BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak-Sienniak Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wyzwania polityki społecznej wobec pieczy zastępczej
Challenges of Social Policy Towards Foster Care
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 3, s. 4-11, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Rodzina, Polityka społeczna, Opieka nad dzieckiem, System pieczy zastępczej
Children, Family, Social policy, Childcare, Foster care system
Uwagi
summ., Artykuł powstał w ramach projektu Partycypacyjna polityka rodzinna miasta Wrocław, realizowanego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji", prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (okres realizacji: 1.04.2015-31.04.2016, nr PL05-0492).
Abstrakt
Celem artykułu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy o głównych problemach pieczy zastępczej w Polsce oraz zidentyfikowanie i podkreślenie najważniejszych wyzwań polityki społecznej w danym obszarze, a także ożywienie dyskursu wśród polityków społecznych wokół narastających problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin i sieroctwa społecznego. W pierwszej części przedstawione zostały główne etapy i uwarunkowania zmian systemu pieczy zastępczej w Polsce. Część druga artykułu obejmuje wyniki zogniskowanego wywiadu eksperckiego z przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji na temat barier organizacji i funkcjonowaniu pieczy zastępczej. Przedstawione badania prowadzą do wniosku, że główne problemy i wyzwania w omawianym obszarze pozostają nierozwiązane od co najmniej kilkunastu lat. Ów stan rzeczy powinien skłaniać do ciągłego poszukiwania efektywnych sposobów poprawy sytuacji opisywanych rodzin i dzieci zarówno przez badaczy, jak i praktyków. (abstrakt oryginalny)

This article aims is to systematize and deepen the knowledge about the major problems of foster care in Poland and to identify and highlight the key challenges of social policy in this area, as well as a revival of scientific and public discourse about the growing problems of dysfunctional families, orphanhood and foster care. The first part presents the main stages and circumstances of changes in field of foster care system in Poland. The second part of the article includes the results of focus group (expert) interview (FGI) with representatives of chosen institutions and organizations on the barriers the organization and functioning of foster care. These research provides to the key conclusion that the main problems and challenges in this area persist for at least several years. For this reason, it is essential to the continuous search for effective ways to improve the situation of described families and children by both researchers and practitioners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badora S. (2002), Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji, w: S. Badora, D. Marzec (red.), System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 2. Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-Based Care (2012), www.deinstitutionalisationguide.eu [dostęp 10.07.2016].
 3. Dąbrowski Z. (1988), Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn.
 4. Dobre praktyki powiatów w realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2016), Koalicja na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Warszawa, http://www.koalicja.org/programy-koalicji/dobre-dzialanie-to-w-sedno-wnikanie/dobre-praktyki/ [dostęp 31.05.201].
 5. GUS (2012a), Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 6. GUS (2013), Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 7. GUS (2014), Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 8. GUS (2015a), Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 9. GUS (2012b), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 10. GUS (2015b), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 11. GUS (2015c), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/pomoc-spoleczna-i-opieka-nad-dzieckiem-i-rodzina-w-2014-r-,10,6.html [dostęp 10.03.2016].
 12. Kaczmarek M. (2004), Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku" wdrażania reformy. Z perspektywy standardów. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 3.
 13. Kalankiewicz M. (2002), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi, raport opracowany przy Radzie Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 14. NIK (2009), Informacja o wynikach kontroli realizacji niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez administrację samorządową powiatów, Warszawa.
 15. NIK (2014), Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce. Informacja o wynikach kontroli (KPS-4101-003-01/2014), Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9100,vp,11306.pdf [dostęp 28.02.2016].
 16. Raport z oceny realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2016), Koalicja na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Warszawa, http://www.koalicja.org/programy-koalicji/dobre-dzialanie-to-w-sedno-wnikanie/dobre-praktyki/ [dostęp 31.05.2016].
 17. Staręga-Piasek J. (2004), Regulacje ustawowe a rzeczywistość, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 2.
 18. Struktura rodzin według typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2008 roku (2008), https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/statystyka/ par/rodzina/swiadczenia-rodzinne/struktura-rodzin-wg-typu-rodziny-i-liczby-dzieci-w-rodzinie/2014 (dostęp: 18.07.2016).
 19. Struktura rodzin według typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2014 roku (2014), https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/statystyka/ par/rodzina/swiadczenia-rodzinne/struktura-rodzin-wg-typu-rodziny-i-liczby-dzieci-w-rodzinie/2014 (dostęp: 18.07.2016).
 20. Szczepaniak J. (2006), Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej. Wnioski i refleksje z badań własnych, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 9.
 21. Szczepaniak J. (2007a), Polskie a europejskie standardy w dziedzinie opieki nad rodziną i dzieckiem, w: K. Głąbicka (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wydawnictwo PTPS oraz Politechniki Radomskiej, Radom.
 22. Szczepaniak J. (2007b), Zasada pomocniczości w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną - założenia a rzeczywistość, w: K. Piątek, A. Karwacki (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Wydawnictwo "Akapit", Toruń.
 23. Szczepaniak J. (2010a), Subsydiarność w polityce społecznej wobec rodziny w warunkach współczesnych - między ideą a rzeczywistością, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 146, Wrocław.
 24. Szczepaniak J. (2010b), Zadania samorządów w sferze opieki nad rodziną i dzieckiem, w: D. Moroń, K. Zamorska (red.), Samorządowa polityka społeczna, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 25. Szczepaniak-Sienniak J. (2015), Problemy wspierania rodzin i pieczy zastępczej, w: M. Makuch, J. Pluta, Rodzina w systemie wsparcia społecznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CEdu, Wrocław.
 26. Szczepaniak-Sienniak J. (2016), Wspieranie rodziny i piecza zastępcza we Wrocławiu - problemy i wyzwania, raport z badań, Wrocław, http://frip.org.pl/images/piecza_zastpcza.pdf [dostęp 15.07.2016]).
 27. Uzasadnienie do projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2010), http://www.mpips.gov.pl/bip/download/ uzasadnienie do pieczy-29-01-10.pdf [dostęp 29.01.2010].
 28. Sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2012, 2013, 2014), http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/sprawozdania-z-realizacji-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zasteczej/ [dostęp 29.05.2016]).
 29. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl-projekt-z-31072012-r/ [dostęp 31.05.2016].
 30. Wszołek J. (2002), Niepokój o opiekę nad dzieckiem, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 6.
 31. Wszołek J. (2002), Na półmetku zmian w opiece, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu