BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nacewska-Twardowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany udziału wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego w Polsce
Changes in the Share of Added Value in the Export of Food Products in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 144-154, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Artykuły spożywcze, Przemysł spożywczy, Wartość dodana
Foodstuffs, Food industry, Value added
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Postępująca fragmentaryzacja produkcji, powoduje powstawanie globalnych łańcuchów dostaw, w których poszczególne kraje eksportują wyprodukowaną w kraju wartość dodaną często przy zwiększającym się udziale zagranicznej wartości dodanej. Mierzenie handlu z pomocą wartości dodanej pozwala precyzyjniej określić znaczenie eksportu w gospodarce. Celem pracy jest przedstawienie zmian, jakie zachodziły w eksporcie produktów przemysłu spożywczego Polski mierzonych wartością dodaną oraz wskazanie, że branża ta jest coraz większym stopniu zaangażowana w globalne łańcuchy dostaw. Do analizy wykorzystane zostały dane z lat 1995-2011 opracowane przez OECD/WTO w bazie TiVA. Badanie potwierdziło, że znaczenie eksportu produktów przemysłu spożywczego jest niedoszacowane w tradycyjnym ujęciu eksportu brutto Polski. W analizowanym okresie nastąpił wzrost zagranicznej wartości dodanej usług. Wskazuje to na zwiększający się udział przemysłu spożywczego w globalnych łańcuchach dostaw. (abstrakt oryginalny)

The progressive fragmentation of production results in the creation of global supply chains. Individual countries export domestic value-added products often with increasing share of foreign value-added. Measuring trade with added value helps to define the importance of exports in the economy. The aim of the paper is to present the changes that have occurred in the export of food industry measured with value-added and the indication that the industry is increasingly involved in global supply chains. The analysis used data from 1995-2011 developed by the OECD/WTO in the TiVA database. The study confirmed that the importance of exports of food products is underestimated in the traditional sense of gross exports of Poland. In the analyzed period there was an increase in export of foreign value-added services. This indicates an increasing share of the food industry in global supply chains. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., Marczewski K. (2014). Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej. Unia Europejska.pl, 6, 6-17.
 2. Białowąs T. (2016a). Koncepcja pionowej specjalizacji i globalnych łańcuchów wartości w handlu międzynarodowym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 130-140.
 3. Białowąs T. (2016b). Znaczenie globalnych łańcuchów wartości dodanej w rozwoju eksportu krajów strefy euro. Studia Ekonomiczne, 266, 84-95.
 4. Folfas, P. (2016a). Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną- analiza porównawcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Folfas, P. (2016b). Światowy i polski handel brutto oraz handel wartością dodaną - analiza porównawcza, International Business and Global Economy, 35(1), 32-43. DOI 10.4467/23539496IB.16.002.5583.
 6. Fronczek, M. (2016a). Na ile polski eksport jest polski? Eksport towarów przemysłowych według koncepcji mierzenia handlu wartością dodaną. Studia Ekonomiczne, 305, 43-56.
 7. Fronczek, M. (2016b). Zmiany poziomu zagranicznej wartości dodanej w eksporcie państw Unii Europejskiej w latach 1995-2011, International Business and Global Economy, 35/1, 44-58.
 8. Johnson, R.C., Noguera G. (2012), Accounting for intermediates. Production sharing and trade in value-added, Journal of International Economics, 86(2), 224-236.
 9. Koopman, R. Wang, Z. Wei, S.-J. (2012). Tracing Value-added and Double Counting in Gross Exports. NBER Working Paper No. 18579. Pobrane 5 czerwca 2017 z: http://www.nber.org/papers/w18579.pdf.
 10. OECD, 2012, Trade in value-added. Concepts, methodologies and challenges (joint OECD-WTO note). Pobrane 05 czerwca 2017 z: www.oecd.org/sti/ind/49894138.pdf
 11. OECD-WTO, Database on Trade in Value-Added. Pobrane 05 czerwca 2017 z: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/tradedataday13_e/oecdbrochurejanv13_e.pdf.
 12. Rosińska-Bukowska, M. (2014), Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo-przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 97-107.
 13. Stehrer, R., Foster N., Vries G. (2012), Value Added and Factors in Trade. A comprehensive approach, The Vienna Institute for International Economic Studies, Working Papers, no. 80, Pobrane 5 czerwca 2017 z: https://wiiw.ac.at/value-added-and-factors-in-trade-a-comprehensive-approach-dlp-2591.pdf
 14. Stehrer R. (2012). Trade in Value Added and the Valued Added in Trade. The Vienna Institute for International Economic Studies, Working Papers, no. 81. Pobrane 5 czerwca 2017 z: https://www.wiiw.ac.at/trade-invalue-added-and-the-valued-added-in-trade-dlp-2620.pdf.
 15. World Trade Organization. (2013). World trade report. Geneva: World Trade Organization.
 16. World Trade Organization.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu