BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łojko Majka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia
Social Assistance as a Public Institution in the Area of Unemployment
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 2, s. 19-24, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Pomoc społeczna, Instytucje publiczne, Administracja publiczna
Labour market, Unemployment, Social assistance, Public institutions, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kwestia bezrobocia należy do najbardziej istotnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowań polityki społecznej w Polsce. Temat ten od lat stanowi podstawę do prowadzenia dyskursu w przestrzeni publicznej i naukowej, który koncentruje się na poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań istniejących problemów bezrobocia i rynku pracy. Jedną z instytucji polityki społecznej państwa stanowiąca istotny, a zarazem trwały jej element jest pomoc społeczna Jej zadania koncentrują się na udzieleniu pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Tak wyznaczone zadania tworzą odrębną funkcję administracji publicznej - funkcję świadczącą, nazywaną też administracją usług. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas podejmowanych działań pomocy społecznej jako jednej z najważniejszych instytucji publicznej polityki społecznej w Polsce wobec bezrobocia, uwzględniając istniejący jej stan prawny, organizacyjny i funkcjonalny. (abstrakt oryginalny)

The issue of unemployment is one of the most important issues that social policy in Poland is concerned with. For years this theme has been the basis for conducting public and scientific discourse that focuses on finding the best possible solutions to existing problems of unemployment and the labor market. One of the institutions of the state social policy, constituting its important and at the same time permanent element, is the social assistance institution. Its tasks are focused on providing assistance to individuals and families who have found themselves in difficult situations. Thus assigned tasks constitute a distinct function of public administration - the providing function, also known as service administration. The aim of this article is to present the activities undertaken so far by the social assistance as one of the most important public institutions of social policy in Poland in the face of unemployment, taking into account its current legal, organizational and functional status. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka (2013), projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz ze środków budżetu państwa, Warszawa.
 2. Błędowski P. (2003), Pomoc społeczna, w: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Wyd. SGH, Warszawa.
 3. Błędowski P., Kubicki P. (2009), Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 4. Faliszek K. (2007), Bezrobocie jako problem społeczny, w: S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wyd. AKAPIT, Toruń.
 5. Grochalska M., Łojko M. (2014), Nisze rynkowe w obszarze współpracy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego w powiecie ostródzkim - raport z badań, OWIES, Elbląg.
 6. Grochalska, M. (2014), Diagnoza stanu ekonomii społecznej w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego- raport z badań, OWIES, Elbląg.
 7. GUS (2015), Pomoc Społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w roku 2014.
 8. Hołdyński W. (2015), Regulacje prawne w Polsce dotyczące bezrobocia, w: L. Domańska, E. Subocz, A. Leszczyńska-Rejchert (red.), Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku, Wyd. UWM, Olsztyn.
 9. Hryniewicka A. (2011), Bezrobotni jako klienci pomocy społecznej, w: Bezrobocie i bezrobotni - pomoc społeczna - urzędy pracy, raport wstępny przygotowany w ramach projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej", Warszawa.
 10. Instytucje polityki społecznej (online), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/instytucje-pomocy-spolecznej/jednostki-organizacyjne/ [dostęp 01.02.2016].
 11. Kamiński T. (2015), Gminna pomoc społeczna - ćwierć wieku transformacji, Warszawa, wydanie elektroniczne http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/03/pp-2015-4-107.pdf [dostęp 8.06.2015].
 12. Kaźmierczak T. (2014), O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 27(4).
 13. Łojko M. (2016), Social welfare in the context of social policy transformation in Poland, w: R. Kordoński, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, tom 2, Wyd. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn.
 14. Muszalski W. (2007), Prawo socjalne. Wyd. PWN, Warszawa.
 15. Piaseczna B. (2011),Ocena jakości usług w domu pomocy społecznej. Przypadek Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w: J. Szymanowska (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Wyd. Impuls, Kraków.
 16. Pierzchalska M. (2014), Ekonomia społeczna w kontekście przemian współczesnej ekonomii, w: E. Trafiałek (red.), Przedsiębiorczość, zmiana, rozwój, polityka socjalna, Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Katowice.
 17. Piotrowski B. (2008), Zasoby publicznych służb zatrudnienia a ich zadania, w: M. Grabowski, W. Misiąg i inni (red.), Powiatowy urząd pracy jako animator i partner w zakresie polityki rynku pracy na szczeblu lokalnym i regionalnym, MPiPS, Warszawa.
 18. Sałustowicz P. (2007), Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 19. Schimanek T. (2014), Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań publicznych czyli kompleksowe podejście uwzględniające aspekty społeczne, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 20. Sierpowska I. (2008), Państwo wobec pomocy społecznej, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Państwo - koncepcje i zadania, zeszyt nr 2.
 21. Sierpowska I. (2011), Prawo pomocy społecznej, wydanie 4, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Skowrońska A. (2014), Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 23. Szymczak S. (2015), Skuteczne zarządzanie projektem a zmiana jakości życia bezrobotnych, w: Rosalska, A. Wawrzonek (red.), Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych. W poszukiwaniu metody, Wyd. AKAPIT, Wrocław, wydanie elektroniczne, http://docplayer.pl/5106140-Wymiary-aktywizacji-zawodowej-doroslych-w-poszukiwaniu-metody.html [dostęp 9.06.2016].
 24. Świderska M., (2013), Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie, "Studia i Monografie" 2013, nr 49.
 25. Więckowski A. (1997), Świadczenia pieniężne - pomoc czy utrudnienie w skutecznym prowadzeniu pracy socjalnej?, "Praca Socjalna", nr 1.
 26. Zieliński T. (2011), Stan prawny i sytuacja bezrobotnych w Polsce, w: Bezrobocie i bezrobotni - pomoc społeczna - urzędy pracy, raport wstępny przygotowany w ramach projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu