BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka), Korzeb Zbigniew (Politechnika Białostocka), Wojsznis Barbara (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zdolność gospodarstw rolnych do rozwoju w zależności od kierunku produkcji
An Ability of Farm's Development Depending on The Direction of Production
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 61-68, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa, Aktywa
Arable farm, Agricultural production, Rural development, Assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena możliwości rozwoju gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji. Badaniem objęto gospodarstwa rolne znajdujące się w systemie FADN w 2010 i w 2013 r. Analizy prowadzono z uwzględnieniem następujących typów produkcyjnych gospodarstw rolnych: uprawy polowe, krowy mleczne, trzoda chlewna i mieszane. Zdolność gospodarstw rolnych do rozwoju oceniono na podstawie: dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, wartości nadwyżki na samofinansowanie. Zastosowano również wybrane metody analizy finansowej. O procesach odnowy majątku trwałego informuje wartość inwestycji netto. W celu określenia perspektyw funkcjonowania gospodarstw w dłuższej perspektywie, obliczono stopę reprodukcji majątku trwałego. Oceniono również zdolność gospodarstw do regulowania bieżących zobowiązań. Wyniki badań wskazują, że zdolnością do reprodukcji majątku trwałego i rozwoju charakteryzują się głównie gospodarstwa specjalistyczne, chociaż w badanym okresie te możliwości były zmienne. Dysponowały one dochodem pozwalającym na wygospodarowanie nadwyżki na samofinansowanie, wartość inwestycji netto i stopa reprodukcji środków trwałych były dodatnie. Nadwyżka na samofinansowanie rozwoju gospodarstw ma charakter potencjalny, o ostatecznym jej rozdysponowaniu decydują sami rolnicy. W najtrudniejszej sytuacji były gospodarstwa o niesprecyzowanych kierunkach produkcji. Nadwyżka na samofinansowanie rozwoju w tych gospodarstwach przyjęła wartość ujemną, nie posiadały one środków na rozwój. W obu okresach badawczych wartość inwestycji netto była ujemna, co oznacza dekapitalizację majątku trwałego i proces ten ma charakter trwały. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to evaluate the development abilities of farms with different direction of production. Farms within FADN system from the years 2010 and 2013 were incorporated within the project. The analyzes were carried out according to the following production types: field crops, milk, pigs, mixed. The ability of the development of farms was evaluated on the level of: income from family farms, value of the surplus for self-financing, Selected methods of financial analysis were also applied. In order to determine the perspectives of the functioning of farms, the rate of reproduction of fixed assets' rate was calculated. The ability of regulating current liabilities was also assessed. The results of the examination show that the ability of reproduction of fixed assets and development are mostly represented by specialized farms, although those abilities within the examined period of time were variable. They had an income that allowed them for surplus on self-financing, the net value of the investment and the reproduction of fixed assets' rate was favourable. The surplus for self-financing of the development of the farms is potential value , and the final distribution of the farm income is depended by the farmers themselves. The farms with nonspecified directions of production were in the most difficult situation. The surplus for the self-financing of development in these farms was negative, and farms did not have funds for development. In both examination periods, the net value of the investments was negative, which means decapitalization of the fixed assets with the constant character of the process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubak W., Mikołajczak M., Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA" 2012/14(3).3.
 2. Hertz T., The effect of nonfarm income on investment in Bulgarian family farming, "Agricultural Economics" 2009/40(2)2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-0862.2009.00367.x/full (dostęp: 25.05.2016 r.).
 3. Józwiak W., Strategie postępowania posiadaczy gospodarstw rolnych i ich pozarolnicze formy aktywności gospodarczej w latach 1996-2002, "Roczniki Naukowe SERiA" 2004/6(3).
 4. Józwiak W., Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej, Program Wieloletni 2015-2019, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.
 5. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 6. Grzelak A., Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014/340(3).
 7. Kobus P., Zmiany w dynamice składowych dochodu rolniczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej po rozszerzeniu w 2004 r., "Roczniki Naukowe SERiA" 2009/11(2).
 8. Kusz D., Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2012/99(2).
 9. Pietrzykowski R., Wicki L., Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa, "Roczniki Nauk Rolniczych G" 2011/98(4).
 10. Sobczyński T., Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe, "Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego" 2009/9.
 11. Zegar J.S., Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu