BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brajer-Marczak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bariery upowszechniania modeli dojrzałości procesowej
Barriers to The Dissemination of Process Maturity Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 132-146, tab., bibliogr. 41 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie procesami
Management, Process management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę identyfikacji i klasyfikacji barier upowszechniania się modeli dojrzałości procesowej. W pierwszej kolejności przybliżono istotę dojrzałości procesowej i modeli dojrzałości procesowej. Odniesiono się do różnorodności powyższych modeli opisywanych w literaturze. Zaprezentowano korzyści płynące z ich implementacji. Następnie, bazując na przeprowadzonych studiach aktualnej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, analizie poddano zidentyfikowane ograniczenia ich stosowania. W końcowej części opracowania dokonano podziału barier stosowania modeli dojrzałości procesowej, dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrzne. Szerszą uwagę skupiono na ograniczeniach o charakterze wewnętrznym, w nich upatrując głównych przyczyn braku zainteresowania, jak i wdrażania modeli dojrzałości procesowej. Podzielono je na: zarządcze finansowe, personalne, kulturowe, organizacyjne i techniczne. Wśród barier zewnętrznych uwagę zwrócono na cechy otoczenia rynkowego, branżę, w której funkcjonuje podmiot, trendy i mody na stosowanie określonych narzędzi wspomagających zarządzanie, oraz wymagania dostawców i odbiorców(abstrakt oryginalny)

The paper aims to identify and classify barriers to the dissemination of process maturity models. First, the essence of process maturity and process maturity models were approached. The reference to the diversity of the models described in the literature was made along with the presentation of the benefits of their implementation. Next, based on the current domestic and foreign literature review, indicated restrictions in their implementation were analysed. In the final part, the division of the barriers to the use of process maturity models was made breaking them down to internal and external barriers. Closer attention was paid to the difficulties of the internal nature, to which the main reasons for the lack of interest in as well as implementation of process maturity models were ascribed. They were divided into: managerial, financial, personal, cultural, organisational and technical barriers. Among the external barriers, attention was given to the characteristics of the market environment, type of business in which the subject operates, trends in the application of certain tools supporting the management and requirements of suppliers and customers(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albliwi S.A., Antony J., Arshed N., 2014, Critical Literature Review on Maturity Models for Business Process Excellence, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Malaysia, http://www.academia.edu/9930946/Critical_Literature_Review_on_Maturity_Models_for_Business_Process_Excellence (20.06.2015).
 2. Auksztol J., Chomuszko M., 2012, Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Benz Ch., Reichart M., 2003, Abläufe haben viele Gesichter, New Management, no. 11.
 4. Bitkowska A., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 5. Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., 2011, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.
 6. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa.
 7. BPMM Specyfication. Version 1.0, Object Management Group, June 2008, http;//www.omg.org/spe/BPMM/1.0/PDF.
 8. Brajer-Marczak R., 2012, Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, Journal of Management and Finance, vol. 10, no. 1, part 3, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. vom Brocke J., Rosemann M., 2015, Handbook on Business Process Management 1 Introduction, Methods and Information Systems, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 10. Chrapko M., 2010, CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji, PWN, Warszawa.
 11. CMMI-DEV 2010, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
 12. Cronemyr P., Danielsson M., 2013, Process Management 1-2-3 - a maturity model and diagnostics tool, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 24, no. 7-8.
 13. Curtis B., Alden J., 2007, The Business Process Maturity Model (BPMM), what, why and how?, Business Process Trends, February.
 14. De Bruin T., Rosemann M., 2010, Using the Delphi technique to identify BPM capability areas, Australasian Conference on Information Systems, www.bptrends.com.
 15. Dijkman R.M., Lammers S.V., Jong A., 2015, Properties that influence business process management maturity and its effect on organizational performance, Information Systems Frontiers, Springer, http://repository.tue.nl/f9167029-94c4-4e6d-ba38-49a0f84fd434.
 16. Duffy J., 2001, Maturity models: Blueprints for e-Volution, Strategy & Leadership, vol. 29, iss. 6.
 17. Głuszak E., Kacała J., 2015, Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości, Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Goldenson D.R., Gibson D.L., 2003, Demonstrating the Impact and Benefits of CMMI®: An Update and Preliminary Results, Special Report CMU/SEI-2003-SR-009, Carnegie Mellon Software Engineering Institute, Pittsburgh, October, http://www.sei.cmu.edu/reports/03sr009.pdf.
 19. Gomez Gomez J., Martinez Costa M., Martínez Lorente A.R., 2015, An in-depth review of the internal relationships of the EFQM model, The TQM Journal, vol. 27, iss. 5.
 20. Haffer R., 2011, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 21. Kalinowski T.B., 2011, Model oceny dojrzałości procesów, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 258.
 22. Kania K., 2013, Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 23. Kohlegger M., Maier R., Thalmann S., 2009, Understanding Maturity Models, Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of I-KNOW '09 and I-SEMANTICS '09, Graz, Austria.
 24. Kucińska-Landwójtowicz A., Kołosowski M., 2012, Determinanty dojrzałości procesowej organizacji, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p059.pdf.
 25. Leksykon zarządzania, 2004, Difin, Warszawa.
 26. Lichtarski J., 2008, Nowe tendencje w zarządzaniu organizacjami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom IX, zeszyt 2, Wydawnictwo SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 27. Nolan R.L., Gibson C.F., 1974, Managing the Four Stages of EDP Growth, Harvard Business Review, January-February, vol. 52.
 28. Nowosielski S., 2012, Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 264, Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, red. T. Borys, P. Rogala, UE, Wrocław.
 29. Pöppelbub ß., Röglinger M., 2011, What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in BPM, ECIS 2011 Proceedings. Paper 28, http://aisel.aisnet.org/ecis2011/28.
 30. Pullen W., 2007, A public sector HPT maturity model, Perform Improvement, vol. 46, no. 4.
 31. Raschke R.L., Ingraham L.R, 2010, Business Process Maturity's Effect on Performance, AMCIS 2010 Proceedings, http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1408&context=amcis2010.
 32. Rohloff M., 2009, Case study and maturity model for business process management implementation, International conference on BPM (s. 128-142), Springer, Berlin-Heidelberg.
 33. Röglinger M., Pöppelbuß J., Becker J., 2012, Maturity models in business process management, Business Process Management Journal, vol. 18, no. 2.
 34. Rosemann M., de Bruin T., 2005, Application of a holistic model for determining BPM Maturity, BPTrends, February, http://bpm-training.com/wpcontent/uploads/2010/04/applicationholistic.pdf.
 35. Rummler G.A., Brache A.P., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać białymi plamami w strukturze organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 36. Skrzypek E., 2012, Wyznaczniki dojrzałości jakościowej w świetle wyników badań, Prace Naukowe
 37. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE, Wrocław.
 38. Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 39. Zimniewicz K., 2014, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
 40. www.Procesowcy.pl, Raport: dojrzałość polskich przedsiębiorstw 2016.
 41. www.sjp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu