2016), Rzeczywistości nie zmienia się ustawą. Krytyka Polityczna, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20160611/hausner-rzeczywistosci-nie-zmienia-sie-ustawa [dostęp 1.10.2016].
 27. Herczyński J., A. Sobotka (2014), Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012, IBE, Warszawa.
 28. Holko M. (2013), Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 10.
 29. Jovančević R., Globan T., Recher V. (2015), Does the Cohesion Policy Decrease Economic Inequalities in the European Union?, "Zagreb International Review of Economics & Business", nr 2, s. 1-20.
 30. Kabaj M. (2013), Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego. "Polityka Społeczna", nr 8.
 31. Kaldor N. (1971), Eseje z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego. PWN, Warszawa.
 32. Kalecki M. (1979), Dzieła t. 1, J. Osiatyński (red.), PWE, Warszawa.
 33. Kalecki M. (1985), Dzieła t. 5. Kraje rozwijające się, J. Osiatyński (red.), PWE, Warszawa.
 34. Kieżun W. (2013), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 35. Klimek D., Pietras P. (2009), Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmiany na rynku pracy Województwa Podlaskiego, WUP Województwa Podlaskiego.
 36. Komisja Europejska (2013), Study on Corruption in the Healthcare Sector, Publications Office, Luxembourg.
 37. Krzyszkowski J. (2014), Inkluzywne wspólnoty, czyli o roli polityki społecznej w samorządzie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 38. Księżopolski M. (2011), Dokąd zmierza polityka społeczna? "Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje" nr 16, s. 15-37.
 39. Kyriacou A., Muinelo-Gallo L., Roca-Sagalés O. (2015), Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance, "Papers in Regional Science", nr 1, s. 89-107.
 40. Lavoie M., Stockhammer E., red. (2013), Wage-Led Growth, Palgrave Macmillan UK, London.
 41. Maj A. (2015), Coraz więcej uczniów w szkołach prywatnych, http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3705808,coraz-wiecej-uczniow-w-szkolach-prywatnych,id,t.html [dostęp 1.10.2016].
 42. Mandes S. (2015), Bariery integracji polityki zatrudnienia na poziomie lokalnym, "Polityka Społeczna", nr tematyczny 1.
 43. Ministerstwo Zdrowia (2010), Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010 (wrzesień), Warszawa.
 44. NIK (2011a), Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006-2010, nr ewid. 104/2011/P/10/097/KPZ.
 45. NIK (2011b), Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw transportu autobusowego, nr ewid. 15/2011/P10043/KGP.
 46. NIK (2011c), Informacja o wynikach kontroli wykonywania zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych przewozów autobusowych, nr ewid. 57/2011/P/10/062/KKT.
 47. NIK (2013), Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych, nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD.
 48. NIK (2014), Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na 2013 rok, nr ewid. 165/2014/P/14/060/KZD.
 49. NIK (2015a), Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe, nr ewid. 196/2014/P/14/061/KZD.
 50. NIK (2015b), Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8670,vp,10785.pdf [dostęp 1.10.2016].
 51. NIK (2015c), Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, nr ewid. P/14/065.
 52. NIK (2015d), Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych, nr ewid. P/14/063.
 53. NIK (2015e), Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku, nr ewid. 192/2015/P/15/059/KZD, https://www.nik.gov.pl/ plik/id,9954,vp,12261.pdf [dostęp 1.10.2016].
 54. NIK (2016a), Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/078/.
 55. NIK (2016b), Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne, nr ewid. 206/2015/P/15/068/LBY.
 56. Olechnicka A. (2012), Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 57. Opinia prawna w sprawie kwalifikacji jednostki budżetowej będącej podmiotem leczniczym jako jednostki prowadzącej działalność gospodarczą (2011), http://orka.sejm.gov.pl/ [dostęp 1.10.2016].
 58. Pańków M. (2014), Elastyczność jest - a co z bezpieczeństwem? Flexicurity po polsku, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 59. Pasinetti L. (1981), Structural Change and Economic Growth. Cambridge University Press, New York.
 60. Prud'homme R. (1995), The Dangers of Decentralization, "The World Bank Research Observer", nr 2, s. 201-220.
 61. PwC (2013), Ustawa o działalności leczniczej - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
 62. Radwan A. (2012), Samorządy chcą zlikwidować blisko 300 szkół i przedszkoli, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/584862,samorzady-chca-zlikwidowac-blisko-300-szkol-i-przedszkoli.html [dostęp 1.10.2016].
 63. Regulski J. (2014), Życie splecione z historią, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 64. Rodden J., Rose-Ackerman S. (1997), Does Federalism Preserve Markets?, "Virginia Law Review" (Symposium: The Allocation of Government Authority), nr 7, s. 1521-1572.
 65. Rodríguez-Pose A., Ezcurra R. (2011), Is Fiscal decentralization harmful for Economic growth? Evidence from the OECD Countries, "Journal of Economic Geography", nr 4, s. 619-643.
 66. Rodríguez-Pose A., Ezcurra R. (2013), Political Decentralization, Economic Growth and Regional Disparities in the OECD. "Regional Studies", nr 3, s. 388-401.
 67. Rodríguez-Pose A., Krøijer A. (2009), Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe, "Growth and Change", nr 3, s. 387-417.
 68. Rybka I. (2006), Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991-2006, "Ekonomia Społeczna Teksty".
 69. Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afirmacja polityki społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
 70. Sześciło D. (2014), Rynek, prywatyzacja, interes publiczny: wyzwania urynkowienia usług publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 71. Szparkowska S. (2012), Rodzynki dla szpitali, http://www.rp.pl/artykul/891130.html [dostęp 1.10.2016].
 72. Tanzi V. (1996), Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects, Annual World Bank Conference on Development Economics, World Bank, Washington, s. 295-316.
 73. Taylor Z., Ciechański A. (2013), Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji, "Przegląd Geograficzny", nr 2 (cz. 1), nr 4 (cz. 2).
 74. Żuk M. (2009), Krytyczne uwagi na temat prywatyzacji służby zdrowia, Oficyna Bractwa «Trojka», http://www.ozzip.pl/images/pdf/krytyczne_uwagi_o_prywatyzacji_sluzby_zdrowia.pdf [dostęp 1.10.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu