BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosal Przemysław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Klastry ekonomii społecznej w Polsce : specyfika zjawiska oraz kierunki rozwoju
Social Economy Clusters in Poland : the Specific Character of the Phenomenon and the Ways of Its Development
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 1, s. 27-32, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Ekonomia społeczna, Polityka społeczna
Business cluster, Social economy, Social policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Klastry ekonomii społecznej są przejawem wdrażania przez sektor ekonomii społecznej reguł innowacyjnej przedsiębiorczości, obecnych już w innych obszarach gospodarki. W przypadku Polski taka forma organizacji podmiotów dopiero się rozwija (niedługo minie dekada od założenia pierwszego takiego tworu), jednak już analiza jej obecnej kondycji prowadzi do wielu ciekawych wniosków. Artykuł, opierając się na przeglądzie literatury i analizie danych zastanych, pokazuje, w jaki sposób specyfika ekonomii społecznej modyfikuje najważniejsze założenia polityki klastrowej. Prezentuje również kondycję klastrów ekonomii społecznej i omawia ich szanse rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The social economy clusters try to apply innovative economy rules to the social economy sector. This whole area is still developing in Poland (the first social economy cluster in Poland has been established in 2007) but even now its situation leads to many interesting findings. Some of them are presented in this paper. The text is based on the literature review and desk research analysis. It shows how social economy adapt cluster policy assumptions to their own specific character. Besides, it presents the actual condition of social economy clusters in Poland and considers its further development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., Kubicki P. (2014), Lokalna polityka społeczna wobec nowych wyzwań. Od interwencji do aktywizacji, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 34-38.
 2. Brodzicki T., Szultka S. (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 45-60.
 3. Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P. (2016), Raport z inwentaryzacji klastrów 2015, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/ C1E1B3DE727F45C0990A2F06D8102839/20160314_152947 RAPORT_inwentaryzacja_klastrow_w_Polsce_2015_v_2_0.pdf [dostęp 29.08.2016].
 4. Chmiel J. (2012), Cieszyński klaster - droga do trójsektorowego partnerstwa, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/cieszynski-klaster-droga-do-trojsektorowego-partnerstwa/ [dostęp 29.08.2016].
 5. Defourny J., Develtere P. (2006), Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, s. 15-42.
 6. Frączek M., Hausner J., Mazur S., red. (2012), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków, http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2012.4.pdf [dostęp 29.08.2016].
 7. Frączek P. (2006), Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.31.pdf [dostęp 29.08.2016].
 8. Gorynia M., Jankowska G. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 9. Grewiński M., Rymsza M., red. (2011), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa.
 10. Grycuk A. (2010), Klastry jako instrument polityki regionalnej, "Infos - zagadnienia społeczno-gospodarcze. Biuro Analiz Sejmowych", nr 13(83), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B020E3FA76E549A7C125775800244FF4/$file/infos_83.pdf [dostęp 29.08.2016].
 11. Inicjatywy klastrowe na gruncie ekonomii społecznej (2011), http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2011/inicjatywy_klastrowe.pdf [dostęp 29.08.2016].
 12. Jabłoński M. (2010), W labiryncie klastrów, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=170E56C26DE4483F8618861BCCA8E3F0 [dostęp 29.08.2016].
 13. Karwacki A., Glińska-Neweś A. (2015), Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakościowe, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 21-42.
 14. Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M. (2014), Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, ISP, Warszawa.
 15. Kaźmierski J. (2011), Klastry jako źródło efektów synergetycznych i instrument zarządzania regionalnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 251, s. 27-38.
 16. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej (2012), PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14669.pdf [dostęp 29.08.2016].
 17. Kładź K. (2009), Klastry - forma współpracy przedsiębiorstw, w: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarcze., Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 236-248.
 18. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (2014), MPiPS, Warszawa, http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju, Ekonomii,Spolecznej,3495.html [dostęp 29.08.2016].
 19. Łukasik P., Potocki A. (2011), Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 45-57.
 20. Miżejewski C. (2010), Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin, http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2010.4.pdf [dostęp 29.08.2016].
 21. Necel R., Nosal P. (2015), Klaster jako sposób organizacji podnoszący konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej. Analiza wraz z rekomendacjami, ROPS w Poznaniu, Poznań.
 22. Niedek M. (2011), Infrastruktura instytucjonalna ekonomii społecznej, "Polityka Społeczna" , nr 4, s. 12-16.
 23. Okoń-Horodyńska E. (2000), Jak budować regionalne systemy innowacji, IBnGR w Gdańsku, Gdańsk.
 24. Poławski P. (2015), Skuteczność i współpraca. O ekonomii społecznej i rozwoju lokalnym, "Polityka Społeczna", nr 11-12, s. 13-18.
 25. Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire-Londyn.
 26. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 27. Rymsza M. (2013), Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 28. Schimanek T. (2012), Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, FISE, Warszawa, http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2012.3.pdf [dostęp 29.08.2016].
 29. Sempruch G. (2012), Innowacje społeczne - innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (18), s. 33-45.
 30. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2008), Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu