BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec-Szczepańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Relacje B2B w międzynarodowych łańcuchach wartości
B2B Relations in the International Value Chains
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 408-416, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch wartości, Sieci międzynarodowe, Sieci wartości, Rynek instytucjonalny
Value chain, International networks, Value networks, Business to Business (B2B)
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00461
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja typów relacji między przedsiębiorstwami w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości oraz wskazanie zastosowania teorii osadzenia sieciowego w analizie łańcuchów wartości. Niezbędnym zadaniem przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowych łańcuchach wartości jest dążenie do poprawy swojej pozycji w takich systemach wymiany. W artykule zidentyfikowano pięć dominujących typów koordynacji międzynarodowych łańcuchów wartości zdeterminowanych charakterem informacji przekazywanej między etapami w łańcuchu wartości, zdolnościami dostawców oraz podzielanymi normami społecznymi. O ile dwie pierwsze cechy wiążą się z awansem ekonomicznym przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchach, o tyle normy społeczne wynikają ze wspólnych wartości współpracujących firm w międzynarodowych łańcuchach. Zważywszy na złożoność relacji w ramach łańcuchów, należy je rozpatrywać w perspektywie sieciowej i badać wymianę w kontekście osadzenia sieciowego. W artykule wskazano typy osadzenia sieciowego wpływające na przepływ informacji, transfer wiedzy i rozwój norm społecznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the types of relationships between enterprises within the international value chains and to indicate the application of the network embeddedness in the analysis of value chains. An essential task of the enterprises participated in international value chains is to improve its position in such exchange systems. The paper identified five dominant types of governance in international value chains determined by the nature of information transferred between the stages in the value chain, by suppliers' capabilities and by common social norms. While the first two features are related to the economic up-grading of companies participated in chains, so social norms arise from the shared values of the cooperating companies in the international chains. Given the complexity of relationships within the chains, they must be considered in the perspective of the network and examine the exchange in the context of the network embeddedness. The article identified types of network embeddedness affecting the flow of information, knowledge transfer and the development of social norms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aral, S. i Alstyne, M.W. (2008). Networks, information & social capital. http://ssrn.com/abstract=958158 (15.01.2017).
 2. Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.
 3. Baldwin, R., Ito T., Sato, H. (2014). The Smile Curve: Evolving Sources of Value Added in Manufacturing. Joint Research Program Series, IDE-JETRO.
 4. Borgatti, S.P. i Li, X. (2009). On network analysis in a supply chain context, Supply Chain Management, 45 (2), 5-22.
 5. Borgatti, S.P. i Foster, P.C. (2003). The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology. Journal of Management, 29, 991-1013.
 6. Burt, R.S. (1992). Structural Holes: The structure of competition. New York: Academic Press.
 7. Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 8. Gereffi, G., Humphrey, J. i Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12 (1), 78-104.
 9. Grabowski, M. i Zając, A. (2009). Dane, informacja, wiedza - próba definicji. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 798, 99-116.
 10. Granovetter, M.S. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 78, 481-510.
 11. Gulati, R. (1995). Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances. Academy of Management Journal, 38, 85-112.
 12. Gulati, R. i Gargiulo, M. (1999). Where do interorganizational networks come from? American Journal of Sociology, 104, 1439-1493.
 13. Gulati, R., Nohria, N. i Zaheer, A. (2000). Strategic networks, Strategic Management Journal, 21, 203-215.
 14. Huggins, R. i Johnston, A. (2010). Knowledge flow and inter-firm networks: The influence of network resources, spatial proximity and firm size, Entrepreneurship & Regional Development, 22, 457-484.
 15. Humphrey, J. i Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? Regional Studies, 36 (9), 1017-1027.
 16. Jones, C. i Lichtenstein, B.B. (2008). Temporary inter-organizational projects: How temporal and social embeddedness enhance coordination and manage uncertainty. W: S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham, P. Smith Ring (red.), The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations. Oxford: Oxford University Press, 231-255.
 17. Kaplinsky, R. (2005). Globalization, Poverty and Inequality: Between a Rock and A Hard Place. Cambridge: Polity Press.
 18. Kaplinsky, R. i Farooki, M. (2010). What are the implications for global value chains when the market shifts from the north to the south? Policy Research Working Paper 5205, The World Bank.
 19. Kaplinsky, R., Morris, M. i Readman, J. (2002). The Globalisation of Product Markets and Immiserising Growth: Lessons from the South African Furniture Industry. World Development, 30 (7), 1159-1178.
 20. Kowalski, P., Gonzalez, J.L., Ragoussis, A. i Ugarte, C. (2015). Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies, OECD Trade Policy Papers, 179.
 21. Kraemer, K., Linden, G. i Dedrick, J. (2011). Capturing Value in Global Networks: Apple's iPad and Phone, University of California Irvine, http://pcic.merage.uci.edu. [on-line] (15.01.2017).
 22. Lengrand, L. i Chatrie I. (1999). Business networks and the knowledge-driven economy. An empirical study carried out in Europe and Canada. Luksemburg: Enterprise Directorate-General, European Commission.
 23. Mudambi, R. (2008). Location, Control and Innovation in Knowledge-Intensive Industries. Journal of Economic Geography, 8 (5), 699-725.
 24. Owen-Smith, J. i Powell, W. (2004). Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community. Organization Science, 15, 5-21.
 25. Polidoro, F., Ahuja, G. i Mitchell, W. (2011). When the social structure overshadows competitive incentives : the effects of network embeddedness on joint venture dissolution. The Academy of Management Journal, 54 (1), 203-223.
 26. Porter, M.E. (1986). Competition in Global Business. Boston: Harvard University Press.
 27. Quentin, D. (2015). Global Inequality Chains, David Quentin's tax & law blog http://dqtax.tumblr.com/post/118550964271/global-inequality-chains [on line] (15.01.2017).
 28. Runiewicz-Wardyn, M. (2008). Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 29. Spender, J.C. i Grant, R.M. (1996). Knowledge and the Firm: Overview. Strategic Management Journal, 17, 5-10.
 30. Sturgeon, T.J. (2008). From Commodity Chains to Value Chains: Interdisciplinary Theory Building in an Age of Globalization. W: J. Bair (red.), Frontiers of Commodity Chain Research, Stanford University Press.
 31. Teece, D.J. (1998). Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets for Know-How, and Intangible Assets. California Management Review, 40 (3), 55-79.
 32. Uzzi, B. (1996). The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations. The Network Effect. American Sociological Review, 61, 674-698.
 33. Wang, X. (2013). Forming mechanisms and structures of a knowledge transfer network: theoretical and simulation research. Journal of Knowledge Management, 17, 278-289.
 34. Woźniak, K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie. Praca doktorska. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 35. Xing, Y. i Detert, H. (2010). How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the People's Republic of China. ADBI Working Paper, 257.
 36. Ye, M., Meng, B. i Wei, S. (2015). Measuring Smile Curves in Global Value Chains. IDE DISCUSSION PAPER, (530), Aug. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu