BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszańska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany wielkości produkcji wieprzowiny i jej struktury w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji krajów przyjętych po 2004 r.
Changes in Pork Production and in its Structure in the European Union, with Particular Focus on the Position of Countries that Joined the EU after 2004
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 166-175, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Mięso wieprzowe, Produkcja mięsa, Rynek mięsny, Struktura produkcji
Pork meat, Production of meat, Meat market, Production structure
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Tak zwane "duże rozszerzenie" Unii Europejskiej w 2004 r. wywołało wiele zmian w funkcjonowaniu poszczególnych rynków rolnych. Dotyczyły one producentów rolnych, przetwórców i dystrybutorów z krajów nowo przyjętych ale także funkcjonujących dotychczas w strukturach Unii. Celem opracowania jest analiza zmian w wielkości i strukturze produkcji żywca wieprzowego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji krajów przyjętych po 2004 r. Analizą objęto lata 2005-2016. Wykorzystano materiały statystyczne ze źródeł bazy danych Eurostat. W opracowaniu wykorzystano podstawowe metody analizy statystycznej danych. W analizowanych latach, przy ogólnym trendzie wzrostu produkcji wieprzowiny w UE, wystąpiły istotne zmiany w jej wielkości w poszczególnych krajach. Znacznie wzrosła produkcja w krajach tzw. starej Unii. Głównymi beneficjentami zmian na rynku wieprzowiny w obszarze Unii byli producenci żywca i przetwórcy z Niemiec i Hiszpanii. W krajach przyjętych po 2004 r. wystąpiła generalnie tendencja spadkowa w wielkości produkcji przy czym największe spadki w większości krajów obserwowane były w 2009 roku. (abstrakt oryginalny)

The so-called "big enlargement" of the European Union in 2004 triggered many changes in the functioning of individual agricultural markets. They concerned agricultural producers, processors and distributors from new but also old members of the EU. The aim of the study is to analyze changes in volume and structure in pig production in EU with particular focus on changes in the position of countries which joined the EU after 2004. The analysis covered the years 2005-2016. Statistical materials from Eurostat database were used. The basic statistical methods of data analysis were used in the study. In the analyzed years, with the general trend of pork production growth in the EU, there have been significant changes in its size in individual countries. There has been a significant increase in production in so-called old EU countries. The main beneficiaries of the in the pork market in the EU area were livestock producers and processors from Germany and Spain. In the countries which joined the EU after 2004, there has generally been a downward trend in volume of production, with the largest declines in most countries observed in 2009. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji: doświadczenia GATT/WTO). Warszawa, PWE.
 2. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 3. Kowalska, A. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 176-185.
 4. Kowalski, A., Figiel, S., Halamska, M. (2011). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnożywnościowego Polish Journal of Agronomy, 7, 29-42.
 5. Olszańska, A. (2016). Wielkość skupu i ceny skupu żywca wieprzowego w Unii Europejskiej w latach 1990-2015. Analiza zmian na przykładzie wybranych krajów. Roczniki Naukowe SERiA, 18(3), 279-284.
 6. Piwowar, A.(2013). Nawozy mineralne w polskim handlu zagranicznym. Przemysł Chemiczny, 92(10), 1887-1890.
 7. Stańko, S. (red.) (2016). Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 8. Stępień, S. (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), 133-141.
 9. Szczepaniak, I. (2012). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 10. Szymańska, E. J. (2014). Konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynku Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 16(4), 298-303.
 11. Szymańska, E.J., Hamulczuk, M., Dziwulski, M. (2012) Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, Warszawa.
 12. Szymańska, J.(2015). Udział Polski w handlu międzynarodowym żywnością. W: Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. Wyd. UE we Wrocławiu (red.) S. Urban, A. Olszańska. Wrocław 2015, 211-226.
 13. Tarnowska, A. (2015). Miejsce Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów, Roczniki Naukowe SERiA, 17(3), 392-397.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu