BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasińska Dorota (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami wieprzowymi po wprowadzeniu przez Rosję embarga
Changes in the Polish Foreign Trade in Pork Products after the Introduction of the Russian Embargo
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 186-198, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Mięso wieprzowe, Produkcja mięsa, Rynek mięsny
Foreign trade, Pork meat, Production of meat, Meat market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych zmian w handlu zagranicznym wieprzowiną i trzodą chlewną po ogłoszeniu przez Rosję embarga. Do weryfikacji celu opracowania wykorzystano analizę zmian w czasie oraz analizę struktury handlu zagranicznego zarówno ogółem (eksportu i importu) jak i z Rosją w latach 2011-2015. Zastosowane dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Sytuacja na krajowym rynku wieprzowiny w 2014 r. była trudna ze względu na znaczny wzrost produkcji wieprzowiny zarówno w Polsce jak i w UE, wystąpienie afrykańskiego pomoru świń - ASF (a z tym związane ograniczenia w eksporcie do wielu krajów trzecich), a także wprowadzenie embarga przez Rosję, która była jednym z liczących się nabywców produktów wieprzowych eksportowanych z Polski. W efekcie zmieniła się struktura geograficzna eksportu. W badanym okresie Polska była importerem netto produktów wieprzowych, a saldo handlu zagranicznego tymi produktami z Rosją było dodatnie. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify the most important changes in the international trade of pork and pigs after the announcement of the embargo by the Russia. For the verification of the main goal of article were used the analysis of changes over time and an analysis of the structure of the total foreign trade (exports and imports) and with Russia in 2011-2015. The used data come from the Ministry of Finance. The situation on the domestic pork market in 2014 was difficult due to the significant increase in pork production both in Poland and in the EU, the occurrence of the ASF (and related restrictions on exports to many third countries), and introduction the embargo by Russia, which was one of major buyers of pork products exported from Poland. As a result, the geographic structure of exports had changed. In the analyzed period Poland was a net importer of pork products and the foreign trade balance of these products with Russia was positive. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batyk, I.M. (2015). Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41(1), 235-246.
 2. European Commission (2015). Commission Notice of 25.9.2015 Commission Guidance note on the implementation of certain provisions of Regulation (EU) No 833/2014. Brussels.
 3. Eurostat, 2017a. Pobrane 15 stycznia 2017 z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/.
 4. Eurostat, 2017b. Production of meat: pigs. Pobrane 30 stycznia 2017 z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tag00042.
 5. Федеральная Служба Государственной Статистики, 2016. Цены в России 2016. Статистический сборник (s. 41). Москва.
 6. Fordymacki, P. (2016). Sankcje wobec Rosji w latach 2014-2016. W: K. Sygidus, O. Gorbach, D. Mościcka, W. Kotowicz (red.). Ukraina. Konflikt, transformacja, integracja (s. 65-73). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" Olsztyn-Lwów: Wydawnictwo "Sroka" 2016.
 7. Frumkin B. (2016). The Russian food embargo: impact on the national agri-food sector. W: A. Kowalski, M. Wigier (red.). Competitiveness of the economy in the context of social policy measures - international perspective (s. 143-150). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 8. GUS, 2016. Rolnictwo w 2015 r. (s. 69). Warszawa.
 9. Komisja Europejska (2016). WTO: embargo "nielegalne". Pobrane 28 kwietnia 2017 z: https://ec.europa.eu/poland/news/160823_pork_pl.
 10. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie doniesienia o rzekomym wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski z dn. 31.01.2014 (2014a). Pobrane 28 luty 2014 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/31-01-14-komunikat-glw-2.pdf.
 11. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 17 lutego 2014 r. (2014 b). Pobrane 13 czerwca 2017 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/17-02-14-komunikat-glw.pdf.
 12. Kraciuk, J. (2013). Akcesja Rosji do WTO i jej wpływ na polsko-rosyjski handel rolny. Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(5), 174-178.
 13. Nacewska-Twardowska, A. (2015). Wpływ sankcji rosyjskich na wymianę towarową Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402, 220-230.
 14. Pasińska, D. (2015). Stan i perspektywy handlu zagranicznego wybranymi produktami rolno-spożywczymi. Wieprzowina. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i Perspektywy, 42, 55-59.
 15. Pawlak, K. (2015). Polsko-rosyjski handel produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, (red.) Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Rada Unii Europejskiej (2016). Russia: EU prolongs economic sanctions by six months, Pobrane 1 kwietnia 2017 z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/19-sanctions-russia/.
 17. Restrykcje wprowadzone przez rosyjskie służby weterynaryjne od dnia 7 kwietnia 2014 roku (2014). Pobrane 13 czerwca 2017 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/7-04-14-Informacja-glw.pdf
 18. Российскaя Федерация (2014 a). Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л е н и е от 7 августа 2014 г. № 778.
 19. Российскaя Федерация (2014 b), Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л е н и е от 20 августа 2014 г. № 830.
 20. Rosińska-Bukowska M. (2015). Handel rolno-spożywczy UE - Rosja - efekty rosyjskich sankcji, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 113-124.
 21. Rosja znów rozszerza embargo na import unijnego mięsa (2016), pobrane 30 maja 2016 z: wpolityce.pl.
 22. Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Dziennik Urzędowy UE, L 134/1, 29.5.2009.
 23. Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola. Dziennik Urzędowy UE, L 183/9, 24.6.2014
 24. Rozporządzenie Rady (UE) nr 825/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 692/2014 w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola. Dziennik Urzędowy UE, L 226/2, 30.7.2014.
 25. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Dziennik Urzędowy UE, L 229/1, 31.7.2014.
 26. Rozporządzenie Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy UE, L 271/3, 12.9.2014.
 27. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1290/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 960/2014 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014. Dziennik Urzędowy UE, L 349/20, 5.12.2014
 28. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1351/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 692/2014 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola. Dziennik Urzędowy UE, L 365/46, 19.12.2014.
 29. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Dziennik Urzędowy UE, L 290/1, 31.10.2013.
 30. Świerkocki, J. (2011). Zarys ekonomii międzynarodowej. Warszawa: PWE.
 31. Wiśniewska, I. (2011). Embargo w rosyjskiej polityce handlowej - taktyka bez strategii, Pobrane 20 lutego 2017 r. z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-07-13/embargo-w-rosyjskiej-polityce-handlowejtaktyka-bez-strategii.
 32. Współpraca Głównego Lekarza Weterynarii z państwami trzecimi w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Polski z dn. 13.03.2014. Pobrane 13 czerwca 2017 z: http://old.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/13-03-14-informacja.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu