BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czternasty Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Współczesne wyzwania nowej ekonomii społecznej
Contemporary Challenges of the New Social Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 224-236, tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Finansowanie polityki społecznej, Rozwój
Social economy, Social policy financing, Development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L30, L31, L38, L39
streszcz., summ.
Abstrakt
Powstały w dziewiętnastym wieku termin "ekonomia społeczna" odnoszony był do obszaru aktywności publicznej nie będącej w gestii sektora prywatnego ani publicznego. Jego podmioty realizowały działalność gospodarczą wiążącą się nie tylko z maksymalizacją zysku, ale także z realizacją celów o charakterze społecznym. Eksponowaną w krajach unijnych "nową ekonomię społeczną" łączyć przede wszystkim należy z zewnętrznym oddziaływaniem jej podmiotów odzwierciedlonym m.in. ich aktywności na rzecz korzyści osiąganych przez społeczności lokalne czy też środowiska marginalizowane, pozostające poza organizacją; jest ona wyrazem prowadzenia polityki społecznej znajdującej swoje odbicie w zwiększonej odpowiedzialności nie tylko aktywistów, ale i pracodawców. W artykule przyjęto wiodącą hipotezę badawczą wskazującą, iż nowa ekonomia społeczna, poprzez reprezentujące ją podmioty jest w stanie łagodzić zawodności ekonomiczno-społeczne. Stąd też uwzględnione zostanie m.in. jej zaangażowanie w ograniczaniu zawodności rynku i państwa generujące patologie społeczne, w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniu demokratycznych postaw na szczeblu makro i mikro. Zarazem w artykule wyeksponowane będą współczesne dylematy wybranych podmiotów ekonomii społecznej powstające w relacjach przyjętych przez nie konstytutywnych zasad versus możliwości ich rozwoju w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Szczególnie skoncentrowane zostaną one na idei ich działania, możliwościach zaspokajania potrzeb kapitałowych, generowania przedsiębiorczości i konkurencyjności a także na wskazaniu kierunków zmian w ich organizacji.(abstrakt oryginalny)

The term "social economy" arose in the nineteenth century and was used to describe the area of public activity not under the responsibility of the private sector or the public. Its actors pursue economic activity involving not just the maximization of profit, but also the implementation of social goals. In EU countries a "new social economy" should be connected primarily with the external impact of its players, reflected among others in activity for the benefit achieved by local communities or the environment outside of the organization. It is an expression of social policy reflected in an increased responsibility of not only activists, but also employers. The article assumes a leading research hypothesis indicating that the new social economy, through the entities representing it, is able to mitigate economic and social failures resulting from phenomena and processes which characterize market economies, regardless of the scale and form of their manifestation. Hence, among others, this article takes into account the social economy's commitment to reducing market failures and stategenerated social pathologies in the development of civil societies and the formation of democratic attitudes at the macro and micro levels. At the same time, the article exposes some contemporary dilemmas of social economic entities which arise in relation to accepted constructive policies; versus their development in a developed market economy. In particular, this paper will focus on the idea of the actions of the social economy, its capabilities to meet capital needs, generate entrepreneurship and competitiveness as well as to indicate the direction of changes in an organization.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowles S., Gintis H. (2000), Walrasian economics in retrospect, Quarterly Journal of Economics.
 2. Czternasty W. (2013), Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Czternasty W. (2014), Idee i wartości spółdzielcze w rozwoju ekonomii społecznej, "Przegląd Zachodniopomorski", Zeszyt 3.
 4. Czternasty W. (2012), Spółdzielczość versus nierówności ekonomiczno-społeczne, w: Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ekonomia i jej społeczne otoczenie, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 5. Defourny J., Develtere P. (1999), The social economy: the worldwide making of a third sector, in: Defourny J., Develtere P., Fonteneau B. (red.), Social Economy North and South, De Boeck, Bruxelles.
 6. Defourny J., Nyssens M. (2007), Defining social enterprise, Social enterprise: At the crossroads of market, "Public Policies and Civil Society", no. 3.
 7. Doherty B., Haugh H., Lyon F. (2014), Social enterprises as hybrid organizations: A review and research agenda, "International Journal of Management Reviews", no. 16(4).
 8. Evans M., Syrett S. (2007), Generating social capital? The social economy and local economic development, "European Urban and Regional Studies", no. 14(1).
 9. Evers A., Laville J.L. (2004), Social services by social enterprises: on the possible contributions of hybrid organizations and a civil society, "The third sector in Europe", no. 237.
 10. Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, w: Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 11. Jaruszek-Kopacz B. (2006), Ekonomia społeczna a biznes. Współistnienie, konkurencja, "Ekonomia Społeczna Teksty", nr 28.
 12. Kay A. (2006), Social capital, the social economy and community development, "Community Development Journal", no. 41(2).
 13. Leś E. (2005), Nowa ekonomia społeczna - wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor", nr 2.
 14. Mikołajczak P., Czternasty W. (2015a), Social enterprises vesrus globalisation, "Intercathedra", no. 31/2.
 15. Mikołajczak P., Czternasty W. (2015b), Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce, Zeszyt Naukowy, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 848(116), Szczecin.
 16. Moulaert F., Ailenei O. (2005), Social economy, third sector and solidarity relations: A conceptual synthesis from history to present, "Urban Studies", no. 42(11).
 17. Peattie K., Morley A.S. (2008), Social enterprises: diversity and dynamics, contexts and contributions.
 18. Projekt Ustawa 2015, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1359- 2015/.../7-020-1359-2015.pdf, (dostęp: 13.01.2013).
 19. Rymsza M. (2008), Zapomniany kapitał "Solidarności". Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku, http://www.laboratorium.wiez.pl/teksty.php?zapomniany_kapital_solidarnosciekonomia_soli darna_&p=7, (dostęp: 13.01.2013).
 20. Ustawa z 15 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. 06.94.651, art. 15.
 21. Vidal I. (2005), Social enterprise and social inclusion: Social enterprises in the sphere of work integration, "Intl Journal of Public Administration", no. 28(9-10), www.seforis.eu (dostęp: 13.01.2013).
 22. Young D.R. (2012), The state of theory and research on social enterprises, w: Social Enterprises, Palgrave Macmillan, UK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu