BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Merc Konrad (Politechnika Częstochowska), Ociepa Ewa (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nowoczesne metody i urządzenia do lokalizacji przecieków wody w systemach dystrybucji
Modern Methods and Tolls for Localisation of Wather Leaks in Distribution Systems
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Wodociągi, Gospodarka wodna, Sieć wodociągowa, Efektywność
Waterworks, Water management, Water supply network, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ., Praca została wykonana w ramach BS/MN-401-304/16.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przyczyny najczęściej występujących uszkodzeń sieci wodociągowych i związanych z tym strat wody. Przyczynami uszkodzeń są błędy na etapie projektowania, wykonania, jak i eksploatacji systemów wodociągowych. Szczegółowa analiza wartości intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych przedstawiona w licznych pracach wskazuje, że intensywność uszkodzeń przewodów zależy przede wszystkim od wysokości i wahań ciśnienia wody w sieciach, uderzeń hydraulicznych, materiału i średnicy przewodów, czasu eksploatacji i okresu budowy przewodów, ich ułożenia oraz pory roku. W wielu wypadkach przyczyny nakładają się na siebie jak np. wady materiału i wysokie ciśnienie w sieci wodociągowej. W dalszej części pracy scharakteryzowano metody poszukiwania przecieków przewodów związane z obserwacją terenu wzdłuż trasy sieci, oparte na pomiarach ciśnienia i przepływów oraz metody akustyczne. Podkreślono, że prawidłowe wykonanie bilansu wody wprowadzonej do sieci i sprzedanej oraz obliczenie wskaźników strat wody są podstawą do podjęcia decyzji o konieczności poszukiwań przecieków. Wstępna lokalizacja wycieku może nastąpić na podstawie pomiarów przepływu i ciśnień w sieci. Nagły i intensywny przeciek sprawia, że pobór wody rośnie, a ciśnienie wody natychmiastowo spada. Metody akustyczne wykorzystujące takie urządzenia jak loggery, korelatory czy geofony pozwalają precyzyjne wskazać miejsce wycieku. Przedstawione metody wykorzystywane są w nowoczesnym zarządzaniu siecią wodociągową. (abstrakt oryginalny)

The article presents the most common causes of damage to water supply systems and the related water loss. The causes of damage are errors at the design, construction and exploitation stages of water supply systems development. The detailed analysis of the damage intensity values of water supply systems, shown in numerous studies, indicates that the frequency of pipe defects depends primarily on the amount and pressure of fluctuations in water networks, water hammer, material and diameter of the ducts, exploitation time and the period of construction of their arrangement and the time of the year. In many cases, the causes, e.g. material defects, high pressure in the network, overlap. The further part of the work defines the searching methods for pipe leaks associated with the observation of the terrain along the network route, based on pressure and flow measurements, and acoustic methods. It was emphasized that the proper execution of the balance of the water introduced into the network and sold, and the calculation of the water loss indicators are the basis for the decision about the need for leakage search. The initial location of the leak may be based on the measurements of flow and pressure in the network. A sudden and intense leak makes the water consumption increase, and the pressure immediately drops. Acoustic methods, using devices such as loggers, correlators or geophones, allow to precisely point out the leak. The presented methods are used in the modern management of the water supply network. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergel T., Pawełek J., Straty wody w systemach wodociągowych-charakterystyka, wielkość, wykrywanie i ograniczanie, III Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San", Dubiecko, 21-22 kwietnia 2006, s. 125-137.
 2. Berger M., Ways M., Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2003.
 3. Borkowski T., Gajuk-Kaczor D., Detekcja wycieków w sieci wodociągowej w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, "Technologia Wody" 2011, nr 6, s. 53-54.
 4. Clarke M., Boden P., Mcdonald A., DEBTOR: debt evaluation, bench-marking and tracking - a water debt management tool to address UK water debt, "Water and Environment Journal" 2012, Vol. 26, pp. 292-300.
 5. Dohnalik P., Jędrzejewski A., Efektywna eksploatacja wodociągów, Wyd. LEMtech Konsulting Sp. z o.o., Kraków 2004.
 6. Hotloś H., Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacji sieci wodociągowych, Monografia 49, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 7. Hotloś H. Reliability level of municipal water-pipe network, "Environment Protection Engineering" 2003, Vol. 2, pp. 141-151.
 8. Hug O., Rödiger A., Schaffert R., Tippmann S., Prozess -Benchmarking Rohrnetz betreiben und Kundenorientierung: Modernisierungspotenziale aufdecken und erschließen, "Energie Wasser Praxis" 2002, Vol. 7/8, pp. 2-7.
 9. Kang D., Lansey K., Novel approach to detecting pipe bursts in water distribution networks, "J Water Resour Plan Manag" 2014, 140(1), pp. 121-127.
 10. Kusak M., Kwietniewski M., Sudoł M., Wpływ różnych czynników na uszkadzalność przewodów sieci wodociągowych w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2002, nr 10, s. 366-371.
 11. Kwietniewski M., Awaryjność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce w świetle badań eksploatacyjnych, Mat. XXV Konf. Nauk. Tech. Awarie Budowlane 2011, t. 1, Międzyzdroje 2011, s. 127-140.
 12. Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Piotrowska A., Wpływ temperatury wody w sieci wodociągowej na jej awaryjność w świetle eksploracyjnych badań niezawodności, "Czasopismo Techniczne Środowisko" 2011, t. 108, z. 1-Ś, s. 113-127.
 13. Kwietniewski M., Tłoczek M., Wysocki L. (red.), Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych, Wyd. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2011.
 14. Kwietniewski M., Zastosowanie wskaźników strat wody do oceny efektywności jej dystrybucji w systemach wodociągowych, "Ochrona Środowiska" 2013, nr 35(4), s. 9-16.
 15. Lambert A., McKenzie R., Practical Experience in using the Infrastructure Leakage Index, Paper to IWA Conference Leakage Management - A Practical Approach, Cyprus November 2002, pp. 320-338.
 16. Matt T., Bracken M., Looking for leaks: Innovations to help water utilities address to water-energy nexus, Water World, http://www.waterworld.com/articles/print/volume-29/issue-10/editorial.html (dostęp: kwiecień 2016 r.).
 17. Mutikanga H., Sharma S., Vairavamoorthy K., Methods and Tools for Managing Losses in Water Distribution Systems, "Journal of Water Resources Planning and Management" 2012, 139(2), pp. 166-174.
 18. Ociepa E., Kędzia W., Analiza strat wody w wybranych wodociągach województwa śląskiego, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 18 (3), s. 277-288.
 19. Ogiołda E., Dębicki B., Straty wody w systemie wodociągowym w Nowej Soli, Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe nr 144, "Inżynieria Środowiska" 2011, nr 24, s. 92-102.
 20. Okeya I., Kapelan Z., Hutton C., Naga D., Online Burst Detection in a Water Distribution System Using the Kalman Filter and Hydraulic Modelling, "Procedia Engineering" 2014, No. 89, pp. 418-427.
 21. Piechurski F., Awarie w systemie dystrybucji wody, cz. I, "Inżynier Budownictwa" 2014, nr 1, s. 81-86.
 22. Piechurski F., Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji, "Napędy i Sterowanie" 2014, nr 1, s. 68-79.
 23. Siwoń Z., Cieżak J., Cieżak W., Praktyczne aspekty badań strat wody w sieciach wodociągowych, "Ochrona Środowiska" 2004, nr 4, s. 25-30.
 24. Speruda S., Optymalny poziom strat z wycieków w sieci wodociągowej, Akademia Strat Wody WaterKEY, Warszawa 2011.
 25. Szymura E., Zimoch I., Kwantyfikacja stref systemu dystrybucji wody w ujęciu wskaźników strat wody i awaryjności sieci [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, red. I. Zimoch, W. Sawiniak, Zakład Graficzny Błękitne Studio, Gliwice 2013.
 26. www.testometr.pl (dostęp: kwiecień 2016 r.).
 27. www.wateronline.com/doc/mit-develops-innovative-leak-detection-robot-0001 (dostęp: kwiecień 2016 r.).
 28. Ye G., Fenner R., Weighted Least Squares with Expectation-Maximization Algorithm for Burst Detection in U.K. Water Distribution Systems, "Journal of Water Resources Planning and Management" 2014, no. 140, pp. 417-424.
 29. Zambrano J.A., Gil-Martinez M., Garcia-Sanz M., Irizar I., Benchmarking of control strategies for ATAD technology: a first approach to the automatic control of sludge treatment systems, "Water Science and Technology" 2009, Vol. 60, No. 2, pp. 409-417.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu