BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosowski Grzegorz (Politechnika Lubelska), Paździor Artur (Politechnika Lubelska), Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych
Intangible Asset Management in Manufacturing Systems
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 44-50, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zasoby niematerialne, Kapitał intelektualny, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Human Resources Management (HRM), Intangible assets, Intellectual capital, Production enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie oryginalnej koncepcji systemu wspomagania decyzji kadrowych w odniesieniu do sfery produkcyjnej. Nowością opisywanej metody jest próba przypisania cechom jakościowym, stosowanym do oceny pracowników i w pewnym zakresie także klientów instytucjonalnych, wartości liczbowe, dzięki czemu możliwe staje się obiektywne (jednoznaczne) przypisanie najlepiej dopasowanych pracowników produkcyjnych do konkretnych zamówień, w rozbiciu na zadania produkcyjne. Jednym ze sposobów na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw jest redukcja kosztów będących wynikiem błędów natury ludzkiej. Ten problem jest szczególnie widoczny w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prezentowana koncepcja aplikacyjna została poprzedzona analizą stanu wiedzy na temat niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Dokonano syntezy modeli, koncepcji i metod pomiaru kapitału intelektualnego w obszarze wartości niematerialnych. Przedstawiono aktualne metody wyceny kapitału intelektualnego i przytoczono mierniki wykorzystywane w ocenie gospodarowania kapitałem intelektualnym. Opisano koncepcję systemu informatycznego, który w sposób optymalny dokonuje doboru pracowników do konkretnych zadań i zleceń w sferze produkcji. Prezentowane rozwiązanie ma na celu zmniejszenie liczby popełnianych błędów natury ludzkiej, zasadniczą redukcję kosztów i podniesienie poziomu jakości procesów produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to present the original concept of human resources decision support system in relation to the production sphere. The novelty of the described method is the attempt to assign quality attributes used to assess employees and, to a certain extent, institutional clients, numerical values, making it possible to objectively assign the best matched production workers to specific orders, divided into production tasks. One way to improve the business competitiveness is to reduce costs resulting from human mistakes. This problem is particularly noticeable in manufacturing enterprises. The presented application concept was preceded by a state-of-the-art analysis of the company's intangible assets. The current methods of intellectual capital valuation are introduced and the measures used in the assessment of intellectual capital management are presented. The paper describes the concept of an IT system that optimally selects employees for specific tasks and orders in the field of production. The presented solution aims to reduce the number of human errors, minimize costs and improve the quality of production processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1991), Firm Reusorces and Suistained Competive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1, pp. 99-120.
 2. Bombiak E. (2013), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie, Nr 96, s. 73.
 3. Borowiecki R., Jaki A., Karczmarek J. (1999), Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Jankowska- -Kłapkowska, M. Księżyk, A. Peszko (red.), Zarządzanie w przemyśle. Teoria i praktyka. Wyzwania XXI wieku, Wyd. KNOiZ PAN - Wydział Zarządzania AGH, Kraków.
 4. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wyd. PLACET, Warszawa.
 5. Brazier A.J. (2016), Human Error and the Implications for Industry, http://158.132.155.107/posh97/private/Dissertation_resources/Human_factors/Human_errors.html, access date: 01.07.2016.
 6. Brooking A. (1997), Intellectual Capital, International Thomson Business Press, London.
 7. Brzóska J., Jelonek D. (2015), Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 48-55.
 8. Coughlan A. (2013), The Essential Guide to Human Capital Management and Measurement, "Human Capital Best Practice Series", s. 17-26.
 9. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 225-234.
 10. Dziendziora J., Smolarek M. (2010), Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Nr 2, s. 92-93.
 11. Edvinsson L., Malone S.M. (2001), Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa, s. 83-91.
 12. Fitzenz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Gabcanova I. (2012), Human Resources Key Performance Indicators, "Journal of Competitiveness", Vol. 4, Iss. 1, pp. 125-126.
 14. Ganguly S. (2011), Human Error vs. Work Place Management in Modern Organizations, "International Journal of Research in Management and Technology", Vol. 1, Iss. 1, pp. 13-17.
 15. Gates S., Langevin P. (2010), Uman Capital Measures, Strategy and Performance: HR Managers' Perceptions, "Accounting Auditing and Accountability Journal", Vol. 23(1), pp. 120-132.
 16. Hamel G. (2002), Leading the Revolution, Harvard Business School Press.
 17. Hobbs A., Williamson A. (2002), Skills, Rules and Knowledge in Aircraft Maintenance: Errors in Context, "Ergonomics", Vol. 45, pp. 290-308.
 18. Human Capital Metrics and Analytics: Assessing the Evidence of the Value and Impact of People Data, CIPD, May 2017, pp. 37-46, https://www.cipd.co.uk.
 19. Jelonek D. (2015), Sieci innowacji a strategiczna orientacja przedsiębiorstw na innowacje, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzenie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstwo w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, T. 32, s. 137-152.
 20. Jędrzejczyk W. (2015), System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie. Ocena i weryfikacja, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 40-45.
 21. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 83-90.
 22. Kiełtyka L., Smoląg K. (2015), Relational Capital in Universities, [in:] L. Värkoly, J. Bogr, L. Marećek (eds.), Present Day Trends of Innovations, B&MInterNets, s.r.o., Brno.
 23. Kłosowski G., Gola A., Świć A. (2016), Application of Fuzzy Logic in Assigning Workers to Production Tasks, Distributed Computing and Artificial Intelligence, 13th International Conference. Springer International Publishing, pp. 505-513.
 24. Krupski R. (2012), Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji", Nr 4, s. 3-7.
 25. Łobos K., Pypłacz P. (2015), Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. CeDeWu Sp. z O.O., Warszawa.
 26. Mossa G. et al. (2016), Productivity and Ergonomic Risk in Human Based Production Systems: A Job-rotation Scheduling Model, "International Journal of Production Economics", Vol. 171, pp. 471-477.
 27. Paździor A. (2013), Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Difin, Warszawa.
 28. Rzemieniak M. (2013), Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 29. Saint Onge H. (1996), Tacit Knowledge: The Key to the Strategic Alignment of Intellectual Capital, "Strategy and Leadership", Vol. 24, No. 2, pp. 10-14.
 30. Sanchez R., Heene A. (2005), A Competive Perspectives on Resources, Stakeholders and Reneval, Elsevier Scence, Oxford.
 31. Sveiby K.E. (2016), Intangible Asset Monitor, http://www.sveiby. com/articles/CompanyMonitor.pdf, access date: 10.07.2016.
 32. Sveiby K.E., Linard K" Dvorsky L. (2016), Building a Knowledge-Based Strategy A System Dynamics Model for Allocating Value Adding Capacity, http://www.sveiby.com/artic- les/sdmodelkstrategy.pdf, access date: 10.07.2016.
 33. Skoczylas W. (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 34. Stalk G., Evans P., Shulman L.E. (1992), Competing on Capabilities, The New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review", March-April, pp. 57-69.
 35. Sulanjaku M. (2014), The Contribution of Skandia Navigator in Intangibles Measurements. An Albanian Case Approach, "International Journal of Economics, Commerce and Management", United Kingdom, November, Vol. II, Iss. 11.
 36. Teece D., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 7, August, pp. 509-533.
 37. Wernefeit B.A. (1984), A Resouce-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5, April-June, pp. 171-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu