BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA
The Importance of the Bilateral Turnover to the EU and the US Foreign Trade in Agri-food Products
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 199-210, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Eksport, Import, Bilateralna wymiana handlowa, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji
Agri-food industry, Export, Import, Bilateral trade, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu było określenie znaczenia wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA w latach 2001-2016 oraz wskazanie potencjalnych możliwości jej rozwoju w warunkach implementacji TTIP. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z baz ComExt w zasobach Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) oraz Global Agricultural Trade System, pod nadzorem służb zagranicznych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (FAS/USDA). Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w latach 2001-2016 UE i USA były dla siebie ważnymi partnerami handlowymi, jednak wartość bilateralnych obrotów produktami rolno-żywnościowymi pozostawała stosunkowo niewielka. W dużej mierze wynikało to z relatywnie niskiego stopnia komplementarności struktur produkcji rolniczej w tych krajach, a w rezultacie nieznacznego popytu na artykuły rolne strefy klimatu umiarkowanego w USA, które z powodzeniem, a zwykle także taniej są tam wytwarzane i które stanowią nadwyżki eksportowe tego kraju. Sposobem na zintensyfikowanie wzajemnych powiązań handlowych UE i USA może być utworzenie transatlantyckiej strefy wolnego handlu, skutkujące silnym efektem kreacji obrotów bilateralnych stron TTIP, przy jednoczesnym ograniczonym wpływie porozumienia na relacje z pozostałymi partnerami handlowymi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the importance of the bilateral turnover to the EU and the US foreign trade in agri-food products in 2001-2016, as well as to define the possibilities of its development after signing the TTIP Agreement. The research is based on the data from the ComExt Database in the resources of the Statistical Office of the European Union (Eurostat) and the USDA Foreign Agricultural Service's Global Agricultural Trade System. It was proved that in 2001-2016 the EU and the US were important trade partners for each other, but the value of bilateral trade in agrifood products remained relatively small, largely due to low complementarity of the Polish and American agriculture and the resulting minor demand for agricultural products from the temperate zone in the US. These products are made in the US, usually at a lower cost, and they are the export surplus of this country. The way to intensify the EU-US bilateral trade may be to develop a transatlantic free trade area, resulting in a strong effect of trade creation between the TTIP parties, with a limited impact on the relationship with other trading partners. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosworth, B., Collins, S.M. (2008). Accounting for Growth: Comparing China and India. Journal of Economic Perspectives, 22(1), 45-66.
 2. Bureau, J-Ch., Disdier, A-C., Emlinger, Ch., Felbermayr, G., Fontagné, L., Fouré, J., Jean S. (2014). Risks and opportunities for the EU agri-food sector in a possible EU-US trade agrement. CEPII Research Report No. 2014-01, Paris, CEPII. Pobrane 15 maja 2017 z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/5140/AGRI_IPOL_STU(2014)514007_EN.pdf.
 3. Cheptea, A. (2012). Who gains and who loses from China's growth? Working Paper SMART-LERECO No. 12-03, Rennes, INRA. Pobrane 4 czerwca 2017 z: http://prodinra.inra.fr/ft?id=253DF455-63B8-40C7-AD50-A5DBC3F11AFD.
 4. ComExt-Eurostat. Pobrane 3 czerwca 2017 z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb.
 5. Czarny, E., Folfas, P. (2016). Unia Europejska i Stany Zjednoczone w globalnej produkcji i międzynarodowej współpracy gospodarczej a TTIP. W: E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (red.) Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski (s. 31-46). Warszawa: PWE.
 6. Czarny, E., Menkes, J., Śledziewska, K. (2014). Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej. International Business and Global Economy, 33, 199-213.
 7. Czarny, E., Śledziewska, K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Warszawa: PWE.
 8. Feenstra, R.C., Shang-Jin, W. (red.). (2010). China's Growing Role in World Trade. Chicago and London: University of Chicago Press.
 9. Felbermayr, G., Heid, B., Larch, M., Yalcin, E. (2015). Macroeconomic potentials of transatlantic free trade: a high resolution perspective for Europe and the world. Economic Policy, 30(83), 491-537.
 10. Felbermayr, G., Heid, B., Lehwald, S. (2013). Transatlantic Free Trade: Winners, Losers and Necessary Accompanying Measures. Law and Business Review of the Americas, 19(4), 445-486.
 11. Fontagné, L., Gourdon, J., Jean, S. (2013). Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences? CEPII Policy Brief No. 1, Paris, CEPII. Pobrane 15 maja 2017 z: http://www.cepii.fr/pdf_pub/pb/2013/pb2013-01.pdf.
 12. Francois, J., Manchin, M., Norberg, H., Pindyuk, H., Tomberger, P. (2013). Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment. London, CEPR. Pobrane 15 maja 2017 z:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_ 150737.pdf.
 13. Francois, J., van Meijl, H., van Tongeren, F. (2005). Trade liberalization in the Doha Development Round. Economic Policy, 20(42), 350-391.
 14. Gehlhar, M., Dohlman, E., Brooks, N., Jerardo, A., Vollrath, T. (2007). Global Growth, Macroeconomic Change, and U.S. Agricultural Trade. Economic Research Report No. 46, Washington D.C, USDA, ERS.
 15. Global Agricultural Trade System. Pobrane 3 czerwca 2017 z: https://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx.
 16. Grant, J.H., Lambert, D.M. (2008). Do Regional Trade Agreements Increase Members' Agricultural Trade? American Journal of Agricultural Economics, 90(3), 765-782.
 17. Hagemejer, J., Michałek, J.J., Pawlak, K. (2016). Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy. W: M. Dunin-Wąsowicz (red.) Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki (s. 120-197). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 18. Hndi, B.M., Maitah, M., Mustofa, J. (2016). Trade Impacts of Selected Free Trade Agreements on Agriculture: The Case of Selected North African Countries. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 39-50. DOI 10.7160/aol.2016.080304.
 19. Hölscher, J., Marelli, E., Signorelli, M. (2010). China and India in the global economy. Economic Systems, 34(3), 212-217.
 20. Keller, W., Li, B., Shiue, C.H. (2010). China's Foreign Trade: Perspectives From the Past 150 Years. NBER Working Paper No. 16550, Cambridge, NBER. Pobrane 15 maja 2017 z: http://www.nber.org/papers/w16550.pdf.
 21. Korinek, J., Melatos, M. (2009). Trade Impacts of Selected Regional Trade Agreements in Agriculture. OECD Trade Policy Working Papers No. 87. Paris: OECD.
 22. Lambert, D., McKoy, S. (2009). Trade Creation and Diversion Effects of Preferential Trade Associations on Agricultural and Food Trade. Journal of Agricultural Economics, 60(1), 17-39.
 23. McCalla, A.F. (1993). Agricultural Trade Liberalization: The Ever-Elusive Grail. American Journal of Agricultural Economics, 75(5), 1102-1112.
 24. Mellor, J.W. (1982). Third World Development: Food, Employment, and Growth Interactions. American Journal of Agricultural Economics, 64(2), 304-311.
 25. Misala, J. (2003). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 26. NBP. Archiwum kursów średnich - tabela A. Pobrane 3 czerwca 2017 z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html.
 27. Paul, S. (2016). The Rise of China: What, When, Where and Why? The International Trade Journal, 30(3), 207-222.
 28. Pawlak, K. (2015). Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(30), z. 3, 112-123.
 29. Pawlak, K. (2016). Tariff barriers to the EU and the US agri-food trade in the view of the TTIP negotiation. Agrarian Perspectives XXV. Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy, Proceedings of the 25th International Scientific Conference, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 14-16 September 2016, 244-250.
 30. Pelkmans, J., Lejour, A., Schrefler, L., Mustilli, F., Timini, J. (2014). The impact of TTIP. The underlaying economic model and comparisons. CEPS Special Report No. 93. Brussels: Centre for European Policy Studies.
 31. Salvacruz, J., Reed, M. (1993). Identifying the Best Market Prospects for US Agricultural Exports. Agribusiness, 9(1), 29-41.
 32. Sun, L., Reed, M.R. (2010). Impacts of free trade agreements on agricultural trade creation and trade diversion. American Journal of Agricultural Economics, 92(5), 1351-1363.
 33. UNCTAD. Data Center. Pobrane 3 czerwca 2017 z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.
 34. Wang, Z. (2003). The impact of China's WTO accession on patterns of world trade. Journal of Policy Modeling, 25(1), 1-41.
 35. WTO, ITC, UNCTAD (2016). World Tariff Profiles. Pobrane 21 stycznia 2017 z: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles15_e.pdf.
 36. Zielińska-Głębocka, A. (1998). Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu