BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalec Agata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza w Polsce - porównanie
Family and Residential Foster Care in Poland - Comparison
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 3, s. 12-18, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Rodzina, Polityka społeczna, Opieka nad dzieckiem, System pieczy zastępczej
Children, Family, Social policy, Childcare, Foster care system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest porównaniu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce pod kątem skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz efektywności ekonomicznej. Prezentowane wyniki badań ukazują przewagę rodzin zastępczych nad rozwiązaniami instytucjonalnymi w dwóch wskazanych wymiarach: rodzinna piecza zastępcza jest tańsza od instytucjonalnej 2-3-krotnie, a jej efekty dla rozwoju psychospołecznego podopiecznych są dużo wyższe. (abstrakt oryginalny)

The article presents the comparison of family and institutional foster care in Poland in terms of the effectiveness of care and economic efficiency. The presented results of studies show the superiority of foster families on institutional arrangements in the two mentioned dimensions: family foster care is less expensive than institutional 2-3 times, and its effects on psychosocial development charges are much higher. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bucharest Early Intervention Project (2009), Caring for Orphaned, Abandoned and Maltreated Children, http://www.unicef.bg/public/ images/tinybrowser/upload/PPT BEIP Group for website.pdf [dostęp 03.01.2016].
 2. European Commission (2009), Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to Community-Based Care, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3992&langId=en [dostęp 31.11.2017].
 3. Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności (2012), Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie, Bruksela.
 4. Fojkowska M. (2008), Problemy prawne rodzicielstwa zastępczego,  "Analizy, Raporty. Ekspertyzy" nr 8, interwencjaprawna.pl/docs/ARE-808-problemy-prawne-rodzicielstwa-zastepczego.pdf [dostęp 31.11.2016].
 5. GUS (2013), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 r., Warszawa.
 6. GUS (2015), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r., Warszawa.
 7. GUS (2016), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 r., Warszawa.
 8. Helinckx W. (1999), Opieka instytucjonalna i jej alternatywy w krajach Unii Europejskiej, w: Z.W. Stelmaszczuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 9. MPiPS (2014), Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), Warszawa.
 10. MPiPS (2015), Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), Warszawa.
 11. MRPiPS (2016), Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), Warszawa.
 12. Johnson R., Browne K., Hamilton-Giachritsis C. (2006), Young children in institutional care at risk of harm, "Trauma Violence Abus", Vol. 7(1), p. 34-60.
 13. Raport z oceny realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych (2015), Koalicja na rzecz rodzinnej opieki zastępczej, Warszawa.
 14. Kwak A. (2006), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 15. Kaczmarek M. (2012), Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 2.
 16. NIK (2012), Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowanie w rodzinie, Warszawa.
 17. NIK (2014), Informacja o wynikach kontroli: Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, Warszawa.
 18. Racław M. (2011), Kontradycje opieki zastępczej, w: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń, s. 105-123.
 19. Stelmaszczuk Z.W. (2001), Rola i zadania służb społecznych do spraw pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska, w: Z.W. Stelmaszczuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice, s. 85-106.
 20. Szymańczak J. (2003), Opieka zastępcza nad dzieckiem w Polsce w latach 1991-2003, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 21. Wykonane orzeczenia sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 1989-2014, Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [dostęp 01.02.2016].
 22. Założenia do projektu zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2014), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu