BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Justyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Rozwój koncepcji integracji produktowo-usługowej (product-service systems)
Evolution of The Concept of Product and Service Integration (Product-Service Systems)
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 69-81, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Serwicyzacja, Produkcja, Usługi, Eksploracja tekstu, Gospodarka usług
Servitization, Production, Services, Text mining, Services economy
Uwagi
streszcz., summ., Badania zostały zrealizowane w ramach pracy statutowej S/WZ/1/2014 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Abstrakt
W obecnych czasach granica między sektorem usługowym a produkcyjnym stała się rozmyta, a czasem wręcz niezauważalna. Zarówno przedsiębiorstwa typowo usługowe, jak i produkcyjne, zainteresowane są rozszerzaniem swojej oferty, tak by w sposób kompleksowy zaspokajać potrzeby swoich klientów. Z drugiej zaś strony warunki silnej konkurencji wymuszają na przedsiębiorcach wprowadzanie innowacji i wzbogacanie ofert w celu nawiązania długich i pozytywnych relacji z klientami, partnerami i dostawcami. Koncepcja integrowania produktów (wyrobów fizycznych) i usług, jako rozwiązania systemowego oferowanego klientom w formie kompleksowej oferty zorientowanej na jej funkcjonalność czy też rezultat, jest stosunkowo nowym obszarem w badaniach naukowych, wciąż gorąco i chętnie dyskutowanym w środowiskach akademickich na całym świecie. Zintegrowana oferta pozwala na zaspokojenie takich potrzeb klienta, których wyrób ani usługa osobno nie są w stanie zaspokoić na określonym poziomie satysfakcji. Włączanie usług w sektorze przemysłu wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju poprzez przesunięcie koncentracji przedsiębiorstw wytwórczych na obrót wartością niematerialną, czyli usługą zorientowana na produkt materialny, jego funkcjonalność lub użyteczność czy też dostępność. W artykule dokonano przeglądu publikacji naukowych pod kątem rozwoju koncepcji integracji produktowousługowej (najczęściej określaną w literaturze zagranicznej pojęciem systemu produktowousługowego, czyli product-service system) oraz zidentyfikowano kierunki badań podejmowanych w tym obszarze. Analiza wybranych pozycji literaturowych pozwoliła na wskazanie problemów badawczych i pytań, które stanowią wyzwanie dla środowiska nauki na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, the line between manufacturing and the service sector has become blurred, and sometimes imperceptible. Both, service companies as well as manufacturing enterpreneurs, are interested in expanding their offers so that they could meet the needs of its customers more comprehensively. On the other hand, the conditions of intense competition among market players force entrepreneurs to innovate their strategy and enrich offers in order to establish long and positive relationships with customers, partners and suppliers. The concept of integrating products (physical goods) and services, as a system solution offered to customers in the form of a comprehensive offer that is oriented on its functionality or the result, is a relatively new area of research, still hot and eagerly discussed in academic circles around the world. The integrated offering allows to meet these customers' needs, which the product or service alone are not able to meet at a certain level of satisfaction. Introducing services into the activity of the industrial sector companies concurs with the trend of sustainable development through heavy emphasis on the turnover of intangible asset, that is a service. The aim of the article is to review the literature for the development of the concept of a product and service integration (usually referred to in the foreign literature as a productservice system) and the directions of research undertaken in this area. An overview of selected literature allowed to identify research problems and questions, which are challenges for academia for the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baines T.S. i in., The state-of-the-art in Product Service Systems, "Journal of Engineering Manufacture, IMechE, Part B: J. Engineering Manufacture, 2007, Vol. 221, p. 1543-1552.
 2. Brzustewicz P., Systemy produktowo-usługowe jako sposób realizacji rozwoju zrównoważonego w biznesie, "Marketing i Rynek" 2012, nr 10, s. 23-27.
 3. Cavalieri S., Pezzotta G., Product-Service Systems Engineering:State of the art and research challenges, "Computers in Industry" 2012, Vol. 63 (4), p. 278-288.
 4. Gaiardelli P., Resta B., Martinez V. i in., A classification model for product-service offerings, "Journal of Cleaner Production" 2014, Vol. 66, p. 507-519.
 5. Gebauer H., Joncourt S., Saul C., Services in product-oriented companies: past, present and future, "Universi Business Review" 2016, Vol. 1, p. 32-53.
 6. Goedkoop M.J., van Halen C.J.G., te Riele H.R.M., Rommens P.J.M., Product Service systems, Ecological and economic Basics, 1999, dokument elektroniczny, http://teclim.ufba.br/jsf/indicadores/holan%20Product%20Service%20Systems%20main%20report.pdf (dostęp: 28.04.2016 r.).
 7. Janczewski J., Systemy produktowo-usługowe w transporcie - wybrane przykłady, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2014, nr 1 (18), s. 51-61.
 8. Janczewski J., Wynajem jako forma współużytkowania samochodów: wybrane kwestie, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2015, nr 2 (21), s. 86-101.
 9. Kozłowska J., Product-Service System in a manufaturing company strategy-s review paper, "Ekonomia i Zarządzanie" 2015, Vol. 7 (2), s. 48-56.
 10. Kozłowska J., The concept of products and services integration-analysis of scientific publication, "Business Management and Edutation" 2016, Vol. 14 (1), p. 89-102.
 11. Kronenberg J.,Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 12. Manzini E., Vezzoli C., A strategic design approach to develop sustainable product service systems: examples taken from the 'environmentally friendly innovation' Italian prize, "Journal of Cleaner Production" 2003, Vol. 11 (8), p. 851-857.
 13. Meier H., Roy R., Selinger G., Industrial Product-Service Systems - IPS2, "CIRP Annals - Manufacturing Technology" 2010, 58, p. 607-627.
 14. Mont O., Clarifying the concept of product-service system. "Journal of Cleaner Production" 2002, Vol. 10 (3), p. 237-245.
 15. Neely A., The Serivitization of Manufacturing: An analysis of Global Trends, 2007, dokument elekroniczny, http://202.120.224.199/picture/article/110/00e3fddc-df0b-4e8b-96b6-89db9d41a29d/8eb0e8f8-9868-479d-a425-cde8d5ca218d.pdf (dostęp: 08.05.2016 r.).
 16. More R., Marketing High Profit Product/Service Customer Solutions, Gower publishing, Farnham, Burlington 2013.
 17. Ostaeyen van J., Analysis of the business potential of product-service systems for investment goods. Rozprawa doktorska, Katholieke Universiteit Leuven, 2014, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/429733/1/thesis.pdf (dostęp: 11.04.2016 r.).
 18. Qu M., Yu S., Chen D., Czu J., Tian B., State-of-the-art of design, evaluation,and operation methodologies in product service systems, "Computers in Industry" 2016, Vol. 77, p. 1-14.
 19. Shelton R., Integrating product and services innovation, "Research - Technology Management" 2009, Vol. 52 (3), p. 38-44.
 20. Stahel W.R., The functional economy: cultural and organizational change [w:] The industrial green game: implications for environmental design and management, National Academy Press, Waszyngton 1997.
 21. Szymańska E., Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2015, nr 1 (73), s. 97-109.
 22. Tukker A., Eight types of product-service system: eight ways to sustainability? experiences from SusProNet, "Business Strategy and the Environment" 2004, Vol. 13 (4).
 23. Tukker A., Product services for a resource-efficient and circular economy - a review, "Journal of Cleaner Production" 2015, Vol. 97, p. 76-91.
 24. Tukker A., Tischner U., Product-services as a research field: past, present and future. Reflections from a decade of research, "Journal of Cleaner Production" 2006, Vol. 14 (17), p. 1552-1556.
 25. Tan A., Service-oriented product development strategies. Rozprawa doktorska. Technical University of Denmark, 2010, dokument elektroniczny. http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:82986/datastreams/file_5177222/content (dostęp: 18.05.2016 r.).
 26. Ulaga W., Reinartz W.J., Hybrid Offerings: How Manufacturing Firms Combine Goods and Services Successfully, "Journal of Marketing" 2011, Vol. 75 (6), p. 5-23.
 27. Vezzoli C., Kohtala C., Srinivasan A., Product-Service System Design for Sustainability. Sheffield: Greenleaf Publishing Limited 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu